Kursa kods DatZ7031
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi 2DAT7038: Virtuālās vides
Kursa anotācija Izklaide un bizness virtuālās vidēs kļūst arvien populārākas dažāda vecuma cilvēku grupās, par ko liecina tekošais un nemitīgi pieaugošais lietotāju skaits, kas mērāms miljonos Second Life, World of Warcraft un citām sistēmām. Arī paplašinātā realitāte (augmented reality) arvien vairāk ienāk mūsu dzīvēs. Šobrīd ir aktīvas vairāki desmiti šādas sistēmas, kuru darbībai nepieciešama daudz-datoru paralēla vide, kā arī klāsts IT tehnoloģiju, tai skaitā komunikācijas, sadalītās sistēmas, drošības garantēšana, grafiskie un fizikas dzinēji, inovatīvas lietotāja saskarnes. Kursa ietvaros tiks apskatītas minētās tehnoloģijas un jaunākie pētījumi, tai skaitā virtuālās un reālās pasauļu sasaiste ar sensoru un kiberfizikālu sistēmu palīdzību, kā arī šādu sistēmu pielietojumi ne tikai izklaidē bet arī izglītībā, biznesā, un telemedicīnā.

Kursa atbildīgais Uldis Bojārs
Rezultāti Zināšanas
1. Students spēj aprakstīt un salīdzināt virtuālo pasauļu uzbūvi, ar to saistītās tehnoloģijas un pielietojumos. (koncepti EM12, realiz. em31, konteksti em41, pašmāc. EM65)
Prasmes
2. Students spēj novērtēt zinātniskas publikācijas un pratīs tās analizēt un sniegt skaidras prezentācijas. (patst.darbs em61, inf.mekl. EM63, komun. EM64)
Kompetences
3. Students spēj lietot virtuālās vides, piemēram, izveidojot virtuālo Latvijas Universitāti Second Life vidē. (realiz. EM32, EM33, grupu darbs EM62)

4. Students spēj attēlot objektus, piemēram, veidojot virtuālās Vecrīgas vai līdzīga reāla objekta izstrādi virtuālajā vidē un tās sasaisti ar reālo pasauli. (realiz. EM32, EM34, prakse EM53, patst.darbs em61)
Kursa plāns 1. Ievads virtuālās vidēs (L2, P2)
2. Pielietojumi (L2, P2)
3. Arhitektūras (L2, P2)
4. Grafikas dzinēji (L2, P2)
5. Fizikas dzinēji (L2, P2)
6. Virtuālo objektu skripti (L2, P2)
7. Virtuālas vides sasaiste ar reālo (L1, P1)
8. Drošība (L1, P1)
9. Lietotāju saskarnes (L1 P1)

10. Kopsavilkums un nākotnes perspektīvas (L1, P1)
Prasības kredītpunktu iegūšanai Sekmīgai kursa izpildei nepieciešams:
1. Kurss ir veidots uz aktuālu publikāciju bāzes. Tādēļ studentiem būs jālasa šīs publikācijas un jāizveido divas prezentācijas kas izklāsta un vērtē šīs publikācijas. Doktorantūras studentiem katra purezentācijā mērķa opubklikācija jāsalīdzina ar vismaz vēl divām par attiecīgo tēmu.
2. Sagatavot un prezentēt referātu par projekta grupas (2-3 cilvēki) projektu saistībā ar problēmas pētījumu vai praktisku pielietojumu un ideālā gadījumā jaunu risinājumu tēmas ietvaros. Prezentācijas formāts ir plakāts. Paredzams, ka doktorantūras studenti vada šo projektu.
3. Sekmīgi aizstāvēt savu projektu eksāmenā.
4. Apmeklēt lekcijas un aktīvi piedalīties diskusijās.
5. Aizpildīt LUIS anketu ar kursa novērtējumu.

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:
10% - dalība lekcijās un diskusijās
40% - divi publikāciju apskata referāti
20% - mājas darbi

30% - eksāmens


Mācību literatūra Literatūra tiks komplektēta no jaunākajām publikācijām, konferenču materiāliem un tiešsaistes resursiem kuru saites un piekļūšanas instrukcijas tiks paziņotas kursa gaitā un kursa tīmekļa portālā un e-kursu vidē. Literatūras saraksts mainās katru gadu un to sastāda pasniedzējs ņemot vērā *jaunākos* sasniegumus.
Visa literatūra būs pieejama tiešsaistē, kursa wiki.

The study materials will be mostly the latest publications and online resources as available and actual at the time of the course. These may change from year to year due to the new developments. The reading materials will be available at the course wiki.
Papildus literatūra Stepping into Virtual Reality, Gutiérrez A., Mario A., Vexo, Frédéric, Thalmann, Daniel, 2008, ISBN: 978-1-84800-116-9
Periodika un citi informācijas avoti Building Wirtual Worlds, project course at CMU: http://www.etc.cmu.edu/bvw/
E-4: Virtual Worlds at Harvard: http://www.eecs.harvard.edu/~nesson/e4/
Studiju programmas Datorzinātnes
Datorzinātnes