Atrasti - 6365

Žurnālistikas kultūra

Kursa kods : KomZ5081
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 52 12 96

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par žurnālistikas kultūras dažādiem aspektiem profesionālā, nacionālā un globālā kontekstā. Analizējot žurnālistikas identitātes, ētiku, attiecību modeļus ar sabiedrību un auditoriju, kurss attīsta studentu kritisko domāšanu un veicina aktīvu iesaistīšanos profesionālās vides diskusijās mainīgajā laikmetīgajā mediju vidē.

 

Kursa uzdevumi:

1) sniegt zināšanas par ar žurnālistikas kultūras dažādiem aspektiem profesionālā, nacionālā un globālā kontekstā;

2) attīstīt studentu kritisko domāšanu;

3) veidot studentu komptences patstāvīgi izvērtēt žurnālistikas kultūru un iekļauties tajā, ņemot vērā izpratni par žurnālistikas ietekmi uz sabiedrību.

 

 

Kursa docēšanas valoda - latviešu.

 

 

Žurnālu producēšana

Kursa kods : KomZ3091
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Iepazīstināt topošos žurnālistus ar žurnālu producēšanas pamatprincipiem, aptverot visu žurnāla veidošanas ciklu, bet akcentējot tieši žurnālistu un redaktoru darbu. Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorijā apgūstamo papildina 5 dažādu Latvijā izdotu žurnālu galveno redaktoru vieslekcijas. Praktiskajā daļā studenti veido paši savu žurnālu – izstrādā ideju, definē mērķauditoriju, raksta rakstus, rediģē un piedalās rakstu maketēšanas procesā. Žurnāls tiek nodrukāts.

 

Zviedru valoda I

Kursa kods : Valo1148
Fakultāte : #Mācību prorektors, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss sniedz pamatzināšanas zviedru valodas apguves sākuma līmenī mutvārdos un rakstveidā. Īpaša uzmaniba tiek veltīta iepazīstināšanas frāzēm, ikdienas nodarbes, mācību procesa aprakstam, arī pamata skaitļu vārdu lietojumam. Gramatikā studenti apgūst darbības vārdu tagadnes formas, personu vietniekvārdus, kā arī lietvārdu nenoteikto un noteikto formu darināšanu.

Zviedru valoda II

Kursa kods : Valo1264
Fakultāte : #Mācību prorektors, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuri interesējas par zviedru valodu un vēlas to turpināt apgūt pamatlīmenī mutvārdos un rakstveidā. Kursa laikā studenti papildina zināšanas zviedru valodas leksikā, izrunā un intonācijā, viņi turpina apgūt gramatikas pamatkategorijas un pamatlikumus, kā arī nostiprina un attīsta komunikatīvās iemaņas runā un rakstos.

Zviedru valoda III

Kursa kods : Valo2116
Fakultāte : #Mācību prorektors
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuriem ir interese turpināt apgūt zviedru valodu, papildinot leksikas zināšanas, nostiprināt izrunu un intonāciju, tālāk iepazīstoties ar gramatikas kategorijām un likumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta komunikatīvo iemaņu attīstībai runā un rakstos.