Kursa kods Biol6044
Fakultāte Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 76 30 30 84
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par akūtām izmaiņām cilvēka organismā izturības un pretestības fizisko slodžu laikā un šo slodžu radītām adaptācijas reakcijām. Sākotnēji kursā tiek izvērtētas fizioloģiskas un neiromuskulāras atšķirības starp aerobām un spēka tipa slodzēm, kā arī metodoloģiskie principi šo atšķirību noteikšanai. Studiju kursa otrā daļā uzmanība tiek vērsta uz savstarpēji konkurējošiem adaptācijas mehānismiem, ja pretestības un izturības fiziskās slodzes tiek veiktas vienlaicīgi. Studiju laikā tiek izvirzīts jautājums, vai persona var vienlaicīgi veikt aerobas un spēka slodzes, nekompromitējot katras atsevišķās slodzes veicinātās adaptīvās izmaiņas cilvēka ķermenī.
Kursa atbildīgais Līga Ozoliņa-Molla
Rezultāti Zināšanas:
1. par endogēniem stimuliem (iekšējiem faktoriem) un akūtām ķermeņa atbildes reakcijām, kas rodas aerobas un spēka slodzes laikā;
2. raksturo fizioloģiskās, neiromuskulārās un epiģenētiskās atšķirības starp izturības un spēka slodžu izraisītajām adaptācijām;
3. izprot mijiedarbību starp pretestības un izturības slodzēm ilgstoša treniņa laikā.

Prasmes:
4. spēj pielietot un kritiski izvērtēt sporta zinātnē izmantojamās pētījumu metodes;
5. spēj izveidot pētījuma dizainu, lai izvērtētu fizisku slodžu radītu adaptāciju.

Kompetence:
6. izveidot un kritiski izvērtēt treniņu programmu, vēlamās adaptācijas sasniegšanai treniņu programmas beigās;

7. prot zinātniski pamatoti izmantot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai izveidotu visaptverošu pētījuma projektu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Zinātnisko rakstu analīze par adaptāciju fiziskai slodzei – 10%
2. Laboratorijas darbu protokoli – 10%
3. Treniņu programmas izveide un izvērtēšana – 30%
4. Rakstisks pārbaudījums par lekciju materiālu un literatūru – 20%

Noslēguma pārbaudījums:

5. Pētījuma projekta izveide un izmēģinājuma datu prezentēšana – 30%
Mācību literatūra 1. Aberberga-Augškalne L., Koroļova O. 2007. Fizioloģija ārstiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 516 lpp.
2. Fields ZT. 2016. Resistance Training : Principles, Adaptations and Health Effects. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, 132 p.

3. Guyton A.C, Hall J.E. 2006. Medical physiology (10,11th ed.) W.B.Saunders Comp., 1116 p.
Papildus literatūra 1. Mujika, I. 2012. Endurance Training. Science and Practice. New York, USA: Nova Science Publishers Inc. 328 p.
2. Schumann M., Rønnestad B.R., 2019. Concurrent Aerobic and Strength Training, Springer International Publishing, 416 p.

3. Tipton, K.D. & van Loon, L.J.C. 2013. Nutritional Coaching Strategy to Modulate Training Efficiency. Basel: Karger AG, 146 p.
Periodika un citi informācijas avoti 1. American Journal of Physiology
2. British Journal of Sports Medicine
3. European Journal of Applied Physiology
4. The American Journal of Sports Medicine

5. The Journal of Strength & Conditioning Research
Studiju programmas Sporta zinātne
Sporta zinātne [Angļu val.]