Kursa kods Ekon7006
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi Ekon7006: Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs
Kursa anotācija Kursa mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajām vadības un ekonomikas zinātnēs izmantojamām pētniecības kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm, pētījuma ētiku, publicētās literatūras izvērtējumu, zinātnisko darbu sagatavošanas un noformēšanas prasībām. Kursa programmas galveno jautājumu ietveršanā un rekomendējamā literatūrā izmantota ārvalstu un pašmāju teorijas un prakses izklāsts, īpašu uzmanību veltījot apgūto metožu izmantošanai praksē, pētījuma rezultātu noformēšanai un iepazīstināšanai ar tiem (prezentācijai). Kursa laikā iepazīstināta ar LR CSP datu bāzu un citu valstu jaunāko statistisko datu bāzu izmantošanu praktisko pētījumu veikšanai, jaunākajām iespējām datu ieguvei pētniecībai (lielie dati, eksperimentālie dati, web scraperiem, u.c.), aptauju realizāciju, izmantojot dažādas iespējas, tajā skaitā LU doktorantiem pieejamai QuestionPro, kā arī jaunākajām pieejamām akadēmiskajām datu bāzēs un to izmantošanas iespējām. Kursa dalībniekiem iesaka uzdevumus un problēmas praktisko iemaņu pilnveidošanai un zināšanu padziļināšanai. Piedāvāta plaša informācija ar ieteikto literatūru par praktiskās pētniecības metodēm, sagatavota informācija par iespējām izmantot dažādus finansējumu avotus pētījumu veikšanai.

Kurss tiek docēts latviski un angliski.


Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst padziļinātas zināšanas par pētniecības metodēm un to izmantošanas iespējām, par jaunumiem statistikas datu bāzu un akadēmisko publikāciju datu bāzu izmantošanu, kā arī jaunākajām datu apstrādes un analīzes metodēm un datorprogrammu nodrošinājumu. Kursa apguves laikā notiek informācijas apmaiņa par jaunāko akadēmisko literatūru, jaunākajām metodēm, izmantojamiem datiem (tajā skaitā lielajiem datiem (Big Data) un pētniecības finansējuma atrašanas iespējām. Kursa apguves laikā katram studentam ir aptuveni 500 lpp. materiālu – referātu par kursa saturu elektroniskā veidā.

1.Pārvalda ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarei atbilstošas mūsdienīgas pētniecības metodes un metodoloģijas.
2.Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties, izstrādājot patstāvīgu oriģinālu zinātnisko pētījumu ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, izmantot mūsdienu analīzes un datu apstrādes jaunākās metodes, iegūstot zinātniski oriģinālus un pārbaudāmus rezultātus, kur daļa no tiem ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā un inovatīvu risinājumu ieviešanā, pētījumu rezultātu prezentēšanā starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, spējot sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par zinātniskā pētījuma rezultātiem.
3.Prot patstāvīgi iegūt informāciju, saskatīt problēmas un risināt tās, izvērtējot un izvēloties zinātniskiem pētījumiem nozarei atbilstošas metodes, īstenojot un publicējot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, kas paplašina zināšanu robežas vai dod jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē.
4.Doktorants spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas par moderniem virzieniem un jaunākām pētniecības metodēm ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē;
5.Iegūst kompetenci veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē;
6.Spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus nacionālā un starptautiskā līmenī
7.Spēj sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktiskas ievirzes profesionālus uzdevumus, sniegt ieguldījumu ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares attīstībā un saskarē ar citām zinātņu nozarēm, integrēties globālajā zinātnisko pētījumu vidē.

Kursa plāns
1. Jaunākās iespējas pētījumu veikšanai un datu iegūšanai ekonomikas un vadībzinībās. 8 stundas (4-L; 2-S; 2-P)
2. Pētniecības metožu (kvantitatīvo, kvalitatīvo, jaukto)un datu analīzes metožu pamatošana, datu reprezentativitātes pamatojums un izmantošana. 16 stundas (8-L; 4-S; 4-P )
3. Jaunākās iespējas datu analīzei un rezultātu reprezentatīvai pamatošanai 8 stundas (4-L; 2-S; 2-P)

