Kursa kods DatZ7008
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 8 56 96
E-kursi 2DAT7042: Pētījumu metodes datorzinātnē
Kursa anotācija
Kurss paredzēts datorzinātnes doktorantiem. Tajā klausītāji kopā ar kursa docētāju iztirzā klasiskas publikācijas, kuras veidoja datorzinātnes patreizējo izskatu. Semināros tiek kopīgi noskaidrot, ar ko ir ievērojams tieši šis darbs, kāpēc tas tiek uzskatīts par klasisku, kā šis darbs izmainīja datorzinātnes tālāko attīstību. Kursa "ideālais mērķis", kuru burtiski sasniegt diezin vai ir iespējams, ir iemācīt klausītājus "kā pašam uzrakstīt klasisku rakstu datorzinātnē".
Kursā apskata dažādu datorzinātnes sastāvdaļu pamatus, parādot šo sastāvdaļu principiāli atšķirīgās pētniecības metodes. Studenti apgūst starpību starp teorētisko datorzinātni, kuras rezultāts parasti ir teorēmas, un praktisko datorzinātni, kas sagatavo pamatu ar datoriem saistītas industrijas izveidošanai. Kaut arī abos gadījumos tiek lietots vārds "datorzinātne", atšķirīgi ir pat sekmīga darba kritēriji. Studentiem jāsaprot starpība starp praktisko datorzinātni un (pat kvalificētu) programmēšanas darbu. Kursā padziļināti tiek studēti visu datorzinātnes virzienu izcilākie sasniegumi. Tajā skaitā studentiem jāsaprot, par ko piešķir Tjūringa prēmijas datorzinātnē.
Kursa atbildīgais Andris Ambainis
Rezultāti
Studenti iemācās vērtēt publikācijas datorzinātnē, atšķirt labas un sliktas publikācijas, prot izskaidrot, kas publikāciju padara labu, un kas - sliktu. Studenti prot dot autoram norādījumus, ko darīt, lai publikācijas nākošo versiju uzlabotu un padarītu pieņemamu tā vai cita izdevuma līmenim.
Studentam jāsaprot datorzinātnes dažādo virzienu būtība. Jāorientējas datorzinātnes galveno virzienu būtībā. Jāvar uzrakstīt populāru rakstu par kādu no datorzinātnes virzieniem. Jāuzstājas ar priekšlasījumu bakalaura līmeņa studentiem.


Kursa plāns
Tēma Nr. 1. Zinātnisku publikāciju žanri. - lekcijas 2 stundas
Tēma Nr. 2. Ar ko atšķiras konferences raksts no žurnāla raksta? - lekcijas 2 stundas
Tēma Nr. 3. Žurnālu un konferenču tipi - lekcijas 2 stundas
Tēma Nr. 4. Kas ir klasiska publikācija? - lekcijas 2 stundas
Tēma Nr. 5. Eilera raksts par Kēnigsbergas tiltiem - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 6. Tjūringa raksts On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 7. As We May Think. Vannevar Bush, 1945 - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 8. First Draft of the Report on EDVAC. John von Neumann 1946 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 9. A Mathematical Theory of Communication. Claude E. Shannon 1948 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 10. The Turing Test paper, Alan Turing 1950 - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 11. Non-Cooperative Games. John Nash, 1951 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 12. Paths, trees, and flowers. J.Edmonds, 1965 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 13. The complexity of theorem-proving procedures. S.A.Cook, 1971 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 14. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. E. F. Codd 1970 - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 15. Relational Completeness of Data Base Sublanguages. E. F. Codd, 1972 - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 16. New Directions in Cryptography, Diffie and Hellman, 1976 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 17. Simulating physics with computers. Feynman, 1982 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 18. Fuzzy sets. L.Zadeh, 1965 - seminārs 4 stundas
Tēma Nr. 19. Language identification in the limit. E.M.Gold, 1967 - seminārs 2 stundas
Tēma Nr. 20. A theory of the learnable. L.Valiant, 1985 - seminārs 6 stundas
Tēma Nr. 21. Molecular Computation Of Solutions To Combinatorial Problems. L.M.Adleman, 1994 - seminārs 4 stundas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Uzstāšanās seminārā (90%), rakstisks eksāmens (10%).
Atzīmes 10 iegūšanai paredzēti individuāli uzdevumi.


Mācību literatūra 1. Kalifornijas Universitātes Berklijā tiešsaiste ar visu rakstu kopijām
http://www.cs.berkeley.edu/~christos/classics/cs298.html

2. People and Ideas in Theoretical Computer Science (C.S.Calude, Ed.) Springer-Verlag, 1999. (Prof. R.M.Freivalda personīgs eksemplārs)

3. Christos Papadimitriou. Turing. MIT Press, 2003. Prof. R.M.Freivalda personīgs eksemplārs)
Papildus literatūra
1. Exploring New Frontiers of Theoretical Informatics (J.-J.Levy, E.W.Mayr, J.C.Mitchell, Eds.) (Prof. R.M.Freivalda personīgs eksemplārs)
Periodika un citi informācijas avoti 1.http://solon.cma.univie.ac.at/~neum/glopt.html
2.http://www.math.technion.ac.il/hat/
3.http://web.usna.navy.mil/~wdj/crypto.htm
4.http://www-users.cs.york.ac.uk/~schmuel/comp/comp.html
5.http://beige.ucs.indiana.edu/B679/
6.http://arxiv.org/find/quant-ph
7.http://qubit.chem.utoronto.ca/qc-conferences.html
Studiju programmas Datorzinātnes
Datorzinātnes