Atrasti - 6369

Administratīvās tiesības

Kursa kods : JurZ4083
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 34 30 96

Kursa anotācija :

Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss. Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iegūt zināšanas par administratīvo tiesību pamatjēdzieniem un valsts pārvaldes organizāciju, ka arī praktiskas iemaņas šo zināšanu pielietošanā. Studiju kursā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā valsts pārvaldes organizācija, valsts pārvaldes principi, valsts pārvaldes darbības formas, pašvaldību tiesības, valsts dienests un publisko lietu tiesības.

 

Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.

Administratīvi tiesiskā prakse

Kursa kods : JurZ5119
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 240

Kursa anotācija :

Administratīvi tiesiskā prakse ir studentu iepriekš iegūto teorētisko zināšanu administratīvo tiesību jomā nostiprināšanas, padziļināšanas un aprobēšanas posms, vienota studiju procesa sastāvdaļa. Prakses galvenais mērķis ir dot iespēju studentam iepazīties ar valsts pārvaldes iestāžu un administratīvo tiesu darbu, iegūt jurista praktiskā darba iemaņas administratīvo tiesību jomā.

Administratīvi tiesiskā prakse

Kursa kods : JurZ5311
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
8 12 14 2 12 306

Kursa anotācija :

Administratīvi tiesiskā prakse ir studentu iepriekš iegūto teorētisko zināšanu administratīvo tiesību jomā nostiprināšanas, padziļināšanas un aprobēšanas posms, vienota studiju procesa sastāvdaļa. Prakses galvenais mērķis ir dot iespēju studentam iepazīties ar valsts pārvaldes iestāžu un administratīvo tiesu darbu, iegūt jurista praktiskā darba iemaņas administratīvo tiesību jomā.

 

Prakses galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai students orientētos un izprastu normatīvos aktus, kas regulē prakses vietai raksturīgo tiesiskās aizsardzības darbību, apgūtu jurista darba iemaņas, spētu patstāvīgi izstrādāt prakses vietas specifikai (funkcijām) atbilstošu juridiskās jomas dokumentu projektus, apgūtu iemaņas jurista darbam ar personām administratīvo tiesību jomā.

 

Prakses organizācijas jautājumi noteikti LU Juridiskās fakultātes Prakšu nolikumā un konkrētās prakses programmā, kuri pieejami e-studiju vietnē.

 

Prakse tiek īstenota latviešu valodā.

Administratīvo sodu tiesības

Kursa kods : JurZ3083
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju sistemātiskā un pārkatāmi izklāstītā formā iegūt praksē noderīgas zināšanas par administratīvo pārkāpumu tiesībām un administratīvo pārkāpumu procesu. Studiju kursā studenti apgūst svarīgākās administratīvo atbildību regulējošās materiālās un procesuālās tiesību normas un to piemērošanas problēmas. Studiju kursā īpaši tiek uzsvērts administratīvajai atbildībai un administratīvo pārkāpumu procesam kopīgais un atšķirīgais ar kriminālatbildību un kriminālprocesu.

 

Administratīvo tiesību aktuālās problēmas

Kursa kods : JurZ6035
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 30 2 48

Kursa anotācija :

Kursa “Administratīvo tiesību aktuālās problēmas” ietvaros paredzēts padziļināt studentu zināšanas administratīvajās tiesībās, aplūkojot jautājumus, kas praksē vai teorijā nav viennozīmīgi skaidri, kā arī jautājumus, kas izriet no jaunākajiem normatīvajiem aktiem vai tiesību normām un bakalaura studiju programmā netika aplūkoti.

Lekcijas paredzētas kā diskusija par aktuāliem jautājumiem, sākot ar zināmā atkārtojumu un turpinot ar padziļinātu jautājuma aplūkošanu. Kur iespējams, tiks risināti kāzusi un izmantota tiesu prakse, tādā veidā padziļinot izpratni administratīvo tiesību un administratīvā procesa aktuālajiem jautājumiem.