L - lekcija, S - seminārs,
P - praktiskais darbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums nav obligāts;
Starppārbaudījumi:
1. patstāvīgi sagatavots, ievietots e - studijās un seminārā prezentēts referāts par jaunākajām pētniecības metodēm (20%);
2. divi individuāli mājasdarbi – katrs 20 % (40%):
a) 1.individuālais mājasdarbs - atrast un izanalizēt vismaz 3 veiksmīgas pētījumu anketas un vismaz 3 neveiksmīgas, aprakstot un pamatojot savu viedokli;
b) 2. individuālais mājasdarbs - izmantot vismaz vienu no daudzdimensiju statistiskās analīzes metodēm vai neparametriskās statistikas analīzes metodēm, aprakstīt to un pamatot to izmantošanu pētījumu datu apstrādē. Izmantot piemēru. Mājas darbs ne vairāk kā 10 lpp., izmantot atsauces uz izmantoto literatūru
Noslēguma pārbaudījums:

3. eksāmens (40%)(rakstveida) – gan teorētiski jautājumi, gan praktiski risināmi uzdevumi.
Mācību literatūra 1. Bryman, A. Social Research Methods, 4th edit, Oxford University Press, 2012, 766 p.
2. Neuman, W.L. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th edit., Pearson, 2011, 631 p.
3. Agresti, A., Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences, 4th edition, Pearson Education, 2014, 560 p.
4. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. Multivariate Data Analysis, 7th edition, Pearson Education, 2014, 734 p.
5. Rossan, C. Real World Research, A Resource for Social Scientists and Practitioner Researchers, 2nd ed., Blackwell Publ., 2002, 599 p.
6. Frankfort – Nachmias, C., Nachmias, D. Research Methods in the Social Sciences, 7th edit., Worth Publishers, 2008, 552 p.
7. Zikmund. W.G., Babin, B.J. Business Research Methods, 9th edit. South Western, 2013, 670 p. Pieejama gan papīra versijā, gan e– grāmata, resurss pieejams tiešsaistē LU tīklā, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli
8. Sakkid, N.J. Exploring Research, 6th edit., Pearson Education International, 2006, 320 p.
9. Leedy, P.D. Practical Research: Planning and Design, 8th edition, Pearson/Merrill Prentice Hall, 2005, 319 p.

10. Creswell, J.W. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th ed. Thousande Oaks/ Sage Publications, 2014, 273 p.
Papildus literatūra 1. de Vaus, D.A. Research Design in Social Research, Sage Publications, 2013, 279 p.
2. Welman, C., Kruger, F., Mitchell, B. Research Methodology, 3rd edit, Oxford University Press, 2005, 342 p.
3. Bortz, J., Döring, N. Forschungsmethoden und Evaluation, 3 Auflage, Springer, 2002, 812 s.
4. Muray, R. Writing for Academic Journals, Open University Press, McGraw Hill Education, 2005, 223 p.
5. Babbie, E., The Practice of Social Research, 11th ed., Wadsworth, 2007, 511 p.
6. Sapsford, R. Survey Research, 2nd edit., Sage Publications, 2007, 276 p.
7. Verma, J.P. Data analysis in management with SPSS software, Springer, 2013. 481p.
8. O’Sulivan, E. Research Methods for Public Administrators, 5rd edition, Pearson/Longman, 2008, 500 p.
9. Lohr, S.L. Sampling: Design and Analysis, 2nd edit., Boca Raton, CRC Press, 2019, 596 p.
10. Gomm, R. Social Research Methodology, 2nd edit., Palgrave, MacMillan, 2008, 428 p.
11. Field, A. Discovering Statistics, Using SPSS, 3rd edit., Sage Publications, 2009, 821 p.+ disc,
12. Cooper, D.R., Schindler, P.S. Business Research Methods, 12th edit, Irwin, McGraw-Hill, 2014, 692 p.
13. Dooley, D. Social Research Methods, Prentice Hall, 2001, 385 p.
14. May, T. Social Research, Issues, Methods and Process, 3rd edit., 2001, 258 p.
15. Bryman, A., Bell, E. Business Research Methods, 3rd edit. Oxford University Press, 2011, 765 p.
16. DeWhurst, F. Quantitative Methods for Business and Management, 2nd edit., McGraw Hill Publishing, 2006, 502 p. (+CD)
17. Berg, B.L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 8th edit., Pearson Education, Inc., 2012, 432 p,
18. Strauss, A.L. Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, 2003, 319 p.
19. Hesse–Biber, S.N., Leavy, P. Approaches to Qualitative Research- A Reader on Theory and Practice, Oxford University Press, 2004, 545 p.
20. Patton, M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods, 3rd ed., Sage Publications, 2002, 580 p.
21. Analysis of Survey Data, Edited by Chambers, R.K. and Skinner, C.R., Wiley, 2003, 376 p.
22. Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., Camm, J.D., Cochran, J.J. Fry, M.J., Ohlmann, J.W. Quantitative methods for business, 13th edit., Cengage Learning, 2016, 914 p.
23. Curwin, J., Slater, R., Eadson, D. Quantitative Methods for Business Decisions, 7th edit., Cengage Learning, 2013, 604 p.
24. The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University Press, 2003, 498 p.
25. Puchta, C., Potter, J. Focus Group Practice, Sage Publications, 2004, 174 p.
26. Härole, W., Simar, L. Applied Multivariate Statistical Analysis, 2nd edit., Springer, 2007, 458 p.
27. Stevens, J. Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences, 5th edit., Routledge, 2009, 651 p.
28. Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W., Weiber, R. Multivariate Analysemethoden, 9 Auflage, Springer, 2000, 661 s.
29. Krastiņš. O. Statistika un ekonometrija, Latvijas statistika, Rīga, 1998, 436 lpp. (Pieejams Google)
30. Krastiņš. O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga. Zvaigzne.

