Kursa kods Demo7001
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 40 24 96
E-kursi 2DEM7006: Analītiskā demogrāfija
Kursa anotācija Kursa mērķis: apgūt demogrāfisko notikumu un procesu analīzes metodes un paņēmienus.
Kursa uzdevumi:
1) apgūt iedzīvotāju skaita un sastāva dinamikas analīzes metodes:
2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes;
3) apgūt demogrāfisko aprēķinu izpildes paņēmienus un prasmi novērtēt kļūdas datu avotos, kā arī analizēt demogrāfisko situāciju populācijās.

Kursā tiek aplūkotas svarīgākās iedzīvotāju atražošanas izpētes metodes, paņēmieni un to izmantošanas iespējas, analizējot iedzīvotāju sastāvu, izvietojumu un kustību.

Kurss tiek docēts latviešu valodā.

Kursa atbildīgais Atis Bērziņš
Rezultāti Kursa apguves laikā pilnveidojas studentu teorētiskās zināšanas, izpratne un prasmes demogrāfiskās situācijas un procesu izvērtēšanā.

Zināšanas
1. Parāda padziļinātas zināšanas demogrāfijas teorijā, identificē demogrāfiskās attīstības problēmas, to cēloņus un iespējamās sekas.
2. Pārzina modernos pētījumu virzienus un jaunākās pētniecības metodes.
3. Apzinās demogrāfiskās analīzes un prognozēšanas iespējas.

Prasmes
4. Patstāvīgi aprēķināt demogrāfiskās situācijas indikatorus un interpretēt iegūtos rezultātus.
5. Sasaistīt analīzes rezultātus ar teorētiskajām atziņām.

Kompetence
6. Novērtēt, izvēlēties un praktiski pielietot demogrāfiskās situācijas analīzes metodes.

7. Izstrādāt un pamatot priekšlikumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.
Kursa plāns
1. Ievads demogrāfiskajā analīzē. L2
2. Iedzīvotāju skaita un sastāva pētīšana, izmantojot dažādus ziņu avotus. L-2
3. Iedzīvotāju skaita un sastāva pētīšana, izmantojot dažādus ziņu avotus. L-2
4. Iedzīvotāju skaita un sastāva pētīšana, izmantojot dažādus ziņu avotus. S-2
5. Iedzīvotāju atražošanās speciālie rādītāji. L-2
6. Iedzīvotāju atražošanās speciālie rādītāji. S-2
7. Demogrāfiskās tabulas, to veidi un izmantošana. L-2
8. Demogrāfiskās tabulas, to veidi un izmantošana. S-2
9. Demogrāfiskie modeļi. Stacionārie un stabilie iedzīvotāji. L-2
10. Demogrāfiskie modeļi. Stacionārie un stabilie iedzīvotāji. S-2
11. Demogrāfisko rādītāju standartizācija. L-2
12. Demogrāfisko rādītāju standartizācija. L-2
13. Demogrāfisko rādītāju standartizācija. S-2
14. KONTROLDARBS. L-2
15. Laulātības, ģimeņu attīstības un dzimstības analīze. L-2
16. Laulātības, ģimeņu attīstības un dzimstības analīze. L-2
17. Laulātības, ģimeņu attīstības un dzimstības analīze. S-2
18. Laulātības, ģimeņu attīstības un dzimstības analīze. L-2
19. Laulātības, ģimeņu attīstības un dzimstības analīze. S-2
20. Iedzīvotāju dzīvotspējas un mirstības analīze. L-2
21. Iedzīvotāju dzīvotspējas un mirstības analīze. L-2
22. Iedzīvotāju dzīvotspējas un mirstības analīze. S-2
23. Migrācijas analīze. L-2
24. Migrācijas analīze. S-2
25. Demogrāfiskās prognozēšanas veidi un metodes. L-2
26. Demogrāfiskās prognozēšanas veidi un metodes. L-2
27. Demogrāfiskās prognozēšanas veidi un metodes. S-2
28. Demogrāfiskā situācija un politika. L-2
29. Demogrāfiskā situācija un politika. L-2
30. Demogrāfiskā situācija un politika. S-2
31. Demogrāfisko procesu modelēšana. L-2
32. Demogrāfisko procesu modelēšana. S-2
Stundas kopā 64

L - lekcija,
S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Kursa apguves galīgo vērtējumu veido:
Starppārbaudījumi:
1. semināru apmeklētība/aktivitāte un viens kontroldarbs 30%
2. patstāvīgi sagatavots un prezentēts referāts 30%
Gala pārbaudījums par visu kursu:
3. rakstisks eksāmens 40%


