Kursa kods DatZ7024
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48
E-kursi DatZ7024: Nozares seminārs datorzinātnē
Kursa anotācija Kurss domāts darbam mazākās grupās (3-10 doktoranti), pasniedzēju vadībā apgūstot jaunākos zinātniskos rakstus un analizējot iespējamos zinātniskā darba virzienus un iegūtos zinātniskos rezultātus. Katru semestri notiek vairāki apakšsemināri dažādām datorzinātnes apakšnozarēm, katru no kuriem vada viens vai (parasti) vairāki pasniedzēji.
Kursa atbildīgais Rūsiņš Mārtiņš Freivalds
Rezultāti Students iegūst priekšstatu par aktuālām nozares publikācijām un jaunākajiem zinātniskajiem rezultātiem savā nozarē. Tiek apgūta spēja analizēt zinātnisko literatūru un prezentēt apgūtās zināšanas.
Kursa plāns 2013./2014. mācību gadā notiek šādi semināri:
1. Kvantu skaitļošana (prof. A. Ambainis)
2. Modelēšana un semantiskais tīmeklis (prof. J. Bārzdiņš)
3. Sensori, signāli un iegultās sistēmas (prof. L. Seļāvo)

Prasības kredītpunktu iegūšanai Jāpiedalās kopējā diskusijā, vismaz reizi semestrī jāuzstājas ar patstāvīgu stāstījumu.
Apakšsemināra vadītājs var noteikt papildprasības.
Vērtējums: ieskaitīts vai neieskaitīts.

Mācību literatūra Literatūru nosaka apakšsemināra vadītājs.

Papildus literatūra Literatūru nosaka apakšsemināra vadītājs.

Periodika un citi informācijas avoti Literatūru nosaka apakšsemināra vadītājs.

Studiju programmas Datorzinātnes