Atrasti - 6420

Zinātniskie semināri filozofijā 6

Kursa kods : Filz7028
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 64 96

Kursa anotācija :

Zinātnisko semināru mērķis ir veicināt studentu izpratni par filosofiskās domas attīstību globālā mērogā, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Sestais semināru cikls saistās ar promocijas darbu kopsavilkumu izstrādi, promocijas procedūras izpratni un atbilžu sagatavošanu uz recenzentu jautājumiem. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 2

Kursa kods : Filz7024
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Otrais semināru cikls saistās ar promocijas darbu struktūras izveidošanu un konceptuālo nostādņu noskaidrošanu. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 4

Kursa kods : Filz7026
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Ceturtais semināru cikls saistās ar promocijas darbu struktūras izstrādi un sadaļu veidošanas principiem. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 1

Kursa kods : Filz7023
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicinot doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtējot doktorantu publikāciju sagatavošanu. Pirmais semināru cikls saistās ar promocijas darbos paredzēto aktualitāšu noskaidrošanu. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

Zinātniskie semināri filozofijā 5

Kursa kods : Filz7027
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 64 96

Kursa anotācija :

Zinātnisko semināru mērķis ir veicināt studentu izpratni par pasaules mūsdienu filosofiskās domas attīstību, veicināt doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā, apgūstot prasmes rakstīt zinātniskos projektus. Semināri paredz izvērtēt doktorantu publikāciju sagatavošanu un kopīgu rakstu krājumu, žurnālu numuru izstrādi. Piektais semināru cikls saistās ar promocijas darbu pabeigšanu kopumā, secinājumu izstrādi. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.

 

 

Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana

Kursa kods : Medi5033
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir padziļināt izpratni par profilakses programmu veidošanas pamatprincipiem, balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem, un pilnveidot prasmes profilakses plānošanā, sagatavošanā un novērtēšanā. Padziļināti iepazīties ar profilakses programmu plānošanas iespējām sabalansēta uztura un fiziskās aktivitātes veicināšanai sabiedrībā dažādās populācijas grupās un dažādos profilakses līmeņos. Kura ietvaros tiek padziļinātas zināšanas par profilakses, veselības izglītības un veselības veicināšanas pamatprincipiem, uzvedības maiņas modeļiem, profilakses programmu plānošanu un realizēšanu, profilakses programmu novērtēšanu.

 

 

Zinātniski pedagoģiskā prakse I

Kursa kods : SDSK7032
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis. Pedagoģisko iemaņu iekļaušana studiju plānā palīdz jaunajiem speciālistiem aktīvi iesaistīties visās doktorantūras darba formās.

Studiju kursa satura īss izklāsts. Atbilstoši doktoranta specializācijai, saskaņojot asistējamo bakalaura/maģistra studiju kursu ar promocijas darba vadītāju, doktorants, atkarībā no konkrētajām iespējām un promocijas darba vadītāja piedāvājuma, asistē studiju kursa/kursu realizācijā. Asistēšana izpaužas gan studiju kursa metodisko, zinātnisko materiālu sagatavošanā pēc promocijas darba vadītāja sniegtiem norādījumiem, gan vadot atsevišķus studiju kursu seminārus, kas vairāk vai mazāk atbilst doktoranta rakstāmā promocijas darba tematikai un specializācijai, gan – iespēju robežās – piedaloties atsevišķās lekcijās. Atkarībā no studiju gadā esošā aizstāvamo bakalaura vai maģistra darbu skaita un promocijas darba vadītāja ieteikuma, doktorantam jārecenzē viens vai vairāki semestra vai bakalaura darbi, parādot savu gatavību analītiski izvērtēt pakāpi vai divas zemāku pētniecisku darbu. Kursa uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus, kas spētu orientēties ne tikai sava konkrētā promocijas darba teorētiskajā un praktiskajā problemātikā, bet vienlīdz spētu novērtēt semestra/bakalaura darbu līmeni attiecīgajā apakšnozarē, kā arī spētu lietpratīgi asistēt promocijas darba vadītāja docētajos lekciju kursos.

