Kursa kods Ķīmi1059
Fakultāte Vēstures un filozofijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, #Mācību prorektors, Datorikas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Juridiskā fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
1 1.5 20 14 6 20
E-kursi 2KIM1059-LV-PLK: Civilā aizsardzība 2KIM1059-LV-NLN: Civilā aizsardzība 2KIM1059-LV-PLK-MAG: Civilā aizsardzība 2KIM1059-EN-NLN: Civilā aizsardzība 2KIM1059-EN-PLK: Civilā aizsardzība 2KIM1059-EN-NLK: Civilā aizsardzība 2KIM1059-LV-NLK: Civilā aizsardzība
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt zināšanas studentiem par civilās aizsardzības (CA) jautājumiem Latvijā. Kursā tiek apskatīta Latvijas CA sistēmas loma (arī ES un NATO ietvaros), organizācija, vadība un struktūra, kā arī CA sistēmas subjektu galvenie uzdevumi. Tiek apskatīti katastrofu pārvaldīšanas principi un to plānošana, analizētas valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības iespējas katastrofu situācijās, resursu iesaistīšana. Apskatītas ikdienā iespējamās bīstamās situācijas, drošas uzvedības principi, izvērtēta rīcība dažādos apdraudējumos un katastrofu situācijās, kā arī iedzīvotāju brīdināšanas un apziņošanas sistēmas loma. Apskatīta plašsaziņu (sociālo tīklu) loma un ietekme informācijas izplatīšanā ārkārtas situācijās un katastrofās. Nodrošinātas vispārējas zināšanas par katastrofu medicīnas sistēmas lomu un pirmās palīdzības sniegšanu.
Kursa uzdevumi ir veidot studentu prasmju un attieksmju kopuma par civilās aizsardzības sistēmas darbību un pirmās palīdzības sniegšanu.
Kurss izstrādāts ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumus Nr.716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” prasības.

Kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās.
Rezultāti Zināšanas:
1. vispārējas zināšanas par civilās aizsardzības specifiskiem jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā un par pirmo palīdzību;
2. zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību;
3. zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā;
4. zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumiem un tiesībām;
5. zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijā, pasākumu plānošanu, par apdraudējuma riska novērtēšanu, par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem;
6. zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu;
7. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā (piemēram, filtrējošas gāzmaskas, pretķīmiskie aizsargtērpi);
8. zināšanas par īpašajiem tiesiskajiem režīmiem (ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli).

Prasmes:
9. pielietot apgūtās zināšanas par valsts, pašvaldību un citu organizāciju lomu un pienākumiem iespējamu katastrofu pārvaldīšanas pasākumu plānošanā un to īstenošanas pasākumiem dažādu apdraudējuma gadījumos
10. sniegt pirmo palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī palīdzības izsaukšanu.

Kompetence:

11. risināt problēmas un pielietot zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas organizāciju un rīcību iespējamās bīstamās situācijās (ieskaitot pirmās palīdzības pamatzināšanas) un iespējamo risku novēršanu, veidojot drošas uzvedības principus atkarībā no ārkārtas situācijas rakstura un veida.


Kursa plāns
1. Civilās aizsardzības sistēma valstī. L2
2. Katastrofu pārvaldīšana, plānošana un pasākumu īstenošana. L2
3. Iespējamās katastrofas un to sekas. L1,S1
4. Civilā aizsardzība Eiropas Savienības un NATO kontekstā, humānās palīdzības sniegšana un saņemšana. L1
5. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma. L1
6. Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšana un pirmās palīdzības sniegšana. L2,S4
7. Iestādes, komersanta un pašvaldības civilās aizsardzības plānošana. L1
8. Bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija, glabāšanas un pārvadāšanas prasības. L1
9. Rīcība ugunsgrēka gadījumā un evakuācija. L1
10. Labās prakses piemēri un pieredze no starptautiskajām misijām. L1
11. Plašsaziņu līdzekļu loma ārkārtas gadījumos un katastrofās. L1, S1

