Kursa kods DatZ7035
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 320
E-kursi 2DAT7045: Promocijas eksāmens datorzinātnē
Kursa anotācija Promocijas eksāmens ir doktorantūras noslēguma pārbaudījums. Tā mērķis ir pārbaudīt doktorantu zināšanas un izpratni par zinātniskās pētniecības virzienu, kurā tiek izstrādāts promocijas darbs. Tiek pārbaudītas gan doktoranta teorētiskās zināšanas atbilstošajā pētniecības tematikā, gan arī promocijas darba iestrādne.
Kursa atbildīgais Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Rezultāti Doktorants pārzin zinātnisko literatūru sava promocijas darba virzienā.

Doktorants ir sekmīgi pabeidzis promocijas darba melnrakstu.

Doktorants prot prezentēt sava zinātniskā darba rezultātus.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Promocijas eksāmens ir mutisks eksāmens, kurā doktorantam jāatbild uz 3 jautājumiem. Jautājumu sarakstu izstrādā zinātniskais darba vadītājs, konsultējoties ar apakšnozares vadošo mācībspēku un nozares doktorantūras padomi. Pirmais jautājums ir teorijas jautājums par atbilstošo datorzinātnes apakšnozari, otrais un trešais jautājums – par promocijas darba izvēlētās zinātniskās tēmu un doktoranta rezultātiem tajā.

Lai doktorants tiktu pielaists eksāmenam, viņam jāiesniedz eksaminācijas komisijai promocijas darba melnraksts. Iesniedzamā melnraksta apjoms ir atkarīgs no pētnieciskās tēmas, bet tipiski tam jābūt aptuveni 100 lpp. apjomā.

Eksaminācijas komisija sastāv no 3 mācībspēkiem vai nozares ekspertiem ar doktora zinātnisko grādu.

Mācību literatūra Literatūras saraksts ir individuāls katram doktorantam/doktorantei. Tas tiek veidots atbilstoši viņa/viņas specializācijai un promocijas darba tēmai.

The list of literature is individual for each Ph.D. student. It is formed according to his/her specialization and the topic of the Ph.D. thesis.


Studiju programmas Datorzinātnes