Ja studentu skaits nepārsniedz 3, tad kursu doktoranti apgūst patstāvīgi, konsultējoties ar docētāju un noklausoties 3 pārskata lekcijas.Mācību literatūra 1. Demogrāfija (Zvidriņš P.) Rīga, 2003, 280 lpp.
2. Demogrāfija 2018. Statistisko datu krājums. Rīga: LR CSP. 2018., 150 lpp. https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publication/2018-10/Nr_06_Demografija_2018_%2818_00%29_LV_EN.pdf
3. Demographic methods and concepts. (Donald T. Rowland). Oxford University Press, NY, 2014, 546 pp.
4. Demographic Statistics. Methods And Measures In Demography /Nicholas N.N. Nsowah-Nuamah/, 2017, 504 pp. (FREE e-book) http://bookboon.com/en/demographic-statistics-ebook

5. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi. Rīga, LU, 2019, 300 lpp. https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/gramatas-pdf/tautas-ataudze-latvija-un-sabiedribas-atjaunosanas-izaicinajumi/
Papildus literatūra 1. 2011 Population and Housing Censuses in Estonia, Latvia and Lithuania (angļu valodā). CSP statistisko datu krājums. R., 2015, 56 p. https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publication/2017-08/2011_population_and_housing_censuses_in_estonia_latvia_and_lithuania.pdf
2. Changes in Family Policy in Latvia /Āboliņa L. and Zvidriņš P./ LZA Vēstis A daļa, 2015.g. 1./2. numurs, 67.-77. lpp http://www.lza.lv/LZA_VestisA/69_1-2/5_Liga_Abolina_%20Peteris_Zvidrins.pdf
3. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca. (P.Zvidriņa red.). Rīga: LU, 2001. 130 lpp.
4. Demographic Development in the Baltic Sea Region /Peteris Zvidriņš, Atis Berzins/. In: Political State of the Region Report 2014. Pp. 53-62 http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/02/BDF_PSoRR_2014_web_03.pdf
5. Dynamic of ethnic structures in the Baltic states /Pēteris Zvidriņš, Atis Bērziņš/. Humanities and Social Sciences. Latvia. LU, Volume 23, Issue 1. 2015, pp.65-74 https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Hum_Soc_2015_1_.pdf
6. Emigrācija no Latvijas 21. gadsimtā reģionu, pilsētu un novadu griezumā /Mihails Hazans/. Prezentācija 9.02.2016. http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Hazans_Emigr%C4%81cija%20re%C4%A3ionu%20un%20novadu%20griezum%C4%81.pdf
7. Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti. CSP statistisko datu krājums. R., 250 lpp. https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publication/2017-08/Nr%2012%20Latvijas%202011.gada%20Tautas%20skaitisanas%20rezultati_Results%20of%20the%202011%20Population%20and%20housing%20census%20in%20Latvia%20%2815_00%29_LV_EN.pdf
8. The 2018 Ageing Report. Underlying Assumptions & Projection Methodologies . EU, 2017, 240 pp. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf
9. Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. Gala ziņojums. R., 2013., 126 lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/gala_zin13012014.pdf

10. Zvidriņš P. Latvijas demogrāfiskā attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Akad. raksti. Latvieši un Latvija. Rīga : LZA, III sēj., 2013, 309.–338. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti 1. LR CSP mājas lapa www.csb.gov.lv (statistiskie dati un publikācijas par iedzīvotājiem)
2. Eiropas vadošo demogrāfiskās pētniecības centru tīkls Population-Europe. http://www.population-europe.eu/
3. European Association for Population Studies www.eaps.nl
4. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas par iedzīvotājiem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
5. European Demographic Data Sheet 2018. https://www.oeaw.ac.at/vid/data/demographic-data-sheets/european-demographic-data-sheet-2018/
6. International Union for the Scientific Study of Population www.iussp.org
7. Migrācijas un migrantu statistika. Eurostat, 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/lv
8. Population projections 2015 at national level (Eurostat; base year 2015) http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections-data
9. World Population Policies Database. 2015 Revision. https://esa.un.org/PopPolicy/wpp_datasets.aspx
10. World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. UN DESA, 2017, 53 pp. https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
11. World Population Prospects: The 2015 Revision, Methodology of the United Nations Population Estimates and Projections, Working Paper No. ESA/P/WP.242., 38 pp. https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf
12. VIDEO: Don’t panic - Hans Rosling showing the facts about population. https://www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E
13. VIDEO: An Introduction to Demography /Joel Cohen/. http://www.youtube.com/watch?v=2vr44C_G0-o&list=PLiGXGf3K4NYb-OSvYTHuJoFs8PcWNBKpX
14. VIDEO: Konference “Demogrāfiskie izaicinājumi: no zināšanām uz rīcību!” 2019.g. februārī https://www.youtube.com/watch?v=84sI3QhpMhU&list=PL-l5ANvmk5hiCrqZzcdrXmO0t1F3UtPhx&index=1

15. Žurnāls. Demographic Research. (Open-access journal of population sciences). http://www.demographic-research.org/
Studiju programmas Demogrāfija