Zinātniski pedagoģiskā prakse II

Kursa kods : SDSK7033
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis. Pedagoģisko iemaņu iekļaušana studiju plānā palīdz jaunajiem speciālistiem aktīvi iesaistīties visās doktorantūras darba formās, kā arī nodrošina būt konkurētspējīgākiem darba tirgū.

Studiju kursa satura īss izklāsts. Pēc pirmās pedagoģisko iemaņu apgūšanas pakāpes, kas saistīta ar asistēšanu promocijas darba vadītāja vai cita docētāja attiecīgās apakšnozares studiju kursos, doktorantam ir jāapgūst kvalitatīvi augstāka pedagoģiskā darba pakāpe – atsevišķu lekciju lasīšana bakalaura vai maģistra studiju līmenī profesora vai cita attiecīgās apakšnozares mācībspēka (saskaņojot ar promocijas darba vadītāju) pieteiktā un vadītā lekciju kursā/kursos 4 līdz 8 lekciju apjomā. Pedagoģiskais doktoranta darbs notiek profesora vadībā un pārraudzībā profesora pieteiktos un LUIS sistēmā apstiprinātos studiju kursos bakalaura vai maģistra studiju programmās.

 

Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana

Kursa kods : KomZ5077
Fakultāte : Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 34 30 96

Kursa anotācija :

Kurss sniedz zinātniskā darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un akadēmiskās rakstīšanas prasmes. Tā ietvaros tiek piedāvāts ieskats zinātnes struktūrā, attīstības gaitā un zinātnes filozofijā. Studenti tiek iepazīstināti ar zinātnes kā institūcijas funkcionēšanu, augstskolu zinātnisko un studiju darbu, kā arī akadēmisko ētiku. Viņi kā recenzenti piedalās Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentu kursa darbu aizstāvēšanā. Šā kursa noslēgumā studenti sagatavo sava maģistra darba koncepciju.

 

Kursa uzdevumi:

1) iegūt zināšanas un sapratni par zinātni un zinātniski pētniecisko darbu;

2) apgūt pētījuma stratēģijas un dizaina veidošanu;

3) apgūt akadēmisko rakstīšanu;

4) iepazīties ar akadēmisko ētiku;

5) sagatavoties maģistra darba izstādei.

 

 

Kursa docēšanas valoda – latviešu valoda.

Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika

Kursa kods : Teol5050
Fakultāte : Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir pilnveidot maģistra studiju programmas studentu spējas sagatavot un publicēt savas zinātniskās pētniecības rezultātus. Kurss ietver lekcijas par maģistra darba tehniskajiem aspektiem. Īpašs uzsvars tiek likts uz pētniecības metodiskajiem jautājumiem, problēmām un prasībām. Studiju kursa laikā notiek arī bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošanas vingrinājumi. Semināra dalībnieki referē par sava maģistra darba tēmu, saturu, metodiku, izmantoto literatūru un tās nozīmi, kā arī paredzētajiem rezultātiem. Visi semināra dalībnieki piedalās diskusijās par pārejo semināra dalībnieku darbiem un prezentācijām. Kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar nepieciešamo darba izstrādes kārtību, kā arī pilnveidot studentu spējas argumentēti prezentēt savu pētījumu un kritiski izvērtēt citu pētījumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātnisko datu apstrāde un analīze

Kursa kods : Biol5111
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 24 40 96

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par sporta fizioloģijas pētījuma dizaina pamatjautājumiem kā arī iepazīstināt ar mūsdienīgām kustību un veģetatīvo funkciju analīzes motodēm, ko pielieto sporta zinātnē. Kursa uzdevumi: 1) izprast eksperimenta dizaina pamatprincipus ko izmanto pētījumos sporta zinātnē; 2) saprast datu apstrādes elementus; 3) dot zināšanas par rezultātu grafisko attēlojumu: 4) iepazīties ar sporta zinātnē biežāk izmantotajām signālu analīzes pamatmetodēm.

