Kursa kods DatZ7009
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
100 150 4000
E-kursi DatZ7009: Doktora disertācijas izstrādāšana
Kursa anotācija Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranda galvenais darbs. Tas notiek bez speciālu lekciju klausīšanās, taču ar zinātniskā vadītāja aktīvu piedalīšanos. Disertācijas galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem atbilstošos zinātniskos izdevumos un prezentētiem nopietnās zinātniskās konferencēs. Disertācijas izstrādāšanu pavada visu atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Kaut arī zinātniskais vadītājs ne tikai dod zinātniskus padomus, bet arī konsultē noformēšanas darbu, par publicēšanas vietu un konferenču izvēli, kā arī par visu dokumentu noformēšanu pirmām kārtām atbildīgs ir doktorands.
Kursa atbildīgais Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Rezultāti Students ir sagatavojis disertācijas melnrakstu.

Strādājot pie disertācijas, students apguvis pētnieciskā darba iemaņas.
Kursa plāns Darbs pie doktora disertācijas
Prasības kredītpunktu iegūšanai Jāsagatavo doktora disertācijas melnraksts, kas satur gan literatūras apskatu, gan pētījuma rezultātus. (Melnrakstā jābut vismaz 80% no disertācijas satura, tipiskais apjoms: 100-150 lpp.) Kredītpunkti tiek piešķirti pirms disertācijas aizstāvēšanas. Melnrakstu pārbauda zinātniskais vadītājs un doktora studiju programmas direktors.

Periodika un citi informācijas avoti Literatūru nosaka disertācijas vadītājs.
Studiju programmas Datorzinātnes