Kursa kods DatZ7023
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 128 128 192
E-kursi DatZ7023: Nozares pamatkurss datorzinātņu doktorantūrā
Kursa anotācija Nozares pamatkursa ietvaros doktorants apgūst pamatzināšanas izvēlētajā pētniecības virzienā, kas nepieciešamas, lai sekmīgi uzsāktu darbu pie promocijas darba. Apguve notiek individuāli vai mazās grupās doktoranta zinātniskā vadītāja un pētnieciskā virziena vadošā mācībspēka vadībā.
Kursa atbildīgais Rūsiņš Mārtiņš Freivalds
Rezultāti Students ir apguvis savas zinātniskās nozares svarīgākos faktus un metodes, kas nepieciešami promocijas darba izstrādei.
Kursa plāns Doktorantam jāapgūst zinātniskā literatūra vienā no 9 pētnieciskajiem virzieniem:
1. Datorzinātņu teorija un kvantu skaitļošana (atbildīgais mācibspēks - prof. A. Ambainis) S128
vai
2. Informācijas vizualizācija, datorgrafika un attēlu apstrāde (atbildīgais mācibspēks - doc. P. Ķikusts) S128
vai
3. Mākslīgais intelekts (atbildīgais mācibspēks - doc. J. Zuters) S128
vai
4. Bioinformātika (atbildīgais mācibspēks - asoc. prof. J. Vīksna) S128
vai
5. Modelēšana un semantiskais tīmeklis (atbildīgais mācibspēks - prof. J. Bārzdiņš) S128
vai
6. Programmatūras izstrādes metodes un testēšana (atbildīgais mācibspēks - asoc. prof. G. Arnicāns) S128
vai
7. Informācijas sistēmas un vadības aspekti (atbildīgais mācibspēks - doc. L. Niedrīte) S128
vai
8. Datoru inženierija un datortīkli (atbildīgais mācibspēks - asoc. prof. L. Seļavo) S128
vai
9. Datorikas didaktika (atbildīgais mācibspēks - prof. M. Vītiņš) S128


Prasības kredītpunktu iegūšanai Jāapgūst zinātniskā literatūra 1500-2000 lpp. apjomā, pēc zinātniskā vadītāja un pētnieciskā virziena vadošā mācībspēka norādēm. Atzīmi veido uzstāšanās seminārā (50%), mutisks eksāmens (50%).

Mācību literatūra Mācibu literatūru nosaka pētnieciskā virziena atbildīgais mācībspēks, konsultējoties ar citiem mācībspēkiem savā virzienā un datorzinātņu doktora programmas direktoru.

The literature is determined by the leader of the research direction, in consultation with other faculty in this research direction and the director of the Ph.D. program in computer science.
Papildus literatūra Mācibu literatūru nosaka pētnieciskā virziena atbildīgais mācībspēks, konsultējoties ar citiem mācībspēkiem savā virzienā un datorzinātņu doktora programmas direktoru.

The literature is determined by the leader of the research direction, in consultation with other faculty in this research direction and the director of the Ph.D. program in computer science.

Periodika un citi informācijas avoti Mācibu literatūru nosaka pētnieciskā virziena atbildīgais mācībspēks, konsultējoties ar citiem mācībspēkiem savā virzienā un datorzinātņu doktora programmas direktoru.

The literature is determined by the leader of the research direction, in consultation with other faculty in this research direction and the director of the Ph.D. program in computer science.


Studiju programmas Datorzinātnes