Atrasti - 6372

Zinātnisku rakstu publikācija vēsturē

Kursa kods : Vēst7006
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
12 18 480

Kursa anotācija :

Zinātniska raksta publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos mērķis ir iepazīstināt akadēmisko sabiedrību ar promocijas darba sagatavošanas gaitā veikto pētījumu rezultātiem .

Raksts veltīts zinātniski nozīmīgai problēmai, kas saistīta ar promocijas darba tēmu. Publikācijas recenzējamā starptautiski vai Latvijas Zinātnes padomes atzītā izdevumā nodrošina pētījuma zinātnisko kvalitāti. Raksta sagatavošana notiek konsultējoties ar zinātnisko vadītāju. Vēlamais raksta apjoms – 40 000 zīmes. Kredītpunktus doktorants var saņemt par trim publikācijām.

 

Ziņu žurnālistika

Kursa kods : KomZ2112
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 12 20 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ziņu žurnālistikas pamatprincipiem un attīstīt studentiem nepieciešamās prasmes ziņu rakstīšanai.

Studiju kursa uzdevumi:

- veidot izpratni ziņu žurnālistikas žanra specifiku;

- identificēt un salīdzinoši analizēt dažādas pieejas ziņu veidošanai;

- attīstīt studentu prasmes veidot ziņu materiālus dažāda veida medijiem.

 

Studiju kurss tiek docēts latviešu valodā.

 

Zivju resursu aizsardzība

Kursa kods : VidZ4016
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas zivju faunu un tās veidošanos. Kursā tiek analizēts zivju resursu stāvoklis, dinamika, aizsardzība un izmantošana Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, kā arī sniegts ieskats ilgtspējīgas zivju resursu izmantošanas pamatprincipos. Praktiskajos darbos studenti iepazīsies ar zivju sugu noteikšanas un morfometrijas pamatprincipiem.

 

Zivsaimniecības pamati

Kursa kods : Biol5055
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 22 10 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par zivsaimniecības nozari un tās attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Studenti tiek iepazīstināti ar zivju krājumu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipiem un galvenajām zivju krājumu novērtēšanas metodēm. Kursā ar praktiskiem piemēriem tiek raksturota zivju krājumu dinamika un to ietekmējošie faktori. Kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par zinātnes lomu zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanā.

 

 

 

 

 

 

Zooloģija un Latvijas fauna

Kursa kods : Biol2187
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 96 62 2 144

Kursa anotācija :

 

 

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->