Atrasti - 6420

Zinātniskais seminārs (pētījumu stratēģijas un metožu izvēle)

Kursa kods : Ģeol7013
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 20 4 16 300

Kursa anotācija :

Doktorantu teorētiskajā seminārā tiek izstrādāta pētniecības stratēģija, izvēlētas pētniecības metodes, un pētījumu plāns tiek adaptēts promocijas darba izstrādei. Seminārā tiek apgūta un diskutēta pētniecības darba teorētiskā un metodoloģiskā pieeja, apspriests un analizēts doktorantu paveiktais pētnieciskajā darbā. Semināri pilda arī pētniecības realizācijas kontroles funkciju un rosina doktorantus intensīvi strādāt pie promocijas darba. Citu studentu informēšana par savu darbu, prasme prezentēt un pamatot sava darba rezultātus, komentēt, vērtēt un recenzēt kolēģu veikumu ir svarīgs priekšnoteikums promocijas darba teorētiskā pamata izstrādei un tālākai attīstībai.

Zinātniskais seminārs (zinātniskās publikācijas)

Kursa kods : Ģeol7014
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 12 4 8 308

Kursa anotācija :

Doktorantam promocijas darba izstrādāšanas gaitā ir jāsagatavo un jāiesniedz publicēšanai sava pētījuma zinātniskie rezultāti un darba atziņas zinātnisko rakstu formātā. Kursa noslēgumā paredzēts zinātniskais seminārs, kurā tiek spriests par kursa mērķu sasniegšanu un rezultativitāti.

Zinātniskais seminārs (ziņojumi konferencēs)

Kursa kods : Ģeol7015
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 4 2 2 236

Kursa anotācija :

Doktora studiju programmas ietvaros studentiem jāiegūst dalības un uzstāšanās pieredze starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos semināros ar ziņojumu. Zinātniskā referāta tēmai ir jāatbilst doktoranta promocijas darba tēmai, konferencē jābūt aprobētiem promocijas darba svarīgākajiem secinājumiem.

Zinātniskā komunikācija biologiem

Kursa kods : Biol5101
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 48 22 26 72

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par zinātnisko komunikāciju, gan arī par zinātnisko un populāro zinātnisko publikāciju rakstīšanu, stenda referātu un konferences ziņojumu sagatavošanu un prezentēšanu, recenziju sagatavošanu un citām aktivitātēm. Mērķa sasniegšanai kursā iekļautas lekcijas, ko vadīs pasniedzēji ar pieredzi šajā jomā un tiks piesaistīti arī vieslektori, kas nodarbojas ar komunikāciju, žurnālistiku, sabiedriskajām attiecībām profesionālā līmenī. Īpašs uzsvars kursā tiks likts uz studentu praktiskajiem uzdevumiem, kuru ietvarā studentiem būs nepieciešams sagatavot noteiktus komunikācijas elementu paraugus (abstraktu, stenda referātu, konferences prezentāciju, u.c.) un studentu veiktie uzdevumi tiks izskatīti un apspriesti semināru veidā kopā ar pasniedzējiem un ekspertiem, palīdzot studentiem labāk izprast katra komunikācijas veida īpatnības un būtiskākos aspektus. Beidzot šo kursu studenti iegūs spējas sekmīgi un saprotami nodot zinātnisko informāciju citiem zinātniekiem, sabiedrībai, politiķiem un valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem un jomas nespeciālistiem.

 

Zinātniskā pētījuma metodoloģija tiesību zinātnē

Kursa kods : JurZ7146
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 40 22 18 120

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par zinātnisko metodoloģiju padziļinātas pētniecības veikšanai promocijas darba izstrādāšanai, savu zinātnisko pētījumu prezentēšanu un publicēšanai.

Kursa ietveros doktoranti iegūst zināšanas par pētījuma objekta izvēli, zinātniskās pētniecības metodēm, gan tām kuras izmanto tiesību zinātnēs, gan tās, kas ļauj veikt interdisciplināru pētījumu. Apgūst prasmi stādāt ar avotiem, to grupēšanu un tiesību avotu kritiku. Zināšanas tiek praktiski nostiprinātas, sagatavojot doktorantus patstāvīgam zinātniskam pētījumam, lai sekmīgi izstrādātu promocijas darbu.

 

Zinātniskā publikācija

Kursa kods : JurZ7140
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

 

Kurss veltīts doktoranta zinātniskās pētniecības rezultātu publiskošanas prasmju pilnveidei. Tā realizācija motivē doktorantu formulēt savas pētniecības atklājumus un priekšlikumus, publiskot tos, iesaistīties zinātniskās diskusijās un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. The course provides for the preparation of additional scientific publications for the requirements of Part A of the program for the publication of research results.

 

Zinātniska publikācija filozofijā 2

Kursa kods : Filz7021
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 2 30 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir nostiprināt zinātniski pētnieciskās prasmes filozofijā, sagatavojot publikācijai ar promocijas darba izpēti saistītus pētījumus. Kurss palīdz apgūt zinātniska raksta strukturēšanas pamatus, izklāsta un argumentācijas prasības, tēmas loģisku un saturisku izvedumu un secinājumu izstrādi, atslēgas vārdu noteikšanu un kopsavilkuma izstrādi. Kurss palīdz apgūt zinātnisko valodu filozofijā, iepazīstina ar zinātnisko un literāro rediģēšanu, terminoloģijas veidošanu, filozofisko terminu jaunrades piemēriem. Kursā pievērsta uzmanība zinātniskā darba noformēšanas prasībām dažādos zinātniskos izdevumos, kā arī dažādu filozofisku izdevumu prasībām Latvijā un ārzemju izdevniecībās. Doktoranti tie iepazīstināti ar bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas veidošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2, kā arī ar LZP prasībām par zinātnisku rakstu iekļaušanu starptautiskajās datu bāzēs, t. sk. Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH, Engineering Village2 un zinātnisko datu bāzu izveides un funkcionēšanas norisēm. Uzmanība tiek pievērsta European Reference Index for the Humanities prasībām.

 

Zinātniska publikācija filozofijā 3

Kursa kods : Filz7022
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 2 30 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir nostiprināt zinātniski pētnieciskās prasmes filozofijā, sagatavojot publikācijai ar promocijas darba izpēti saistītus pētījumus. Kurss palīdz apgūt zinātniska raksta strukturēšanas pamatus, izklāsta un argumentācijas prasības, tēmas loģisku un saturisku izvedumu un secinājumu izstrādi, atslēgas vārdu noteikšanu un kopsavilkuma izstrādi. Kurss palīdz apgūt zinātnisko valodu filozofijā, iepazīstina ar zinātnisko un literāro rediģēšanu, terminoloģijas veidošanu, filozofisko terminu jaunrades piemēriem. Kursā pievērsta uzmanība zinātniskā darba noformēšanas prasībām dažādos zinātniskos izdevumos, kā arī dažādu filozofisku izdevumu prasībām Latvijā un ārzemju izdevniecībās. Doktoranti tie iepazīstināti ar bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas veidošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2, kā arī ar LZP prasībām par zinātnisku rakstu iekļaušanu starptautiskajās datu bāzēs, t. sk. Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH, Engineering Village2 un zinātnisko datu bāzu izveides un funkcionēšanas norisēm. Uzmanība tiek pievērsta European Reference Index for the Humanities prasībām.