31. Arhipova, I., Bāliņa, S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel, 2.izdev., Datorzinību centrs, 2006, 362 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Ministru kabineta noteikumi Nr.1001, Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 2.§). Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji
2. Zinātniskās darbības likums Pieņemts: 14.04.2005. Stājas spēkā: 19.05.2005
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.165, Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 18.§) Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums
45. Normatīvie dokumenti LU doktorantiem http://www.lu.lv/studentiem/studijas/limeni/doktorantura/normativie-dokumenti-un-veidlapas/
1. Zinātniskais žurnāls Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis
2. Zinātniskais žurnāls Journal of Applied Behavorial Sciences
3. Zinātniskais žurnāls Journal of Public Administration Research
4. Zinātniskais žurnāls Journal of Policy Analysis and Management
5. Zinātniskais žurnāls International Review of Administrative Science
6. Zinātniskais žurnāls Management Research News
7. Zinātniskais žurnāls International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research
8. Zinātniskais žurnāls International Journal of Social Economics
9. Zinātniskais žurnāls International Journal of Quality & Reliability Management
10. Zinātniskais žurnāls European Journal of Marketing
11. Zinātniskais žurnāls Journal of Consumer Marketing
12. Zinātniskais žurnāls Journal of Marketing Research Education
13. Zinātniskais žurnāls Business Process Management Journal
14. Zinātniskais žurnāls International Journal of Operations & Production Management
15. Zinātniskais žurnāls International Journal of Service Industry Management
16. Zinātniskais žurnāls Oxford Economic Papers
17. Zinātniskais žurnāls The Quarterly Journal of Economics un daudzi citi

Datu bāzes / Data basis:
18. SCIENCE DIRECT (LU pieejams)
19. SPRINGER LINK (LU pieejams)
20. SAGE JORNALS ONLINE (LU pieejams)
21. Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (LU pieejams)
22. Emerald (LU pieejams)
23. EBSCO (LU pieejams)
24. ProQuest disertāciju datu bāze (LU pieejams)
25. SCOPUS (LU pieejams)
26. Web of Science (LU pieejams)
27. OECD iLibrary (LU pieejams)
28. Elektronisko grāmatu datu bāzes Dawsonera (LU pieejams)
29. Elektroniskās grāmatas EBSCO EBook Academic collection (LU pieejams)
30. Izmēģinājuma pieejas datu bāzes – regulāri mainās, var būt izmantojamas tikai LU datortīklā (LU pieejams)
31. LU Bibliotēkas veidotās datu bāzes http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/lokalas-db/

Interneta resursi / Internet resources:
32. Latvijas Universitāte – Pētniecība http://www.lu.lv/petnieciba/
33. Latvijas Zinātnes padome http://www.lzp.lv
34. Zinātnes portāls http://www.zinatne.lv
35. Eiropas Komisijas portāls CORDIS (Community Research and Development Information Service http://www.cordis.lu
36. Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv
37. Valsts Izglītības attīstības aģentūra http://www.viaa.gov.lv/lat/
38. ASV vēstniecība Latvijas Republikā – Izglītība un kultūra https://lv.usembassy.gov/lv/education-culture-lv/
39. Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests – DAAD https://www.daad.de/de/
40. Ziemeļvalstu Ministru padome http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers
41. Norden – Nord Forsk https://www.nordforsk.org/en
42. Swiss Baltic Net http://www.swissbaltic.net/
43. Austrijas stipendiju un pētniecības grantu datu bāzes http://www.grants.at/
44. Austrijas pētniecības veicināšanas aģentūra http://www.bit.ac.at/

45. Hertija Fonds http://www.ghst.de

Studiju programmas Ekonomika
Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne
Demogrāfija