 

Administratīvo tiesību aktuālās problēmas

Kursa kods : JurZ5015
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48

Kursa anotācija :

Kursa “Administratīvo tiesību aktuālās problēmas” ietvaros paredzēts padziļināt studentu zināšanas administratīvajās tiesībās, aplūkojot jautājumus, kas praksē vai teorijā nav viennozīmīgi skaidri, kā arī jautājumus, kas izriet no jaunākajiem normatīvajiem aktiem vai tiesību normām un bakalaura studiju programmā netika aplūkoti.

Lekcijas paredzētas kā diskusija par aktuāliem jautājumiem, sākot ar zināmā atkārtojumu un turpinot ar padziļinātu jautājuma aplūkošanu. Kur iespējams, tiks risināti kāzusi un izmantota tiesu prakse, tādā veidā padziļinot izpratni administratīvo tiesību un administratīvā procesa aktuālajiem jautājumiem.

 

Afīnā, projektīvā un kombinatoriskā ģeometrija

Kursa kods : Mate5220
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 48 16 96

Kursa anotācija :

Kursā tiek aplūkotas afīnās, projektīvās un kombinatoriskās ģeometrijas pamatmetodes un to lietojumi elementārās ģeometrijas uzdevumu risināšanai. Tā mērķis ir paaugstināt studentu ģeometrisko kultūru un uzdevumu risināšanas prasmes.

Āfrikas etnogrāfija

Kursa kods : Antr6003
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 32 32 96

Kursa anotācija :

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem ievadu Āfrikas un tās valstu etnogrāfijā. Lai arī kurss fokusējas uz mūsdienu situācijas izpēti, tas ļauj saprast arī Āfrikas vēstures transformācijas un ar koloniālismu, verdzību vēstures atmiņu veidošanu. Kurss veidots aplūkojot tādus sabiedriskus jautājumus, kuri ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Āfrikā. Kurss nedaudz aplūkos arī Āfrikai raksturīgas garīgās prakses un to, kā tas saistās ar mūsdienu sociālajām praksēm.

 

Agro jauno laiku vēstures historiogrāfija

Kursa kods : Vēst5117
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48

Kursa anotācija :

Kurss veltīts agro jauno laiku perioda specifikas atspoguļojumam pētnieciskajā literatūrā. Tā uzmanības centrā atrodas pētnieku izteiktie viedokļi par perioda definējumu un tā strukturālajām iezīmēm. Īpaša vieta ierādīta modernizācijas izpratnei un tās izpausmju traktējumam. Kursa ietvaros tiek aplūkota agro jauno laiku kā īpašas problēmas izpētes vēsture un svarīgākie mūsdienu pētījumi, nozīmīgu vietu atvēlot tēmas atspoguļojumam Latvijas vēstures historiogrāfijā.

Ainavu ekoloģija: teorija un prakse

Kursa kods : Ģeog5087
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 36 28 96

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas ainavu ekoloģijas teorijā, pētījumu metodēs un ainavu ekoloģijas principu un metožu izmantošanā pētniecībā, zemes izmantošanas plānošanā un dabas aizsardzībā. Studiju kursā tiek apskatītas ainavu ekoloģijā dominējošās teorijas: hierarhijas teorija, perkolācijas teorija, polistrukturiālisma teorija u.c., ainavu telpiskās struktūras izdalīšanas un analīzes metodes, ainavu mainības virzošie spēki un to ietekme uz ainavu telpisko struktūru un ainavas dinamiku. Atsevišķa tēma studiju kursā veltītas vielu un enerģijas plūsmai ainavās globālā un vietas mērogā, tanī skaitā cilvēku darbības ietekmei uz šīm plūsmām. Liela uzmanība studiju kursā ir veltīta ainavas uztveres, vērtēšanas un plānošanas jautājumiem.

Studiju kurss ietver praktiskos darbus, kuros, izmantojot tālizpētes un ainavu kvantitatīvās analīzes metodes, tiek pētīta ainavu struktūra un ainavu dinamika un tās ietekme uz teritorijas bioloģisko un dabas daudzveidību.

