Kursa kods DatZ7033
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 128 64 64 192
E-kursi DatZ7033: Sistēmu modelēšana un semantiskais tīmeklis
Kursa anotācija Kursa mērķis ir iztirzāt jaunākos rezultātus objektorientētās modelēšanas, zināšananu inženierijas un semantiskā tīmekļa jomā.
Kurss sākas ar valodas UML atkārtojumu. Īpaša vērība tiek pievērsta UML metamodelim, tā lietojumiem un UML paplašināšanas mehānismam.
Pēc tam detalizēti tiek iztirzātas modeļu transformācijas un uz modeļu transforācijām bāzētā sistēmu būve.
Kursa otrajā daļā tiek iztirzātas jaunākās zināšanu attēlošanas metodes.
Detalizēti tiek aplūkota valoda OWL un tās lietojumi Semantiskā tīmekļa kontekstā.
Kursa noslēguma tiek iztirzāti raksti no jaunākajām UML, MDA un Semantiskā tīmekļa konferencēm.


Kursa atbildīgais Andris Ambainis
Rezultāti Apgūtas sistēmu modelēšanas metodes. Apgūtas metamodeļu un modeļu transformāciju būves metodes, prot šīs metodes praktiski lietot sistēmu būvē.
Apgūtas jaunākās zināšanu attēlošanas metodes (konceptu kartes, konceptuālie grafi, RDF, OWL).
Apgūtas ontoloģiju būves metodes, prot šīs metodes praktiski lietot.
Iegūts padziļināts priekšstats par jaunākajiem pētījumu virzieniem un rezultātiem zināšanu inženierijas un semantiskā tīmekļa jomā.


Kursa plāns 1.Zināšanu attēlošanas metodes. L 4 st., S 4 st.
2.Vienotā modelēšanas valoda UML, tās pamatelementi. L 4 st., S 4 st.
3.Valoda OCL. L 2 st., S 2 st.
4.Metamodelēšana un metamodeļi. L 4 st., S 4 st.
5.Valodas UML metamodelis. L 4 st.
6.UML paplašināšanas mehānisms. L 4 st.
7.Sistēmu darbības modelēšana. L 4 st., S 4 st.
8.Modeļu vadītā arhitektūra. L 4 st.
9.Modeļu transformācijas. L 4 st., S 4 st.
10.Domēnspecifiskie rīki. L 4 st., S 4 st.
11.Resursu aprakstīšanas valoda RDF. L 2 st., S 2 st.
12.RDF datu bāzes. L 2 st., S 2 st.
13.Ontoloģijas, ontoloģiju definēšanas valoda OWL. L 8 st.
14.Ontoloģiju „apsaimniekošanas” rīki. L 2 st., S 4 st.
15.OWL metamodelis un ontoloģiju grafiskās attēlošanas metodes. L 6 st.
16.Ontoloģiju būves metodes. L 2 st., S 6 st.
17.Kontrolētā dabīgā valoda un OWL. L 4 st.
18.Zināšanu inženierijas un semantiskā tīmekļa jaunākie rezultāti un pētījumu virzieni. S 24 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai Saņemts pozitīvs vērtējums par kursa praktiskajiem darbiem (svars kopējā vērtējumā 50%).
Saņemts pozitīvs vērtējums par referātu, kurā atspoguļoti jaunākie pētījumu rezultāti izvēlētajā tematikā (svars kopējā vērtējumā 40%).
Saņemts pozitīvs vērtējums par eksāmena testa uzdevumiem/jautājumiem (svars kopējā vērtējumā 10%)Mācību literatūra
 


 1. John F. Sowa. Knowledge Representation. Brooks/Cole, 593 lpp., 2000 (LUB – 1 eks)

 2. G.Booch, J.Rumbaugh and I.Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide /2nd ed., Addision-Wesley, 475 lpp., 2005 (LUB – 1 eks)

 3. James Rumbaugh et al.  The unified modeling language reference manual. /2nd ed., Addison-Wesley,  721 lpp., 2005 (LUB – 1 eks)

 4. J.Warmer and A.Kleppe. The Object Constraint Language /2nd ed.. Addison- Wesley, 206 lpp., 2003 (LUB – 1 eks)

 5. S.A.White. BPMN: Modeling and Reference Guide. Future Strategies, 2008 (LUB – 1 eks)

 6. A.Kleppe, J.Warmer and W.Bast. MDA Explained. Addison-Wesley, 200 lpp., 2003 (LUB – 1 eks)

 7. Anneke Kleppe. Software Language Engineering: Creating Domain-Specific Languages Using metamodels. Addison-Wesley, 207 lpp., 2008 (LUB – 1 eks)

