Atrasti - 6365

Aizvēsture un seno laiku vēsture

Kursa kods : Vēst5130
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48

Kursa anotācija :

 

Studiju kursā tiek aplūkoti un skaidroti aizvēstures un seno laiku vēstures nozīmīgākie procesi un galvenās norises, ietverot gan antropoģenēzi un sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos, gan Seno Tuvo Austrumu un antīkās vēstures problemātiku. Kursa nodarbībās studenti iepazīstas ar dažādu pasaules reģionu sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras attīstību līdz m.ē. I g. t. vidum, pievēršot uzmanību arī to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

Akadēmiskā darba praktikums: zinātniskais raksts

Kursa kods : PolZ5098
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 4 28 48

Kursa anotācija :

Kursa uzdevums ir stiprināt studentos interesi par zinātniski pētniecisko darbu, piedāvājot viņiem iespēju veikt patstāvīgu pētījumu un sagatavot akadēmisku publikāciju kādam zinātniskam izdevumam. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar zinātnisku rakstu sagatavošanu, apgūst praktiskas iemaņas darbā ar tekstu, tā zinātnisko un literāro rediģēšanu, iepazīstas ar rakstu recenzēšanas kritērijiem un procesu.

Akadēmiskā darbība psiholoģijā

Kursa kods : Psih7054
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 16 8 8 144

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes izstrādāt un docēt kursus psiholoģijā augstskolu programmā. Kurss satur divas pamataktivitātes - psiholoģijas kursa lekciju/semināra satura un prezentācijas materiālu izstrāde (3 kredītpunkti) un kursa docēšana vismaz 16 stundu apjomā (1 kr.p.).

 

 

 

Akadēmiskā pētniecība, rakstība un prezentācija

Kursa kods : Soci3059
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sagatavot studentus veiksmīgai bakalaura darba un citu akadēmisko darbu (referāti, prezentācijas, kursa projekti) izstrādei, teksta sagatavošanai, pētījumu rezultātu prezentācijai, kā arī sagatavot studentus patstāvīgai pētniecībai maģistratūrā.

 

Kursa uzdevums:

- sniegt pamatzināšanas par dažādiem akadēmisko darbu žanriem studiju procesā, teoriju nozīmi un izmantošanu akadēmiskā darbā, empīriska pētījuma pamatelementiem, savu ideju publisku prezentāciju un aizstāvēšanu.

 

Kursa docēšanas valoda - latviešu.

 

 

 

 

Akadēmiskā prakse

Kursa kods : MateR003
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 320

Kursa anotācija :

 

Prakses mērķis ir matemātikas programmā apgūto zināšanu un prasmju pielietošana reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā vidē. Prakse notiek uzņēmumos, organizācijās un iestādēs ar kuru Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātei ir noslēgts prakses nodrošinājuma līgums. Prakses laikā matemātikas bakalaura studiju programmas studentiem ir iespēja pielietot matemātikas, programmēšanas un dabaszinātņu nodarbībās apgūtās iemaņas piemērotu problēmu risināšanā akadēmiskā pētniecībā, izglītībā vai lietišķos matemātikas pielietojumos.

Akadēmiskā prakse

Kursa kods : FiziR001
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Prakses mērķis ir fiziķa profesionālo prasmju un iemaņu apguve reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā vidē. Prakse notiek uzņēmumos, organizācijās un iestādēs ar kuru Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātei ir noslēgts prakses nodrošinājuma līgums. Prakses laikā fizikas bakalaura studiju programmas studentiem ir iespēja pielietot fizikas, matemātikas un programmēšanas nodarbībās apgūtās iemaņas mūsdienu fizikas problēmu risināšanā akadēmiskā pētniecībā, izglītībā vai lietišķos fizikas pielietojumos.

 

 

 

 

 

Akadēmiskā prakse (Biznesa informācijas vadība)

Kursa kods : VadZR001
Fakultāte : Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Akadēmiskās prakses mērķi biznesa informācijas vadības studentiem ir nostiprināt teorētiskās zināšanas par informācijas pārvaldību uzņēmumos un organizācijās, iegūt reālu skatījumu uz uzņēmuma informācijas sistēmām un informācijas izmantošanas iespējām vadības lēmumu pieņemšanā, kā arī apgūt praktiskās iemaņas informācijas iegūšanā, analīzē un prezentācijā, kas nepieciešamas vadības zinātnes speciālistiem. Akadēmiskās prakses laikā studentiem jasavāc bakalaura darba izstrādei nepieciešamie dati.


Prakses laikā studentiem jāiepazīstas ar uzņēmuma struktūru un raksturojumu, izmantojamām informācijas sistēmām, to arhitektūru, lietojumprogrammām informācijas iegūšanai, uzkrāšanai, apmaiņai, apstrādei, analīzei, prezentācijai, jaunu sistēmu un programmu izstrādes, iegūšanas un ieviešanas kārtību, sistēmu un programmu izmantošanas, uzturēšanas un attīstības procedūrām, uzņēmuma Interneta vietnes vai sistēmas mērķiem, funkcijām, uzbūvi, arhitektūru, izmantotām tehnoloģijām, satura atjaunošanas procesu.

 

 

 

 

Akadēmiskā prakse Franču filoloģijas BSP studentiem

Kursa kods : ValoR001
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Akadēmiskās prakses mērķis ir attīstīt praktiskās iemaņas, izmantojot teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes. Prakses uzdevums ir filoloģijas studentu profesionālo iemaņu attīstīšana.

 

Prakses laikā studenti attīsta izpratni par aktuāliem filoloģijas jautājumiem apgūto svešvalodu jomā. Studentiem ir iespēja veikt praksi Eiropas Savienības, valsts un privātajās institūcijās (tulks-referents, tulks/tulkotājs), valodu apguves centros (valodu docētājs), tūrisma aģentūrās (gids), vēstniecībās (tulks-referents, lietvedis), izdevniecībās (redaktors), u.c.

 

Studenti attīstīta kompetenci izmantot lekcijās un praktiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ar filoloģiju saistīto darba uzdevumu izpildē, vērojot speciālista darbu izvēlētajā prakses vietā, darbojoties patstāvīgi, izvērtējot savu darbu un plānojot tā pilnveidi.

 

Akadēmiskā prakse norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.

Prakses laikā studentiem ir iespēja iegūt nepieciešamos datus bakalaura darba izstrādei.

 

 

 

Akadēmiskā prakse II

Kursa kods : FiziR000
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Prakses kursa mērķis ir fiziķa profesionālo prasmju un iemaņu apguve reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā vidē. Prakse notiek uzņēmumos, organizācijās un iestādēs ar kuru Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātei ir noslēgts prakses nodrošinājuma līgums. Fizikas bakalaura studiju programmas studentu prakses uzdevumi ir pielietot fizikas, matemātikas un programmēšanas nodarbībās apgūtās iemaņas mūsdienu fizikas problēmu risināšanā akadēmiskā pētniecībā, izglītībā vai lietišķos fizikas pielietojumos.

 

 

Akadēmiskā prakse (Informācijas pakalpojumu pārvaldība)

Kursa kods : KomZR000
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Prakses mērķis: nostiprināt un padziļināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas informācijas pakalpojumu sagatavošanā un sniegšanā, lietotāju/ klientu apkalpošanas un informācijpratības jomā un pielietot tās praktiskajā darbā institūcijās, kas nodarbojas ar informācijas pakalpojumu sniegšanu.

Prakses uzdevumi:

1. Iepazīšanās ar prakses institūcijas darbības specifiku;

2. Dalība lietotāju/ klientu informacionālajā apkalpošanā;

3. Lietotāju/ klientu konsultēšana/ apmācība;

 

4. Praksē iegūtās pieredzes dokumentēšana, vērtēšana un aizstāvēšana.

 

Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība bibliotēkās)

Kursa kods : KomZ4032
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Prakses mērķis – nostiprināt un padziļināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas informācijas resursu sagatavošanas un lietotāju apkalpošanas jomā un pielietot tās praktiskajā darbā.

 

Prakses uzdevumi - iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas lietotāju apkalpošanā; iepazīt jauno informācijas tehnoloģiju pielietojumu lietotāju apkalpošanā

Prakses saturu veido vispārēja iepazīšanās ar bibliotēku, iepazīšanās ar bibliotēkas krājuma komplektēšanu un organizāciju, dokumentu bibliogrāfiskā aprakstīšana un klasificēšana, prakses pārskata sastādīšana un prakses aizstāvēšana. Prakses laikā studenti iepazīstas ar informācijas lietotāju apkalpošanu abonementā un lasītavā (bibliotēkas krājums, lasītāju sastāvs, apkalpošanas darba tehnoloģija u.t.t.), darbu starpbibliotēku abonementā, informācijas pakalpojumiem (uzziņu un informācijas darbs bibliotēkā).

 

Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās)

Kursa kods : KomZ4034
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu pielietojumu praksē. Prakses saturs ietver praksi dokumentu pārvaldībā un praksi arhīvu pārvaldībā. Prakse notiek iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības struktūrvienībās, iestāžu un valsts arhīvos, ar kuriem LU tiek slēgti līgumi par prakses veikšanu. Prakses apguvi nosaka Prakses nolikums.

Prakses laikā studenti nodrošina viena vai vairāku dokumentu pārvaldības procesu un/ vai sastāda iestādē veidojamo dokumentu Lietu nomenklatūras/dokumentu sarakstu, iepazīstas ar komplektēšanas, aprakstīšanas, saglabāšanas, uzskaites, izmantošanas un pieejamības organizāciju iestādes vai valsts arhīvā, nodrošina kādu no arhīva procesiem un veic specifiskus uzdevumus atkarībā no organizācijas specifikas un darba apjoma.

 

Akadēmiskā prakse (Informācijas resursu pārvaldība)

Kursa kods : KomZR001
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Prakses mērķis – nostiprināt un padziļināt apgūtās teorētiskās zināšanas informācijas resursu pārvaldībā un pielietot tās praktiskajā darbībā institūcijās, kas veic informācijas resursu vākšanu, apstrādi, organizēšanu un izplatīšanu, darbu ar informācijas lietotājiem un informācijas sistēmām

 

Prakses uzdevumi:

1. Iepazīšanās ar prakses institūcijas darbības specifiku un informācijas resursiem

2. Dalība krājuma plānošanā, novērtēšanā, un komplektēšanā

3. Darbs resursu apstrādē un sakārtošanā lietošanai

4. Darbs ar intergrētajām institūcijas informācijas sistēmām

5. Dalība institūcijas tīmekļa vietnes veidošanā

6. Praksē iegūtās pieredzes dokumentēšana, vērtēšana un prezentēšana

 

Studiju kurss notiek latviešu valodā

 

 

 

Akadēmiskā prakse (Kvalitātes vadība)

Kursa kods : VadZR008
Fakultāte : Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu lietošanu praksē. Prakses uzdevumi ietver praktiskās uzņēmējdarbības kvalitātes vadības analīzi un novērtēšanu uzņēmumos/iestādēs, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses vadīšanu. Prakses laikā studenti veic uzņēmuma/iestādes saimnieciskās darbības analīzi, pēta kvalitātes nodrošināšanas problēmas, kvalitātes sistēmas ieviešanu uzņēmumā/iestādē, izvērtē kvalitātes instrumentu pielietošanu, veic produktu drošuma vadību produktu un pakalpojumu sfērā, kā arī nacionālo testēšanas un akreditācijas sistēmu izpēti u.c.

Akadēmiskā prakse (Mārketings)

Kursa kods : VadZR002
Fakultāte : Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt studentu studiju laikā iegūtās zināšanas praksē, kā arī papildināt teorētiskās zināšanas. Prakses uzdevumi ir:

• iepazīties ar mārketinga organizēšanu uzņēmumā un novērtēt, kā tā atbilst stratēģiskajiem mērķiem

• novērtēt kā uzņēmumā veic tirgus izpēti, tai skaitā patērētāju uzvedības izzināšanu

• iepazīties ar cenu veidošanas pamatprincipiem uzņēmumā un veikt aprēķinus, kas ļauj analizēt cenu dinamiku

• novērtēt uzņēmumā notiekošos preču virzīšanas tirgū pasākumus.

Akadēmiskā prakse notiek uzņēmumos, ar kuriem LU slēdz līgumu par prakses veikšanu. Tā norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.

 

 

Akadēmiskā prakse ir paredzēta latviešu grupas studentiem.