 

Zinātniska publikācija filozofijā 1

Kursa kods : Filz7020
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 2 30 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir nostiprināt zinātniski pētnieciskās prasmes filozofijā, sagatavojot publikācijai ar promocijas darba izpēti saistītus pētījumus. Kurss palīdz apgūt zinātniska raksta strukturēšanas pamatus, izklāsta un argumentācijas prasības, tēmas loģisku un saturisku izvedumu un secinājumu izstrādi, atslēgas vārdu noteikšanu un kopsavilkuma izstrādi. Kurss palīdz apgūt zinātnisko valodu filozofijā, iepazīstina ar zinātnisko un literāro rediģēšanu, terminoloģijas veidošanu, filozofisko terminu jaunrades piemēriem. Kursā pievērsta uzmanība zinātniskā darba noformēšanas prasībām dažādos zinātniskos izdevumos, kā arī dažādu filozofisku izdevumu prasībām Latvijā un ārzemju izdevniecībās. Doktoranti tie iepazīstināti ar bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas veidošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2, kā arī ar LZP prasībām par zinātnisku rakstu iekļaušanu starptautiskajās datu bāzēs, t. sk. Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH, Engineering Village2 un zinātnisko datu bāzu izveides un funkcionēšanas norisēm. Uzmanība tiek pievērsta European Reference Index for the Humanities prasībām.

 

Zinātniskā publikācija par promocijas darba tēmu I

Kursa kods : SDSK7000
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 240

Kursa anotācija :

Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas vismaz 3 zinātniskās publikācijas par savu promocijas darba tēmu starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos.

LU Filoloģijas doktora studiju programmas padomei ir tiesības klasificēt akadēmiskos izdevumus kā starptautiskām prasībām atbilstošus. Rakstu var publicēt arī citos zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās zinātniskajās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Raksts ir saistīts ar disertācijas tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu. Sagatavojamās zinātniskās publikācijas sadalītas trijās sarežģītības pakāpēs: zinātniskā publikācija I, II, III. Zinātniskajā publikācijā I doktorants atklāj ievadījumu izvēlētajā promocijas darba tēmā (izvirzītās hipotēzes, ieskats materiālā, materiāla raksturojums).

 

Raksts līdz promocijas darba aizstāvēšanai vai nu tiek publicēts vai arī tam ir jābūt pieņemtam publicēšanai. Zinātniskais raksts tiek izstrādāts, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītāju par promocijas darba atsevišķiem jautājumiem. Raksta apjomu nosaka konkrētā zinātniskā izdevuma prasības, taču raksts nedrīkst būt mazāks par pusi no autorloksnes (20 000 zīmes). Optimālais raksta apjoms – 1 autorloksnes (40 000 zīmes). Līdzautorības gadījumā tiek izvērtēts promocijas darba autora konkrētais ieguldījums raksta veidošanā. Ja tas sastāda pusi vai mazāk par pusi no raksta apjoma, tad doktorantam vienas publikācijas vietā jābūt divām publikācijām.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā, kas ļautu viņiem sekmīgi iekļauties zinātniski akadēmiskajā apritē.

Zinātniskā publikācija par promocijas darba tēmu II

Kursa kods : SDSK7020
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 240

Kursa anotācija :

Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas vismaz 3 zinātniskās publikācijas par savu promocijas darba tēmu starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos.

LU Filoloģijas doktora studiju programmas padomei ir tiesības klasificēt akadēmiskos izdevumus kā starptautiskām prasībām atbilstošus. Rakstu var publicēt arī citos zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās zinātniskajās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Raksts ir saistīts ar disertācijas tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu. Sagatavojamās zinātniskās publikācijas sadalītas trijās sarežģītības pakāpēs: zinātniskā publikācija I, II, III. Zinātniskajā publikācijā II doktorants dot ieskatu vienas vai vairāku promocijas darba daļu problemātikā, sniedz to raksturojumu.

 

Raksts līdz promocijas darba aizstāvēšanai vai nu tiek publicēts vai arī tam ir jābūt pieņemtam publicēšanai. Zinātniskais raksts tiek izstrādāts, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītāju par promocijas darba atsevišķiem jautājumiem. Raksta apjomu nosaka konkrētā zinātniskā izdevuma prasības, taču raksts nedrīkst būt mazāks par pusi no autorloksnes (20 000 zīmes). Optimālais raksta apjoms – 1 autorloksnes (40 000 zīmes). Līdzautorības gadījumā tiek izvērtēts promocijas darba autora konkrētais ieguldījums raksta veidošanā. Ja tas sastāda pusi vai mazāk par pusi no raksta apjoma, tad doktorantam vienas publikācijas vietā jābūt divām publikācijām.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā, kas ļautu viņiem sekmīgi iekļauties zinātniski akadēmiskajā apritē.

