Atrasti - 6365

Zinātniskas publikācijas sagatavošana I

Kursa kods : JurZ7097
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

 

Studiju kursa mērķis ir doktorantiem apgūt zināšanas par zinātnisku rakstu sagatavošanu, struktūru, argumentāciju un noformēšanu. Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas publikācijas zinātniskos izdevumos. Kursa ietvaros tiek sagatavots un zinātniskos izdevumos publicēts zinātniskais raksts. Raksts ir saistīts ar promocijas darba tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā. Rakstu var publicēt zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Doktoranti var publicēt rakstus arī starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos.

 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana II

Kursa kods : JurZ7098
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

 

Studiju kursa mērķis ir doktorantiem apgūt zināšanas par zinātnisku rakstu sagatavošanu, struktūru, argumentāciju un noformēšanu. Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas publikācijas zinātniskos izdevumos. Kursa ietvaros tiek sagatavots un zinātniskos izdevumos publicēts zinātniskais raksts. Raksts ir saistīts ar promocijas darba tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā. Rakstu var publicēt zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Doktoranti var publicēt rakstus arī starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos.

 

Zinātniskās publikācijas sagatavošana un noformēšana I

Kursa kods : Fizi7035
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

 

Doktorantam jāapgūst prasme izstrādāt zinātniskus darbus, ko varēs izmantot promocijas darbā.

Doktorantiem pēc studiju plāna ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un līdz ar to uz konferencēm ir jāgatavo arī referāts. Referāta materiālus sagatavot publikācijai konferences rakstu krājumā (Proceedings).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana

Kursa kods : Valo6052
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu iemaņas un prasmes darbā ar zinātnisko tekstu. Kursa gaitā studenti apgūst darba metodes ar primāriem avotiem, efektīvas lasīšanas paņēmienus, tiek risināti uzdevumi, kas ir orientēti uz zinātniskās informācijas satura sapratni dažādās zinātniskā teksta žanra formās.

 

 

Zinātniskie semināri filozofijā 3

Kursa kods : Filz7025
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

 

Zinātniskā doktorantūras semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicināt doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtēt doktorantu referātu un publikāciju sagatavošanu. Trešais semināru cikls saistās ar promocijas darbu metodoloģiju un jaunāko virzienu nostādņu noskaidrošanu. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 6

Kursa kods : Filz7028
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 64 96

Kursa anotācija :

Zinātnisko semināru mērķis ir veicināt studentu izpratni par filosofiskās domas attīstību globālā mērogā, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Sestais semināru cikls saistās ar promocijas darbu kopsavilkumu izstrādi, promocijas procedūras izpratni un atbilžu sagatavošanu uz recenzentu jautājumiem. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 2

Kursa kods : Filz7024
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Otrais semināru cikls saistās ar promocijas darbu struktūras izveidošanu un konceptuālo nostādņu noskaidrošanu. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 4

Kursa kods : Filz7026
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Ceturtais semināru cikls saistās ar promocijas darbu struktūras izstrādi un sadaļu veidošanas principiem. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 1

Kursa kods : Filz7023
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Pirmais semināru cikls saistās ar promocijas darbos paredzēto aktualitāšu noskaidrošanu. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 5

Kursa kods : Filz7027
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 64 96

Kursa anotācija :

Zinātnisko semināru mērķis ir veicināt studentu izpratni par pasaules mūsdienu filosofiskās domas attīstību, veicināt doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā, apgūstot prasmes rakstīt zinātniskos projektus. Semināri paredz izvērtēt doktorantu publikāciju sagatavošanu un kopīgu rakstu krājumu, žurnālu numuru izstrādi. Piektais semināru cikls saistās ar promocijas darbu pabeigšanu kopumā, secinājumu izstrādi. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

 

Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana

Kursa kods : Medi5033
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir padziļināt izpratni par profilakses programmu veidošanas pamatprincipiem, balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem, un pilnveidot prasmes profilakses plānošanā, sagatavošanā un novērtēšanā. Padziļināti iepazīties ar profilakses programmu plānošanas iespējām sabalansēta uztura un fiziskās aktivitātes veicināšanai sabiedrībā dažādās populācijas grupās un dažādos profilakses līmeņos. Kura ietvaros tiek padziļinātas zināšanas par profilakses, veselības izglītības un veselības veicināšanas pamatprincipiem, uzvedības maiņas modeļiem, profilakses programmu plānošanu un realizēšanu, profilakses programmu novērtēšanu.

 

 

Zinātniski pedagoģiskā prakse I

Kursa kods : SDSK7032
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis. Pedagoģisko iemaņu iekļaušana studiju plānā palīdz jaunajiem speciālistiem aktīvi iesaistīties visās doktorantūras darba formās.

