Kursa kods DatZZ001
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48
E-kursi 2DATZ001: Datorzinātņu doktorantūras zinātniskais seminārs - 2
Kursa anotācija
Kurss domāts darbam daudzskaitlīgā auditorijā (40-60 doktoranti), profesora vadībā uzklausot kolēģu zinātniskā darba virzienu un iegūto zinātnisko rezultātu izklāstu, kā arī prezentējot savus pētniecības plānus, hipotēzes un rezultātus. Prezentācijai jābūt saprotamai visu saskardisciplīnu doktorantiem un maģistrantiem. Vienlaikus seminārs izmantojams kā doktorantūras studiju sekmīguma periodisks izvērtējums, tādēļ vēlama prezentētāju zinātnisko vadītāju klātbūtne.
Kursa atbildīgais Andris Ambainis
Rezultāti
Students iegūst priekšstatu par datorzinātnes un saskardisciplīnu jaunākajiem zinātniskajiem rezultātiem un kolēģu pētījumiem. Tiek noslīpēta spēja piedalīties diskusijā un prezentēt veiktos pētījumus.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Jāapmeklē vismaz 50% semināra nodarbību (50%)
Jāpiedalās kopējā diskusijā, vismaz reizi gadā jāuzstājas ar patstāvīgu stāstījumu. (50%)
Jāaizpilda LUIS anketa ar kursa novērtējumu.
Kursa apguvējs iegūst negradētu atzīmi - ieskaitīts.

Studiju programmas Datorzinātnes