L - lekcija,
S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju un semināru apmeklējums vismaz 90%.
Studentu studiju kursā sasniegto rezultātu kopvērtējumu veido:

Starp pārbaudījumi:
Semināru tests par pirmās palīdzības sniegšanu, (25%)
Semināru tests par civilās aizsardzības (CA) sistēmas organizāciju.(25%)

Noslēguma ieskaite rakstiska:
1. daļa Pirmā palīdzība (25%)

2. daļa Civilās aizsardzības (CA) sistēma, uzdevumi un rīcība.(25%)
Mācību literatūra
1. Kusiņš J., Kļava G. “Civilā aizsardzība”, Rīga, “Drukātava”, 2011., 377 lpp.;
2. Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas. Tiešsaite: http://www.nmpd.gov.lv;
3. Drošības padomi; Tiešsaite: http://vugd.gov.lv
4. Komisijas dienestu 2010.gada 12.decembra darba dokuments SEC(2010) 1626 galīgā redakcija “Riska novērtēšanas un kartēšanas vadlīnijas katastrofu pārvaldībai”, Brisele, 2010., 43.lpp. Tiešsaite: http://ec.europa.eu/echo/index_en;
5. Latvijas sarkanais krusts, projekts – “Aware&Resilient”. Tiesšsaite: http://www.redcross.lv/lv/projekti/projekts-aware-and-resilient/;
6. Gowing N., “Skyful of Lies and Black Swans: the new tyranny of shifting information power in crises”. Univeristy of Oxford, 2009., 94.lpp.;
7. Wendling, C., J. Radisch and S. Jacobzone (2013), “The Use of Social Media in Risk and Crisis Communication”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 24, OECD Publishing. Tiešsaite: http://dx.doi.org/10.1787/5k3v01fskp9s-en.
Papildus literatūra 1. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums;
2. Nacionālās drošības likums;
3. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;
4. Likums par ārkārtējo situācijas un izņēmuma stāvokli;
5. Valsts civilās aizsardzības plāns;
6. Valsts katastrofu medicīna plāns;
7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra lēmums Nr.1313/2013/ES “Par Savienības civilās aizsardzības mehānismu”.