 8. G.Antoniou, F.van Harmelen. A Semantic Web Primer. MIT Press, 238.lpp., 2004 (LUB – 1 eks)

 9. L.W.Lacy. QWL: Representing Information Using the Web Ontology Language. Trafford Publishing, 282.lpp., 2005 (LUB – 1 eks)

 10. Steffan Staab, Rudi Studer. Handbook on Ontologies /2nd ed., Springer, 2009 (LUB – 1 eks)

 11. Alex T. Borgida (Editor). Conceptual Modeling: Foundations and Applications: Essays in Honor of John Mylopoulos. Springer, 2009 (LUB – 1 eks)

 12. Antoni Olive. Conceptual Modeling of Information Systems. Springer, 455 lpp., 2007 (LUB – 1 eks)

 13. Matthew Horridge et al. A Practical Guide to Building OWL Ontologies Using Protégé 4. University of Manchester, 2009: http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/

 14. Franz Baader. The description logic handbook : theory, implementation, and applications /  2nd ed., Cambridge University Press, 601 lpp., 2007 (LUB – 1 eks)

 15. OMG. Meta Object Facility (MOF) 2.0 Query/View/ Transformation Specification, Version 1.0, 2008: http://www.omg.org/spec/QVT/1.0/PDF/

Papildus literatūra
 


 1. International Semantic Web Conferences (ISWC), 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ...

 2. John F. Sowa. Conceptual Graphs: http://www.jfsowa.com/cg/cg_hbook.pdf 

 3. Unified Modeling Language (UML), version 2.3. Infrastructure Specification: http://www.omg.org/spec/UML/2.3/Infrastructure/PDF

 4. Unified Modeling Language (UML), version 2.3.Superstructure Specification: http://www.omg.org/spec/UML/2.3/Superstructure/PDF/

 5. UML OCLSpecification: http://www.omg.org/spec/OCL/2.2/PDF/

 6. Business Process Model and Notation (BPMN), version 1.2 :      http://www.omg.org/spec/BPMN/1.2/PDF/  ,  http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/Beta2/PDF/

 7. Resource Description Language (RDF). W3C, 2004: http://www.w3.org./RDF/

 8. Web Ontology Language (OWL). W3C, 2004: http://www.w3.org/2004/OWL

 9. OWL 2 Web Ontology Language.  W3C, 2009: http://www.w3.org/TR/owl2-primer/

 10. PROTÉGÉ: http://protege.stanford.edu

 11. T. Berners-Lee et al. The Semantic Web. Scientific American, May 2001: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web&ref=sciam

 12. Ian Horrock et al. SWR:A Semantic Web Rule Language. http://www.w3.org/Submission/SWRL/

 13. Kaarel Kaljurand. Attempto Controlled English as a Semantic Web Language. PhD thesis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Tartu, 2007: http://attempto.ifi.uzh.ch/site/pubs/papers/phd_kaljurand.pdf

 14. K.Kaljurand , N.E.Fuchs. Verbalizing OWL in Attempto Controlled English. Proceedings of the 3rd International Workshop on OWL: Experiences and Directions (OWLED), CEUR, Vol. 258, 2007

  http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-258/paper23.pdf

 15. R.Schwitter, K.Kaljurand, A.Cregan, C.Dolbear, G.Hart. A Comparison of three Controlled Natural Languages for OWL 1.1. In Proceedings of the 4th International Workshop on OWL Experiences and Directions (OWLED), CEUR, Vol. 496, 2008

  http://ceur-ws.org/Vol-496/owled2008dc_paper_4.pdf

 16. ATL User Guide. Eclipse M2M ATL, 2010. http://wiki.eclipse.org/ATL/User_Guide

 17. D.Kolovos, L.Rose, R.Paige. The Epsilon Book, 2010, http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/doc/book/ 

 18. Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen. Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, John Wiley, 2008. 445 lpp.

 19. Steve Cook, Gareth Jones, Stuart Kent, Alan Cameron Wills. Domain-Specific Development with Visual Studio DSL Tools, Addison Wesley, 2007. 562 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti
1.Object Management Group (OMG) tīmekļa vietne: www.omg.org
2.World Wide Web Consortium (W3) tīmekļa vietne: http://www.w3.org/Studiju programmas Datorzinātnes