 

Zinātnisko publikāciju rakstīšana medicīnā, epidemioloģijā un socioloģijā, un uzstāšanās iemaņu apguve

Kursa kods : Medi7124
Fakultāte : Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 40 24 96

Kursa anotācija :

 

Kurss “Zinātnisko publikāciju rakstīšana un uzstāšanās iemaņu apguve” ir paredzēts doktorantiem un dažāda līmeņa strādājošiem pētniekiem. Kursa dalībniekiem ir jābūt ar iestrādēm pētniecībā un vēlams jau ar iegūtiem pētījuma datiem, kurus kursa apguves rezultātā būs iespējams atbilstoši sagatvot publicēšanai starptautiski citējamos žurnālos vai prezentēt konferencēs. Kurss ļaus apgūt epidemioloģijas pamatus zinātniskajos pētījumos un prasmes darbam ar SPSS datu apstrādes programmatūru, pilnveidos zinātniskās literatūras apkopošanas iemaņas, sniegs zināšanas zinātnisko rakstu veidošanā. Kursa dalībnieki saņems precīzas instrukcijas par zinātniskā raksta plānošanu, par rezultātu statistisko apstrādi un interpretāciju no epidemioloģijas viedokļa, kā arī par raksta iesniegšanas noteikumiem publicēšanai žurnālos. Kurss sniegs zināšanas par pētījumam atbilstošu zinātniskā žurnāla vai konferences izvēli un par žurnāla/konferences izvirzīto prasību ievērošanu. Pabeidzot kursu studējošie spēs, saskaņā ar starptautiskiem standartiem, publicēt rakstus recenzētos/citējamos žurnālos, kā arī mācēs prezentēt iegūtos pētījumu rezultātus konferencēs - gan mutiski, gan posteru veidā.

 

Zinātnisko publikāciju sagatavošana un noformēšana II

Kursa kods : Fizi7049
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

 

Kursa mērķis - doktorantam jāapgūst prasme izstrādāt zinātniskus darbus, ko varēs izmantot promocijas darbā.

Doktorantiem pēc studiju plāna ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un līdz ar to uz konferencēm ir jāgatavo arī referāts. Referāta materiālus sagatavot publikācijai konferences rakstu krājumā (Proceedings).

 

 

Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu Latvijas zinātniskā konferencē vai seminārā

Kursa kods : SDSK7022
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80

Kursa anotācija :

Doktoranti var iegūt kredītpunktus par piedalīšanos Latvijas mēroga zinātniskajās konferencēs un zinātniskajos semināros. Tās var būt kā LU zinātniskās/akadēmiskās konferences, tā citu Latvijas universitāšu un augstskolu zinātniskās konferences, Zinātņu Akadēmijas u.c. zinātnisku institūciju rīkotas konferences, zinātniski semināri. Zinātniskais vadītājs izvērtē, vai konference ir kvalificējama kā zinātniska un atbilst zinātnisku konferenču pieņemtajiem standartiem. Lai to izdarītu, zinātniskajam vadītājam tiek iesniegta konferences programma.

Par piedalīšanos konferencē un referāta nolasīšanu studenti var saņemt divus kredītpunktus.

 

Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē vai seminārā I

Kursa kods : SDSK7023
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 120

Kursa anotācija :

Lai veicinātu doktorantu iekļaušanos starptautiskajos zinātniskajos tīklos, doktorantūras padome atbalsta studentu piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferencēs. Šādas konferences var būt literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas zinātnes nozaru konferences, starptautiski semināri, zinātniski forumi. Arī Latvijā rīkotas zinātniskas konferences var tikt kvalificētas kā starptautiskas, ja tajās piedalās ne mazāk kā trīs valstu zinātnieki. Par piedalīšanos konferencē un referāta nolasīšanu studenti var saņemt trīs kredītpunktus, kas atbilst 48 stundu darba apjomam. Zinātniskajam vadītājam jāsniedz vērtējums par referāta atbilstību kredītpunktu prasībām. Studentam ir jāuzraksta un konferencē jānolasa referāts, apjomā ne mazāk kā 10 000 zīmju. Doktora studiju laikā doktorants prezentē vismaz 2 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros.