Kursa kods DatZ7032
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 32 32 96
E-kursi 2DAT7019: Bezvadu sensoru tīkli
Kursa anotācija Kursā apskatīti bezvadu sensoru tīkli (BST) kas apvieno no dažiem līdz tūkstošiem miniatūrus sensoru mezglus, kuri mēra vai izpilda kādu parametru vai darbību, skaitļo un sazinās ar bezvadu sakaru palīdzību. To resursi, tai skaitā atmiņa, procesors, un enerģija, ir ļoti ierobežoti. Toties, sensoru mezgli var sadarboties ar kaimiņu mezgliem tīklā. Tāpēc šādu sistēmu izstrādei nepieciešama rūpīga projektēšana un inovatīvi pētījumi lai sasniegtu to mērķus un sekmīgi izmantotu mezglu tīkla sinerģisko vidi. Šādas sistēmas nereti atrodas grūti pieejamās vai bīstamās vietās, piemēram, uz vulkāna nogāzes vai aktīvā urbānā vidē. BST iespējas ir lielas un pat vēl neapjaustas, ar pielietojumiem, piemēram, no ekoloģijas pētījumiem dīķa vai pat visas Zemeslodes apmēros, un dzīvības glābšanai veselības aizsardzībā.
Kursa atbildīgais Guntis Bārzdiņš
Rezultāti Students spēj aprakstīt un salīdzināt BST sākot no pamatiem un tie iepazīsies ar mūsdienu zinātniskajiem pētijumiem. (koncepti EM13, konteksti em41, pašizgl. EM65)
Students spēj atpazīt pētniecības problēmas un sniegt piemērus to risinājumiem bezvadu un sadalīto sensoru tīklu izstrādei. (koncepti em13, realiz. EM32, em34)
Students spēj praktiski izmantot operētajsistēmas un rīkus iegultajām, notikumu vadītām un reālā laika sistēmām, tai skaitā TinyOS un NesC, Contiki un LiteOS. (analīze EM23, realiz. EM33).
Students spēj novērtēt zinātniskās publikācijas un argumentēt diskusijās. (inf.mekl. EM63, komunik. EM64)
Students spēj sniegt skaidras prezentācijas pētījumu apskatu un rezultātus un gatavot un pielietot slaidus un plakātus. (komunik. em64)

Kurss dos iespēju studentiem piedalīties reālos pētniecības projektos ar potenciālu kļūt par Maģistra vai Doktora grāda vērtu darbu. (realiz. EM34, kom.darbs EM62)
Kursa plāns 1. Bezvadu sensoru tīklu (BST) pētniecības problēmu apgabali. (L2, P2)
2. Pētniecības metodes BST. (L2, P2)
3. Pielietojumu vadīta pētniecība BST. (L2, P2)
4. Komponenšu un notikumu orientēta programmatūra. (L2, P2)
5. Aparatūras arhitektūras. (L2, P2)
6. Sensori. (L2, P2)
7. Komunikācijas problēmas un risinājumi. (L4, P4)
8. Enerģijas pārvaldība. (L2, P2)
9. Laika sinhronizācija un lokalizācija. (L4, P4)
10. Operētajsistēmas un programmēšanas abstrakcijas. (L2, P2)
11. Drošība un privātums. (L2, P2)
12. Sistēmu uzstādīšanas un darbības validācija. (L2, P2)
13. Bezvadu sensoru sistēmu pielietojumu studijas. (L2, P2)

14. Atklātas pētnieciskās problēmas bezvadu sensoru tīklos. (L2, P2)

Prasības kredītpunktu iegūšanai Sekmīgai kursa izpildei nepieciešams:
1. Kurss ir veidots uz aktuālu publikāciju bāzes. Tādēļ studentiem būs jālasa šīs publikācijas un jāizveido divas prezentācijas, kas izklāsta un vērtē šīs publikācijas. Doktorantūras studentiem katrā prezentācijā mērķa publikācija jāsalīdzina ar vismaz vēl divām par attiecīgo tēmu.
2. Semestra vidū eksāmena ietvaros recenzēt vienu publikāciju, kas iesūtīta pieņemšanai konferencē.
3. Sagatavot un prezentēt referātu par grupas projektu saistībā ar problēmas pētījumu vai praktisku pielietojumu un ideālā gadījumā jaunu risinājumu BST tēmas ietvaros. Presentācijas forma ir stenda referāts (plakāts) ar īsu mutisku prezentāciju.
4. Kursa eksāmena ietvaros iesūtīt eseju, kurā aprakstīta pētniecības problēma, piedāvātais risinājums un izvērtēti rezultāti vai risinājuma kvalitāte. Ideālā gadījumā šī esseja var kalpot kā publikācijas iesniegums konferencei.
5. Apmeklēt lekcijas un aktīvi piedalīties diskusijās.
6. Aizpildīt LUIS anketu ar kursa novērtējumu.

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:
10% - Aktīva darbība kursā
40% - Referāti (publikāciju prezentācija) kursa gaitā
20% - Vidus semestra kontroldarbs

30% - Eksāmens

Mācību literatūra Literatūra tiks komplektēta no jaunākajām zinātniskajām publikācijām un tiešsaistes resursiem kuru saites un piekļūšanas instrukcijas tiks paziņotas kursa gaitā un kursa tīmekļa portālā un e-kursu vidē. Literatūras saraksts mainās katru gadu un to sastāda pasniedzējs ņemot vērā *jaunākos* sasniegumus.
Visa literatūra būs pieejama tiešsaitē, kursa wiki.

The study materials will be mostly the latest publications and online resources as available and actual at the time of the course. These may change from year to year due to the new developments. The reading materials will be available at the course wiki.
Papildus literatūra Sekojošo zinātnisko konferenču materiāli satur daudz kvalitatīvas publikācijas kas ieteicamas kā papildliteratūra: SENSYS, IPSN, EWSN, DCOSS, MOBISYS, u.c.

The following conference papers are suggested as excellent source for quality and state of the art papers: SENSYS, IPSN, EWSN, DCOSS, MOBISYS.
Periodika un citi informācijas avoti www.tinyos.net
www.mansos.net
http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/course/cs263/
Studiju programmas Datorzinātnes
Datorzinātnes