Kursa kods Demo7002
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 96 16 80 144
Kursa anotācija Kursa mērķis: apgūt demogrāfisko notikumu un procesu analīzes mūsdienu metodes un paņēmienus, novērtēt demogrāfisko situāciju un iespējas regulēt demogrāfisko attīstību.
Kursa uzdevumi:
1) apgūt iedzīvotāju skaita, sastāva, dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes;
2) apgūt iemaņas izpildīt demogrāfiskos aprēķinus un novērtēt iespējamās kļūdas;
3) apgūt prasmi novērtēt demogrāfisko situāciju, tās iespējamo attīstību perspektīvē.

Kursā tiek aplūkotas svarīgākās iedzīvotāju atražošanas analīzes metodes un paņēmieni un to izmantošanas iespējas, nosakot demogrāfiskās attīstības raksturu Latvijā, ES un pasaules reģionos.
Kursa atbildīgais Jānis Priede
Rezultāti Apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par iedzīvotāju attīstības likumsakarībām, to izpausmes formām.
Kursā studenti apgūst prasmi veikt dažādus aprēķinus, lai izvērtētu demogrāfisko stāvokli, kā arī noteikt dažādo faktoru ietekmi uz pašreizējo un perspektīvā gaidāmo demogrāfisko attīstību. Spēj sagatavot analītiskos demogrāfiskus materiālus un piedalīties diskusijās par tiem angļu valodā. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem ir teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas demogrāfiskās informācijas apstrādē un analīzē, kā arī rezultātu prezentēšanā.

Akadēmiskās kompetences:
1.Izprot demogrāfiskās situācijas fundamentālo ietekmi uz sabiedrības attīstības potenciālu.
2.Spēj identificēt un risināt sabiedrībai aktuālas demogrāfiskās attīstības problēmas.
3.Spēj izprast teorētiskos pieņēmumus, uz kuriem balstās specifisko demogrāfisko rādītāju izveide.
4.Izprot demogrāfisko procesu modelēšanas un prognozēšanas iespējas.

Profesionālās kompetences:
1.Prot skaitliski raksturot demogrāfisko situāciju ietekmējošos faktorus.
2.Prot radoši un atbilstoši situācijai pielietot apgūtās analīzes metodes.

3.Prot prezentēt veiktās analīzes rezultātus angliski vai citā svešvalodā.

Kursa plāns 1.Iedzīvotāju skaita un sastāva pētīšana, izmantojot dažādus ziņu avotus. 2L+10P
2.Iedzīvotāju atražošanās speciālie rādītāji. 2L+7P
3.Laulību un ģimenes attīstība Latvijā un Eiropā. 2L+8P
4.Dzimstības problēma Latvijā. 2L+10P
5.Iedzīvotāju dzīvotspējas un mirstības likumsakarības. 2L+10P
6.Iekšējā un starptautiskā migrācija Latvijā. 1L+7P
7.Demogrāfiskā politika un tās pilnveidošanas iespējas. 1L+3P
8.Demogrāfisko faktoru ietekme uz sociālo un ekonomisko attīstību. 1L+5P
9. Nozīmīgāko demogrāfijas terminu satura īss skaidrojums latviešu valodā/svešvalodā. 2L+10P

10. Nozīmīgākās starptautiskās organizācijas un demogrāfijas zinātniskās pētniecības centri (datu bāzes, projekti, publikācijas). 1L+10P

Prasības kredītpunktu iegūšanai Studiju kursu doktoranti apgūst lekcijās, praktiskajos darbos un semināros, patstāvīgi studējot speciālo literatūru (pārsvarā svešvalodās) un analizējot informāciju no datu bāzēm, kā arī izpildot patstāvīgu rakstisku darbu. Kursa apguves galīgo vērtējumu veido:
kontroldarbs/tests 20%
patstāvīgi sagatavots un prezentēts referāts30%
kombinēts eksāmens par visu kursu50%

Eksāmenā ir 3 jautājumi, t.sk viens par promocijas problemātiku. Kārtojot promocijas eksāmenu specialitātē, vienlaicīgi tiek novērtētas doktorantu zināšanas svešvalodā. Ja tās atbilst prasībām, doktorants saņem 2 kredītpunktus, tas ir kopā par promocijas eksāmena nokārtošanu – 6 kredītpunktus.

Mācību literatūra 1. Demography: Analysis and Synthesis, Four Volume Set, Volume 1-4: A Treatise in Population. (by Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch). Academic Press, 2005. -2976 p. (National Library).
2. Hogue N. and D.A.Swanson (editors). Opportunities and Challenges for Applied Demography in the 21st Century. Springer, 2012. 401 p. (Dawsonera e-book owned by the UL Library).
3. Neyer Gerda et al. The Demography of Europe. Springer, 2013. 226 p. (Dawsonera e-book owned by the UL Library).
4. Pol L.G. and R.K.Thomas. The Demography of Health and healthcare. Springer, 2013. 304 p. (Dawsonera e-book owned by the UL Library).
5. Bowen Ian. Economics and Demography. Routledge, 2012. 171 p. (Dawsonera e-book owned by the UL Library).
6. Stillwell J. and M.Clarke (editors). Population Dynamics and Projection methods. Springer, 2010. 244 p.
(Dawsonera e-book owned by the UL Library).

Papildus literatūra 1. Hazans M. (2016 ) “Migration Experience of the Baltic Countries in the Context of Economic Crisis”, in: Martin Kahanec and Klaus F. Zimmermann (eds), Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession. Berlin - Heidelberg: Springer (2016), 297-344.
2. Hazans M. (2013). “Emigration from Latvia: Recent trends and economic impact” in OECD (2013), Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, OECD Publishing, pp. 65- 110.
3. Krumins, J. Life expectancy and mortality — achievements and challenges. In: Estonian Human Development Report. Baltic Way of Human Development: Twenty years on. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu, 2011, pp. 51-57. http://kogu.ee/public/eia2011/eia_eng_2011.pdf;
4. Demogrāfija 2013. Rīga: LR CSP. 2013. – 133 lpp. http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_demografija_2012_13_00_lv_en_1.pdf
5. Demographic Development in the Baltic Sea Region. (Peteris Zvidriņš and Atis Berziņš) // Political State of the Region Report 2014. Pp 53-61
http://www.bsr2014.eu/wp-content/uploads/BDF_PSoRR_2014_web_03.pdf
Periodika un citi informācijas avoti 1. LU Demogrāfijas centra mājas lapa: http://www.popin.lanet.lv/
2. “Humanities and Social Sciences. Latvia”, Riga (specizdev. par iedzīvotāju attīstību)
3. Population and Development Review. Population Council, New York http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0098-7921
4. Population Reference Bureau. http://www.prb.org
5. United Nations Population Division. http://www.unpopulation.org
6. Migration Policy Institute. http://www.migrationpolicy.org/ http://www.migrationinformation.org/datahub/countrydata/data.cfm .
7. World population prospects http://esa.un.org/wpp/
8. Population projections (Eurostat). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections
9. Demographic transitions in Europe and the world. (Frans Willekens). 2014. MPIDR Working paper. March 2014. http://www.demogr.mpg.de
10. Latvijas Iedzīvotāju reģistra dati: http://www.pmlp.gov.lv
11. Demographic Research. (Open-access journal of population sciences). http://www.demographic-research.org/
12. Internet resources: IUSSP, EAPS, Population-Europe, Eurostat, CSB Latvia

13. Periodicals in population studies available in the databases accessed through the University of Latvia Library.
Studiju programmas Demogrāfija