Semināros tiek apskatītas nozīmīgākās un arī mūsdienās aktuālākās zinātniskās publikācijas ainavu ekoloģijā pasaulē un Latvijā.

 

 

 

Ainavu ģeogrāfija

Kursa kods : Ģeog3030
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 48 28 20 72

Kursa anotācija :

Studiju kursa priekšmets ir ainava kā materiāla realitāte, kā uztveres telpa un kā cilvēka piešķirto nozīmju krātuve. Kursa uzdevumi ir attīstīt zināšanas par ainavas zinātnes transdisciplinaritāti, ainavu kā cilvēka dzīves vietu, ainavu kā vēsturisku ierakstu; veidot izpratni par cilvēka darbības saikni ar ainavas telpisko veidolu, procesiem un ainavas pārmaiņām; apgūt ainavas pamatpētījumu principus, metodes un tehnikas.

 

Ainavu novērtēšana, veidošana un apsaimniekošana

Kursa kods : Ģeog5026
Fakultāte : Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 48 22 26 72

Kursa anotācija :

Studiju mērķis ir radīt izpratni par ainavu nozīmi cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, par labākajiem rīcības veidiem, plānojot, veidojot un apsaimniekojot ainavu. Ainava tiks skatīta no vēsturiskā, nozīmīguma, vērtību un funkcionālā ekspertu un sociālā skatupunkta. Tiks aplūkoti ainavu veidošanas jautājumi, ainavu plānošanas politikas, kā arī lauku, urbāno un īpaši aizsargājamo teritoriju ainavu plānošanas un apsaimniekošanas aspekti teorijā un praksē.

 

Aizvēsture

Kursa kods : Vēst1021
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 60 4 96

Kursa anotācija :

Kurss iepazīstina ar cilvēces attīstību no tās izveidošanās brīža līdz civilizāciju rašanās posmam, aplūkojot antropo- un socioģenēzi, aizvēsturisko sabiedrību attīstību; to saimniecisko un kultūras attīstību un daudzveidību. Izņemot antropoģenēzes jautājumus, kursa ģeogrāfiskās robežas aptver Eiropu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas vissenākās vēstures jautājumiem no 11. gadu tūkstoša pr. Kr. līdz 12. gadsimtam. Kursa pamatā ir arheoloģiskie avoti, taču piesaistīti arī antropoloģijas, lingvistikas, cilvēka ģeogrāfijas, paleoģeogrāfijas, paleobotānikas un daži citi dati.

Kursa programmā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar pirmiedzīvotāju ienākšana Latvijas teritorijā, mednieku un zvejnieku, agrīno lopkopju un zemkopju saimniecību un dzīvesveidu, agrāro sabiedrību rašanos. Tiek aplūkota baltu un somugru kultūru veidošanās un attīstība dažādos laika posmos, kā arī sakari ar kaimiņu tautām. Visi procesi Latvijas teritorijā tiek aplūkoti uz Austrumbaltijas, Ziemeļeiropas un Eiropas kopīgo norišu fona.

 

Aizvēsture

Kursa kods : Vēst5133
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48

Kursa anotācija :

 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēces senāko vēstures periodu – aizvēsturi, raksturojot gan cilvēka izcelšanos, fizisko attīstību un izplatību, gan sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos. Līdztekus aizvēstures norisēm pasaulē kursā tiek aplūkots arī aizvēstures laikmets Latvijas teritorijā (līdz 12. gs. beigām), salīdzinot to ar Eiropas aizvēstures periodu un parādot gan kopīgās, gan atšķirīgās norises.

Aizvēstures jēdziena attīstība vēstures zinātnē

Kursa kods : Vēst5120
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt maģistra studiju programmas studentiem priekšstatu par izpratnes par cilvēces senāko vēsturi attīstību vēstures zinātnē no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tā ietvaros tiek sniegts pārskats par cilvēces pagātnes ilguma izpratni, par aizvēstures pētniecības saistību ar citu zinātņu sasniegumiem un aktuāliem sociālpolitiskiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 19. un 20.gs.