Atrasti - 6395

Žurnālistikas kultūra

Kursa kods : KomZ5081
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 16 48 96

Kursa anotācija :

Žurnālistikas kultūra ir praksē plaši lietots jēdziens, kar arvien vairāk piesaista akadēmisko uzmanību. Kurss orientēts uz šī fenomena teorētisko apzināšanos dažādu teorētisko virzienu kontekstā – kritisko teoriju, ētikas, Burdje lauku teorijas, Habermasa publiskās sfēras, informācijas pārvaldības un informācijas sabiedrības kontekstā. Kursa apguve ir cieši saistīta ar pētniecisko darbu – kursa realizācijas laikā studenti izstrādā pētniecisko projektu.

 

Žurnālu producēšana

Kursa kods : KomZ3091
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Iepazīstināt topošos žurnālistus ar žurnālu producēšanas pamatprincipiem, aptverot visu žurnāla veidošanas ciklu, bet akcentējot tieši žurnālistu un redaktoru darbu. Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorijā apgūstamo papildina 5 dažādu Latvijā izdotu žurnālu galveno redaktoru vieslekcijas. Praktiskajā daļā studenti veido paši savu žurnālu – izstrādā ideju, definē mērķauditoriju, raksta rakstus, rediģē un piedalās rakstu maketēšanas procesā. Žurnāls tiek nodrukāts.

 

Zviedru valoda I

Kursa kods : Valo1148
Fakultāte : #Mācību prorektors, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss sniedz pamatzināšanas zviedru valodas apguves sākuma līmenī mutvārdos un rakstveidā. Īpaša uzmaniba tiek veltīta iepazīstināšanas frāzēm, ikdienas nodarbes, mācību procesa aprakstam, arī pamata skaitļu vārdu lietojumam. Gramatikā studenti apgūst darbības vārdu tagadnes formas, personu vietniekvārdus, kā arī lietvārdu nenoteikto un noteikto formu darināšanu.

Zviedru valoda II

Kursa kods : Valo1264
Fakultāte : #Mācību prorektors, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuri interesējas par zviedru valodu un vēlas to turpināt apgūt pamatlīmenī mutvārdos un rakstveidā. Kursa laikā studenti papildina zināšanas zviedru valodas leksikā, izrunā un intonācijā, viņi turpina apgūt gramatikas pamatkategorijas un pamatlikumus, kā arī nostiprina un attīsta komunikatīvās iemaņas runā un rakstos.

Zviedru valoda III

Kursa kods : Valo2116
Fakultāte : #Mācību prorektors
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuriem ir interese turpināt apgūt zviedru valodu, papildinot leksikas zināšanas, nostiprināt izrunu un intonāciju, tālāk iepazīstoties ar gramatikas kategorijām un likumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta komunikatīvo iemaņu attīstībai runā un rakstos.