Kursa kods DatZ7000
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 32 32 96
E-kursi 2DAT7000: Pētnieciskās metodes datorikā
Kursa anotācija Kursa mērķis — rast priekšstatu par pētniecību Datorikas jomā un sagatavot studentus pētnieciskā darba uzsākšanai. Kursa ietvaros studenti iepazīsies un praktiski pielietos dažādas tehnikas un metodes, kuras pielieto pētniecībā, recenzēs pētnieciskus rakstus un piedalīsies mini-konferences organizēšanā.
Kursa atbildīgais Andris Ambainis
Rezultāti Nokārtojot kursu, studenti spēj (koncepti EM12, analīze EM23, komunik. EM64):
- pamatot pētnieciskās tēmas aktualitāti
- formulēt pētnieciskos jautājumus
- izvēlēties piemērotas pētnieciskās metodes
- aprakstīt pētniecisko plānu vai pētījuma rezultātu publikācijas veidā
- recenzēt zinātniskas publikācijas

- prezentēt pētniecisko plānu vai pētījuma rezultātus


Kursa plāns Kursā ieplānotas 16 lekcijas (32 st), 4 semināri (8 st) un 6 praktiskas nodarbības (24 st)

1 Ievads. Diplomdarba iesākšana (1 lekcija / 2 st)
2. Akadēmiskās literatūras meklēšana (1 lekcija / 2 st)
3. Literatūras apkopošana (2 lekcijas / 4 st)
4. Pētījumu plānošana (1 lekcija / 2 st)
5. Pētnieciskās metodes programminženierijā (3 lekcijas / 6 st)
6. Pētnieciskās metodes datorinženierijā (1 lekcija / 2 st)
7. Pētnieciskās metodes teorētiskajā datorzinātnē (1 lekcija / 2 st)
8. Pētījumu rezultātu validācīja (1 lekcija / 2 st)
9. Diplomdarba plānošana (1 lekcija / 2 st)
10. Publikācijas sagatavošana (1 lekcija / 2 st)
11. Publikāciju izskatīšanas process (1 lekcija / 2 st)
12. Zinātnisko publikāciju forumi un publicēšanas stratēģija (1 lekcija / 2 st)
13. Prezentācijas sagatavošana (1 lekcija / 2 st)

Vieslekcijas un semināri par pētniecību (4 semināri / 8 st)

1. Akadēmiskās publikācijas izskatīšana (1 praktiskā nodarbība / 2 stundas)
2. Diplomdarba tēmas izvēle (1 praktiskā nodarbība / 2 st)
3. Publikācijas sagatavošana (3 praktiskā nodarbības / 6 st)
4. Publikācijas recenzēšana (1 praktiskā nodarbība / 2 st)

5. Prezentēšana konferencē (6 praktiskā nodarbības / 12 st)


Prasības kredītpunktu iegūšanai Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par praktiskajiem darbiem (90%) un rakstveida eksāmena rezultāts (10%).
Praktisko darbu vērtējums tiek sadalīts šādi:
P1 — Recenzija — 5% no gala atzīmes
P2 — Tēmas pieteikums ar anotāciju — 30% no gala atzīmes
P3 — Pētnieciskās pieejas apraksts — 40% no gala atzīmes
P4 — Recenzija — 10% no gala atzīmes

P5 — Uzstāšanās ar referātu — 5% no gala atzīmes


Mācību literatūra 1. Easterbrook S., Singer J., Storey M-A. & Damian D., 2008, Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research, in Shull F., Singer J. & Sjøberg D. (Eds), Guide to Advanced Empirical Software Engineering, Springer, pp. 285-311
2. Per Runeson, Martin Host, Austen Rainer, Bjorn Regnell, 2012, Case Study Research in Software Engineering: Guidelines and Examples. ISBN: 978-1-1181-0435-4

3. Kitchenham B.A. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering Version 2.3, Keele University and University of Durham, EBSE Technical Report


Papildus literatūra
1. C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell and A. Wesslén, "Experimentation Software Engineering -- An Introduction", Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-8682-5, 2000
Periodika un citi informācijas avoti 1. Guidelines for Conducting and Reporting Case Study Research in Software Engineering, by Runeson P., Höst M., (2009). In Empirical Software Engineering, 14, pp. 131-164
2. Empirical Research Methods in Software Engineering, by Wohlin, C., Höst, M., & Henningsson, K. (2003). In R. Conradi & A. Wang (Eds.), (Vol. 2765, pp. 7-23). Springer Berlin / Heidelberg. doi:10.1007/978-3-540-45143-3_2
3. How to Read a Paper by S. Keshav. http://blizzard.cs.uwaterloo.ca/keshav/home/Papers/data/07/paper-reading.pdf
4. How to Read a Research Paper by Michael Mitzenmacher. http://www.eecs.harvard.edu/~michaelm/postscripts/ReadPaper.pdf
5. Writing Reviews for Systems Conferences by Timothy Roscoe. http://people.inf.ethz.ch/troscoe/pubs/review-writing.pdf
6. How to Read an Engineering Research Paper by William Griswold. http://cseweb.ucsd.edu/~wgg/CSE210/howtoread.html
7. How to Read a Research Paper by Spencer Rugaber. http://www.cc.gatech.edu/fac/Spencer.Rugaber/txt/research_paper.txt

8. How to get your papers accepted - Matt Welsh, Harvarda Universitātes profesors raksta savā blogā par skatu uz publikācijām no recenzenta viedokļa. http://matt-welsh.blogspot.com/2009/12/how-to-get-your-papers-accepted.html
Studiju programmas Datorzinātnes
Datorzinātnes