8. https://likumi.lv/ MK noteikumi.
Studiju programmas Darba aizsardzība (Alūksnes filiāle) [RPIVA]
Vadības zinības [Angļu val]
Zobārstniecība
Uzturzinātne
Skolotājs logopēds
Sporta treneris (Kuldīgas filiāle)
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija
Sociālais darbs
Vidējās izglītības fizikas skolotājs
Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
Vēstures skolotājs
Ķīmija
Izglītības zinātnes
Āzijas studijas
Brīvās izvēles studiju kursi
Matemātika
Optometrija[Angļu val.]
Franču filoloģija
Rakstiskā tulkošana
Vadības zinības
Angļu filoloģija
Krievu filoloģija
Finanšu menedžments
Vadības zinības
Ekonomika
Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
Sociālais darbs (Kuldīgas filiāle)
Vides zinātne
Sporta treneris
Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs
Skolotājs logopēds (Kuldīgas filiāle) [RPIVA]
Psiholoģija
Bibliotēkzinātne un informācija
Sākumizglītības skolotājs
Sporta skolotājs
Skolotājs logopēds (Cēsu filiāle) [RPIVA]
Socioloģija
Skolotājs logopēds (Alūksnes filiāle) [RPIVA]
Vēsture
Informācijas pārvaldība
Sociālo zinību skolotājs
Sākumizglītības skolotājs
Fizika
Krievu filoloģija
Grāmatvedība un audits
Industriālās inženierijas vadība [Angļu val.]
Sociālo zinību skolotājs
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
Diplomātija
Sociālais darbs
Vēstures skolotājs
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
Speciālās izglītības skolotājs
Kultūras un sociālā antropoloģija
Komunikācijas zinātne
Darba vides aizsardzība un ekspertīze
Dažādības pedagoģiskie risinājumi[Latviešu val., angļu val.]
Vidējās izglītības fizikas skolotājs
Datorzinātnes [Angļu val.]
Datorzinātnes
Sabiedrības vadība
Ekonomika
Programmēšana un datortīklu administrēšana
Klasiskā filoloģija
Ģeoloģija
Radiogrāfija
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
Baltijas jūras reģiona studijas
Eiropas studijas
Skolas pedagoģija (Alūksne) [RPIVA]
Vēstures skolotājs
Kultūras un sociālā antropoloģija
Skolotājs logopēds (Rīga) [RPIVA]
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs [Angļu val.]
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs
Pedagoģija [Angļu val.]
Skolotājs logopēds
Vēstures skolotājs
Speciālās izglītības skolotājs
Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā mākslā
Vidējās izglītības franču valodas skolotājs
Tiesību zinātne
Romāņu valodu un kultūru studijas
Optometrija
Angļu filoloģija
Matemātika
Optometrija [Angļu val.]
Bioloģija
Bioloģija
Baltu filoloģija
Eiropas integrācija un globālā attīstība [Angļu val.]
Māszinības
Ārstniecība
Ķīmija
Fizika
Ārstniecība[Angļu val.]
Socioloģija
Sākumizglītības skolotājs
Māszinības
Vizuālās mākslas skolotājs
Vizuālās mākslas skolotājs
Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs
Skolotājs logopēds
Skolas pedagoģija (Kuldīgas filiāle) [RPIVA]
Pedagoģija [Prof. maģ. pedagoģijā] (Rīga) [RPIVA]
Ģeoloģija
Vidējās izglītības fizikas skolotājs
Dažādības pedagoģiskie risinājumi [Spāņu val.,angļu val.]
Vēsture
Starptautiskais bizness[angļu val]
Skolotājs logopēds
Skolotājs - maģistra grāds izglītībā [Angļu val.]
Somugru studijas
Baltu filoloģija
Programmēšana un datortīklu administrēšana
Grāmatvedība un audits
Industriālās inženierijas vadība
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija
Farmācija
Sporta zinātne
Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē (Kuldīga) [RPIVA]
Sporta treneris (Cēsu filiāle)
Tiesību zinātne
Sporta treneris (Tukuma filiāle)
Teoloģija un reliģiju zinātne
Komunikācijas zinātne
Datorzinātnes
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs
Sociālo zinību skolotājs
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs
Skolotājs logopēds (Kuldīga) [RPIVA]
Skolotājs - maģistra grāds izglītībā
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Farmācija
Filozofija
Vācu filoloģija
Finanšu ekonomika
Pedagoģija
Tiesību zinātne
Optometrija
Finanšu ekonomika
Konferenču tulkošana
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.]
Ģeogrāfija
Vidējās izglītības franču valodas skolotājs
Vācu filoloģija
Eiropas studijas [Angļu val.]
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
Izglītības vadība
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Teoloģija
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
Speciālās izglītības skolotājs
Sociālais darbs (Alūksnes filiāle)
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs
Vizuālās mākslas skolotājs
Sporta zinātne [Angļu val.]
Projektu vadīšana
Izglītības zinātnes
Starptautiskais bizness
Starptautiskās attiecības (ekonomika)
Moderno valodu un biznesa studijas
Klasiskā filoloģija
Matemātiķis statistiķis
Filozofija
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Grāmatvedība, analīze un audits
Politikas zinātne
Psiholoģija
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
Ģeogrāfija
Telpiskās attīstības plānošana
Orientālistika
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija [Angļu val.]
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
Sporta treneris (Madonas filiāle)
Sociālais darbs (Cēsu filiāle)
Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē (Kuldīga) [RPIVA]
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
Sporta treneris (Alūksnes filiāle)