Zinātniskā publikācija par promocijas darba tēmu III

Kursa kods : SDSK7021
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 240

Kursa anotācija :

Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas vismaz 3 zinātniskās publikācijas par savu promocijas darba tēmu starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos.

LU Filoloģijas doktora studiju programmas padomei ir tiesības klasificēt akadēmiskos izdevumus kā starptautiskām prasībām atbilstošus. Rakstu var publicēt arī citos zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās zinātniskajās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Raksts ir saistīts ar disertācijas tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu. Sagatavojamās zinātniskās publikācijas sadalītas trijās sarežģītības pakāpēs: zinātniskā publikācija I, II, III. Zinātniskajā publikācijā III doktorants iepazīstina ar promocijas darba galvenajām inovācijām vai arī padziļinātā veidā aptver kādu no promocijas darba pamatnodaļām.

 

Raksts līdz promocijas darba aizstāvēšanai vai nu tiek publicēts vai arī tam ir jābūt pieņemtam publicēšanai. Zinātniskais raksts tiek izstrādāts, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītāju par promocijas darba atsevišķiem jautājumiem. Raksta apjomu nosaka konkrētā zinātniskā izdevuma prasības, taču raksts nedrīkst būt mazāks par pusi no autorloksnes (20 000 zīmes). Optimālais raksta apjoms – 1 autorloksnes (40 000 zīmes). Līdzautorības gadījumā tiek izvērtēts promocijas darba autora konkrētais ieguldījums raksta veidošanā. Ja tas sastāda pusi vai mazāk par pusi no raksta apjoma, tad doktorantam vienas publikācijas vietā jābūt divām publikācijām.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā, kas ļautu viņiem sekmīgi iekļauties zinātniski akadēmiskajā apritē.

Zinātniska publikācija teoloģijā un reliģiju zinātnē

Kursa kods : Teol7013
Fakultāte : Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Zinātniskas publikācijas mērķis ir iepazīstināt akadēmisku sabiedrību ar disertācijas izstrādes gaitā veiktā pētījuma rezultātiem. Doktorantam ir jāpublicē pētījuma rezultāti recenzējamā izdevumā. Latvijā atzītu recenzējamu izdevumu sarakstu ir apstiprinājusi Latvijas Zinātņu padome (pieejams tiešsaistē www.lzp.lv/latv/journ.htm). Tajā iekļauts arī LU TF izdotais rakstu krājums „Ceļš”. Zinātniskā publikācija tiek izstrādāta konsultējoties ar darba vadītāju. Par katru publikāciju doktorants saņem 4 krp.

Zinātniska raksta sagatavošana pedagoģijā

Kursa kods : Peda7107
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 2 30 48

Kursa anotācija :

 

Kursa mērķis ir palīdzēt doktorantiem apzināt prasības zinātniska raksta sagatavošanai, loģiku, struktūras variantus atkarībā no raksta mērķa un satura; semināru nodarbībās analizēt dažādu veidu rakstus un radīt iespēju doktorantiem praktizēties publikāciju sagatavošanā.

Zinātniska referāta (raksta) sagatavošana

Kursa kods : JurZ7114
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

 

Kursa mērķis - doktorantam spēt izstrādāt zinātniskus darbus, kas būs noderīgi darbam pie promocijas darba izstrādes.

Doktorantiem pēc studiju plāna ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un līdz ar to uz konferencēm ir jāgatavo arī referāts. Šā kursa ietvaros doktorants izstrādā zinātnisku referātu vismaz 0,5 autorloksnes apjomā.