Studiju kursa satura īss izklāsts. Atbilstoši doktoranta specializācijai, saskaņojot asistējamo bakalaura/maģistra studiju kursu ar promocijas darba vadītāju, doktorants, atkarībā no konkrētajām iespējām un promocijas darba vadītāja piedāvājuma, asistē studiju kursa/kursu realizācijā. Asistēšana izpaužas gan studiju kursa metodisko, zinātnisko materiālu sagatavošanā pēc promocijas darba vadītāja sniegtiem norādījumiem, gan vadot atsevišķus studiju kursu seminārus, kas vairāk vai mazāk atbilst doktoranta rakstāmā promocijas darba tematikai un specializācijai, gan – iespēju robežās – piedaloties atsevišķās lekcijās. Atkarībā no studiju gadā esošā aizstāvamo bakalaura vai maģistra darbu skaita un promocijas darba vadītāja ieteikuma, doktorantam jārecenzē viens vai vairāki semestra vai bakalaura darbi, parādot savu gatavību analītiski izvērtēt pakāpi vai divas zemāku pētniecisku darbu. Kursa uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus, kas spētu orientēties ne tikai sava konkrētā promocijas darba teorētiskajā un praktiskajā problemātikā, bet vienlīdz spētu novērtēt semestra/bakalaura darbu līmeni attiecīgajā apakšnozarē, kā arī spētu lietpratīgi asistēt promocijas darba vadītāja docētajos lekciju kursos.

Zinātniski pedagoģiskā prakse II

Kursa kods : SDSK7033
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis. Pedagoģisko iemaņu iekļaušana studiju plānā palīdz jaunajiem speciālistiem aktīvi iesaistīties visās doktorantūras darba formās, kā arī nodrošina būt konkurētspējīgākiem darba tirgū.

Studiju kursa satura īss izklāsts. Pēc pirmās pedagoģisko iemaņu apgūšanas pakāpes, kas saistīta ar asistēšanu promocijas darba vadītāja vai cita docētāja attiecīgās apakšnozares studiju kursos, doktorantam ir jāapgūst kvalitatīvi augstāka pedagoģiskā darba pakāpe – atsevišķu lekciju lasīšana bakalaura vai maģistra studiju līmenī profesora vai cita attiecīgās apakšnozares mācībspēka (saskaņojot ar promocijas darba vadītāju) pieteiktā un vadītā lekciju kursā/kursos 4 līdz 8 lekciju apjomā. Pedagoģiskais doktoranta darbs notiek profesora vadībā un pārraudzībā profesora pieteiktos un LUIS sistēmā apstiprinātos studiju kursos bakalaura vai maģistra studiju programmās.

 

Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana

Kursa kods : KomZ5077
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 34 30 96

Kursa anotācija :

Kurss sniedz zinātniskā darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un akadēmiskās rakstīšanas prasmes. Tā ietvaros tiek piedāvāts ieskats zinātnes struktūrā, attīstības gaitā un zinātnes filozofijā. Studenti tiek iepazīstināti ar zinātnes kā institūcijas funkcionēšanu, augstskolu zinātnisko un studiju darbu, kā arī akadēmisko ētiku. Viņi kā recenzenti piedalās Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentu kursa darbu aizstāvēšanā. Šā kursa noslēgumā studenti sagatavo sava maģistra darba koncepciju.

 

Kursa uzdevumi:

1) iegūt zināšanas un sapratni par zinātni un zinātniski pētniecisko darbu;

2) apgūt pētījuma stratēģijas un dizaina veidošanu;

3) apgūt akadēmisko rakstīšanu;

4) iepazīties ar akadēmisko ētiku;

5) sagatavoties maģistra darba izstādei.

 

 

Kursa docēšanas valoda – latviešu valoda.

Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika

Kursa kods : Teol5050
Fakultāte : Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir pilnveidot maģistra studiju programmas studentu spējas sagatavot un publicēt savas zinātniskās pētniecības rezultātus. Kurss ietver lekcijas par maģistra darba tehniskajiem aspektiem. Īpašs uzsvars tiek likts uz pētniecības metodiskajiem jautājumiem, problēmām un prasībām. Studiju kursa laikā notiek arī bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošanas vingrinājumi. Semināra dalībnieki referē par sava maģistra darba tēmu, saturu, metodiku, izmantoto literatūru un tās nozīmi, kā arī paredzētajiem rezultātiem. Visi semināra dalībnieki piedalās diskusijās par pārejo semināra dalībnieku darbiem un prezentācijām. Kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar nepieciešamo darba izstrādes kārtību, kā arī pilnveidot studentu spējas argumentēti prezentēt savu pētījumu un kritiski izvērtēt citu pētījumus.