Atrasti - 6365

Zinātnisko datu apstrāde un analīze

Kursa kods : Biol5111
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 24 40 96

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par sporta fizioloģijas pētījuma dizaina pamatjautājumiem kā arī iepazīstināt ar mūsdienīgām kustību un veģetatīvo funkciju analīzes motodēm, ko pielieto sporta zinātnē. Kursa uzdevumi: 1) izprast eksperimenta dizaina pamatprincipus ko izmanto pētījumos sporta zinātnē; 2) saprast datu apstrādes elementus; 3) dot zināšanas par rezultātu grafisko attēlojumu: 4) iepazīties ar sporta zinātnē biežāk izmantotajām signālu analīzes pamatmetodēm.

 

Zinātnisko publikāciju rakstīšana medicīnā, epidemioloģijā un socioloģijā, un uzstāšanās iemaņu apguve

Kursa kods : Medi7124
Fakultāte : Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 40 24 96

Kursa anotācija :

 

Kurss “Zinātnisko publikāciju rakstīšana un uzstāšanās iemaņu apguve” ir paredzēts doktorantiem un dažāda līmeņa strādājošiem pētniekiem. Kursa dalībniekiem ir jābūt ar iestrādēm pētniecībā un vēlams jau ar iegūtiem pētījuma datiem, kurus kursa apguves rezultātā būs iespējams atbilstoši sagatvot publicēšanai starptautiski citējamos žurnālos vai prezentēt konferencēs. Kurss ļaus apgūt epidemioloģijas pamatus zinātniskajos pētījumos un prasmes darbam ar SPSS datu apstrādes programmatūru, pilnveidos zinātniskās literatūras apkopošanas iemaņas, sniegs zināšanas zinātnisko rakstu veidošanā. Kursa dalībnieki saņems precīzas instrukcijas par zinātniskā raksta plānošanu, par rezultātu statistisko apstrādi un interpretāciju no epidemioloģijas viedokļa, kā arī par raksta iesniegšanas noteikumiem publicēšanai žurnālos. Kurss sniegs zināšanas par pētījumam atbilstošu zinātniskā žurnāla vai konferences izvēli un par žurnāla/konferences izvirzīto prasību ievērošanu. Pabeidzot kursu studējošie spēs, saskaņā ar starptautiskiem standartiem, publicēt rakstus recenzētos/citējamos žurnālos, kā arī mācēs prezentēt iegūtos pētījumu rezultātus konferencēs - gan mutiski, gan posteru veidā.

 

Zinātnisko publikāciju sagatavošana un noformēšana II

Kursa kods : Fizi7049
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

 

Kursa mērķis - doktorantam jāapgūst prasme izstrādāt zinātniskus darbus, ko varēs izmantot promocijas darbā.

Doktorantiem pēc studiju plāna ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un līdz ar to uz konferencēm ir jāgatavo arī referāts. Referāta materiālus sagatavot publikācijai konferences rakstu krājumā (Proceedings).

 

 

Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu Latvijas zinātniskā konferencē vai seminārā

Kursa kods : SDSK7022
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Doktoranti var iegūt kredītpunktus par piedalīšanos Latvijas mēroga zinātniskajās konferencēs un zinātniskajos semināros. Tās var būt kā LU zinātniskās/akadēmiskās konferences, tā citu Latvijas universitāšu un augstskolu zinātniskās konferences, Zinātņu Akadēmijas u.c. zinātnisku institūciju rīkotas konferences, zinātniski semināri. Zinātniskais vadītājs izvērtē, vai konference ir kvalificējama kā zinātniska un atbilst zinātnisku konferenču pieņemtajiem standartiem. Lai to izdarītu, zinātniskajam vadītājam tiek iesniegta konferences programma.

Par piedalīšanos konferencē un referāta nolasīšanu studenti var saņemt divus kredītpunktus.

 

Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē vai seminārā I

Kursa kods : SDSK7023
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 120

Kursa anotācija :

Lai veicinātu doktorantu iekļaušanos starptautiskajos zinātniskajos tīklos, doktorantūras padome atbalsta studentu piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferencēs. Šādas konferences var būt literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas zinātnes nozaru konferences, starptautiski semināri, zinātniski forumi. Arī Latvijā rīkotas zinātniskas konferences var tikt kvalificētas kā starptautiskas, ja tajās piedalās ne mazāk kā trīs valstu zinātnieki. Par piedalīšanos konferencē un referāta nolasīšanu studenti var saņemt trīs kredītpunktus, kas atbilst 48 stundu darba apjomam. Zinātniskajam vadītājam jāsniedz vērtējums par referāta atbilstību kredītpunktu prasībām. Studentam ir jāuzraksta un konferencē jānolasa referāts, apjomā ne mazāk kā 10 000 zīmju. Doktora studiju laikā doktorants prezentē vismaz 2 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros.

Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē vai seminārā II

Kursa kods : SDSK7024
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 120

Kursa anotācija :

Lai veicinātu doktorantu iekļaušanos starptautiskajos zinātniskajos tīklos, doktorantūras padome atbalsta studentu piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferencēs. Šādas konferences var būt literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas zinātnes nozaru konferences, starptautiski semināri, zinātniski forumi. Arī Latvijā rīkotas zinātniskas konferences var tikt kvalificētas kā starptautiskas, ja tajās piedalās ne mazāk kā trīs valstu zinātnieki. Par piedalīšanos konferencē un referāta nolasīšanu studenti var saņemt trīs kredītpunktus, kas atbilst 48 stundu darba apjomam. Zinātniskajam vadītājam jāsniedz vērtējums par referāta atbilstību kredītpunktu prasībām. Studentam ir jāuzraksta un konferencē jānolasa referāts, apjomā ne mazāk kā 10 000 zīmju. Doktora studiju laikā doktorants prezentē vismaz 2 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros.

Zinātnisku rakstu publikācijas krājumos un nerecenzējamos zinātniskos žurnālos

Kursa kods : KomZ7026
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Doktorantam(-ei) disertācijas izstrādāšanas gaitā ir jāsagatavo un jāiesniedz publicēšanai sava darba atziņas zinātnisko rakstu formātā. Zinātniskos rakstus ir iespējams publicēt zinātnisko rakstu krājumos un žurnālos, piemēram, LU Sociālo zinātņu Komunikācijas studiju nodaļas zinātnisko rakstu krājumā "Agora" un filoloģijas un bibliotēku zinātnes doktorandu rakstu krājumā "Platforma", kā valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" izdevumos.

Doktora studiju padome rekomendē doktorantiem(-ēm) aktīvi publicēties zinātniskajos izdevumus.

Zinātniskais raksts tiek sagatavots, konsultējoties ar zinātnisko vadītāju.

Doktoranti(-es) var saņemt 2 kp par katru rakstu, kas publicēts vai pieņemts publicēšanai zinātniskos izdevumos.

Raksta apjomu parasti nosaka konkrētā izdevuma prasības, orientējošais apjoms - viena autorloksne (40 000 rakstu zīmes). Līdzautorības gadījumā piešķirto kredītpunktu skaits var tikt samazināts atbilstoši doktoranta(-es) paša sarakstītā teksta apjomam.

 

 

Zinātnisku rakstu publikācijas vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos*

Kursa kods : KomZ7024
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Doktorantam(-ei) disertācijas izstrādāšanas gaitā ir jāsagatavo un jāiesniedz publicēšanai sava darba atziņas zinātnisko rakstu formātā. Zinātniskos rakstus ir iespējams publicēt vispāratzītos recenzētos izdevumos, pie tiem pieder zinātniskie žurnāli, kuros notiek manuskriptu recenzēšana un kuri ir iekļauti starptautiski atzītos žurnālu indeksos un datubāzēs. Zinātniskais raksts tiek sagatavots konsultējoties ar zinātnisko vadītāju.

 

Zinātnisku rakstu publikācija vēsturē

Kursa kods : Vēst7006
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
12 18 480

Kursa anotācija :

Zinātniska raksta publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos mērķis ir iepazīstināt akadēmisko sabiedrību ar promocijas darba sagatavošanas gaitā veikto pētījumu rezultātiem .

Raksts veltīts zinātniski nozīmīgai problēmai, kas saistīta ar promocijas darba tēmu. Publikācijas recenzējamā starptautiski vai Latvijas Zinātnes padomes atzītā izdevumā nodrošina pētījuma zinātnisko kvalitāti. Raksta sagatavošana notiek konsultējoties ar zinātnisko vadītāju. Vēlamais raksta apjoms – 40 000 zīmes. Kredītpunktus doktorants var saņemt par trim publikācijām.

 

Ziņu žurnālistika

Kursa kods : KomZ2112
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 12 20 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ziņu žurnālistikas pamatprincipiem un attīstīt studentiem nepieciešamās prasmes ziņu rakstīšanai.

Studiju kursa uzdevumi:

- veidot izpratni ziņu žurnālistikas žanra specifiku;

- identificēt un salīdzinoši analizēt dažādas pieejas ziņu veidošanai;

- attīstīt studentu prasmes veidot ziņu materiālus dažāda veida medijiem.

 

Studiju kurss tiek docēts latviešu valodā.

 

Zivju resursu aizsardzība

Kursa kods : VidZ4016
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas zivju faunu un tās veidošanos. Kursā tiek analizēts zivju resursu stāvoklis, dinamika, aizsardzība un izmantošana Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, kā arī sniegts ieskats ilgtspējīgas zivju resursu izmantošanas pamatprincipos. Praktiskajos darbos studenti iepazīsies ar zivju sugu noteikšanas un morfometrijas pamatprincipiem.

 

Zivsaimniecības pamati

Kursa kods : Biol5055
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 22 10 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par zivsaimniecības nozari un tās attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Studenti tiek iepazīstināti ar zivju krājumu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipiem un galvenajām zivju krājumu novērtēšanas metodēm. Kursā ar praktiskiem piemēriem tiek raksturota zivju krājumu dinamika un to ietekmējošie faktori. Kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par zinātnes lomu zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanā.

 

 

 

 

 

 

Zooloģija un Latvijas fauna

Kursa kods : Biol2187
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 96 62 2 144

Kursa anotācija :

 

 

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->