Kursa kods FarmE000
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
10 15 400
Kursa anotācija Doktorantam jānokārto promocijas eksāmens farmācijā un vienā no farmācijas nozares apakšnozarēm. Promocijas eksāmena mērķis ir padziļināt doktoranta zināšanas, kas ļautu sagatavot augsti kvalificētu zinātnieku un mācībspēkus šajā jomā un ļautu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu farmācijā. Promocijas eksāmena laikā doktorantam jāsniedz atbildes uz farmācijas nozares un apakšnozares teorētiskajiem pamatjautājumiem vadoties pēc izstrādātas programmas, jāatbild uz padziļinātu jautājumu pētāmajā zinātnes nozarē un jāstāsta par savu zinātnisko pētījumu, jāmāk diskutēt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Eksāmenā doktorantam jādemonstrē prasme lietot zinātnisko terminoloģiju un veidot zinātnisko uzstāšanos. Eksāmenu pieņem Medicīnas un Farmācijas doktora studiju padomes izveidota un LU zinātņu prorektora apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir iekļauti docētāji un pieaicināti speciālisti izpētes priekšmetā, kam ir zinātniskais grāds. Promocijas eksāmena kārtošana doktorantam jāpiesaka mēnesis iepriekš.
Rezultāti Nokārtojot promocijas eksāmenu studiju kursā doktorants iegūs:
Zināšanas
Padziļinātas zināšanas farmācijas nozarē. Nostiprinās iemaņas analizēt un prezentēt pētāmo materiālu.
Prasmes
Pilnveidotas komunikācijas un diskusijas prasmes par zinātniskā pētījuma tēmu.
Kompetences

Spēju orientēsies jaunākajos pētījumos un aktuālākajās zinātniskajās atziņās farmācijā un izvēlētajā farmācijas apakšnozarē.Kursa plāns 1. Promocijas eksāmena pieteikšana.
2. Farmācijas nozares un apakšnozares teorētisko pamatjautājumu apguve pēc programmas.
3. Zināšanu pilnveidošana promocijas darba tēmas ietvaros.
4. Zinātniskās tēmas prezentācijas sagatavošana, zinātniskās valodas pilnveidošana un specifisko terminu apguve.
5. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.

6. Promocijas eksāmena kārtošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Patstāvīga promocijas eksāmena programmas apguve, izmantojot norādītos un citus pieejamos informācijas avotus.
2. Zināšanu pilnveidošana par pētāmo zinātnisko tēmu.
3. Zinātniskā ziņojuma sagatavošana par promocijas darbu.
4. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Vērtējumu kursā veido sekmīgi nokārtots eksāmens – 100%
Mācību literatūra 1. Mācību literatūras saraksts ir ietverts katras apakšnozares teorētisko jautājumu programmā.

2. Literatūra, kas tiek izmantota promocijas darba tēmas padziļinātai izpētei, katram doktorantam ir atšķirīga, atbilstoši pētījuma virzienam.
Papildus literatūra 1. Mācību literatūras saraksts ir ietverts katras apakšnozares teorētisko jautājumu programmā.

2. Literatūra, kas tiek izmantota promocijas darba tēmas padziļinātai izpētei, katram doktorantam ir atšķirīga, atbilstoši pētījuma virzienam.
Studiju programmas Medicīna un farmācija