Atrasti - 6373

A.Bloks un viņa laikabiedri

Kursa kods : LitZ3013
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 20 12 48

Kursa anotācija :

Kurss iepazīstina ar A. Bloka daiļradi, akcentējot rakstnieka individualitāti, sniedz priekšstatu par A. Bloka personības recepciju krievu, latviešu un citu ārzemju literātu priekšstatos. Kursa mērķis: iepazīstināt ar Sudraba laikmeta literatūras virzieniem un tā estētisko deklarāciju plurālismu.

 

Absolūtisma izpausmes Baltijā 17.-18.gs.

Kursa kods : Vēst5338
Fakultāte : Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par absolūtisma izpausmēm 17. un 18. gadsimtā, salīdzinot kopējās izpausmes un Latvijas teritorijai specifiskās.

 

Abstraktā algebra

Kursa kods : Mate3019
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 48 16 96

Kursa anotācija :

Abstraktā algebra kā pamatkurss parasti tiek iekļauta labāko pasaules universitāšu matemātikas bakalaura studiju programmās. Kursa pamattēma ir algebriskas struktūras, proti, pusgrupas, grupas, gredzeni, lauki un moduļi, kā arī attēlojumi, kas definēti šajās struktūrās. Abstraktās algebras aparātu (galvenokārt tehniku) lieto citās matemātikas nozarēs, fizikā, inženierzinātnēs un datorzinātnēs.

 

AB Suite programmēšanas vide

Kursa kods : DatZ3065
Fakultāte : Datorikas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 16 48 96

Kursa anotācija :

Kurss sniedz ievadu par Agile Business Suite programmēšanas vidi. Tas ietver programmēšanai domātās vides aprakstu, kā arī iepazīstina ar Agile Business Suite datoru informācijas sistēmām, kuras izmanto reālu biznesa situāciju risināšanai. AB Suite System Modeler un Runtime izmanto Windows XP Visual Studio .NET, SQL Server, .NET Framework. Galvenās tēmas kursā ir: AB Suite filozofija un jēdzieni, ievads System Modeler, lietošanas režīmi, vide un struktūra, mainīgie un to atribūti datu apmaiņai un glabāšanai sistēmā, programmēšanas valodas komandas, rīki un instrumenti.

 

 

Acs anatomija un fizioloģija

Kursa kods : Medi2000
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 46 18 96

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par redzes orgāna makro- un mikroskopisko uzbūvi ar uzsvaru uz specifiskām sakarībām starp struktūru, uzbūvi un funkcijām, embrionālās attīstības pamatelementiem, acs audu bioķīmisko uzbūvi, metabolismu un fizioloģiskajām funkcijām ar īpašu uzsvaru uz to klīniskajiem aspektiem.

Studiju kursa uzdevumi:

 • dot detalizētas zināšanas par acs, acs palīgaparātu un redzes ceļu uzbūvi un fizioloģiju;
 • dot zināšanas par dažādu acs struktūru sastāvu un īpašībām, kā arī to nozīmi redzes procesu nodrošināšanā;
 • iemācīt aprakstīt acs un tās palīgaparāta struktūras patoloģiski neizmainītā funkcionālā stāvoklī, kā arī raksturot galvenās acs struktūru izmaiņas dažādu saslimšanu gadījumos.

Kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās.

Acs bioķīmija

Kursa kods : Biol1093
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis – sniegt pamatzināšanas par galvenām bioloģiski aktīvām makromolekulām, to struktūru un funkcijām, organismā notiekošajiem metabolisma procesiem, molekulārās bioloģijas pamatprocesiem, veidot izpratni par bioķīmiskiem un molekulāriem procesiem, kas ietekmē acis kā redzes orgāna normālo un patoloģisko darbību.

Studiju kursa uzdevumi:

 • sniegt zināšanas par bioloģisko makromolekulu struktūru un funkcijām;
 • sniegt zināšanas par ogļhidrātu, proteīnu un lipīdu metabolismu cilvēka organismā;
 • sniegt zināšanas par nukleīnskābēm un trim molekulārās bioloģijas pamatprocesiem – replikāciju, transkripciju un translāciju;
 • sniegt zināšanas par enzīmu struktūru, enzimātisko reakciju raksturīgām pazīmēm un to regulāciju;
 • sniegt zināšanas par vitamīniem, hormoniem un to nozīmi organisma funkcionēšanā;
 • sniegt zināšanas par specifiskiem acīs notiekošajiem bioķīmiskiem procesiem (vizuālā transdukcija);
 • attīstīt prasmes prezentācijas sagatavošanā un prezentēšanā par bioķīmiskām patoloģijām un ar to saistītām slimībām acīs.

Studiju kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās.

Acs farmakoloģija

Kursa kods : Medi3170
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vispārējās farmakoloģijas jēdzieniem un pamatprincipiem, uzsverot okulārās farmakokinētikas īpatnības, kā arī ietver detalizētu farmakoloģisko līdzekļu raksturojumu, ko lieto diagnostiskiem un terapeitiskiem nolūkiem, ārstējot acu slimības.

 

Uzdevumi:

 • sniegt teorētiskās pamatzināšanas par vispārējo farmakoloģiju – farmakokinētiku un farmakodinamiku;
 • sniegt pamatzināšanas par acu farmakoloģiju redzes speciālista praksē;
 • raksturot farmakoloģiskās īpašības;
 • atbilstoši situācijai, izklāstīt juridiskos ierobežojumus un atbilstošos rīcības plānus akūtām, zāļu izraisītām blakusparādībām.

Kurss tiek docēts latviešu un angļu valodā.

 

Acs slimības bērniem

Kursa kods : Medi5055
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis: nodrošināt sistemātisku zināšanu iegūšanu pediatrijas oftalmoloģijā.

Studiju kurss ir paredzēts optometrijas un redzes zinātnes nodaļas profesionālajai programmai. Tajā tiek aplūkoti jautājumi par acs embrionoloģiju, iedzimtām acu patoloģijām, to klīniku, diagnostiku, etioloģiju, tiek iepazītas un apgūtas klīniskās diagnostikas metodes pediatrijas oftalmoloģijā, redzes, binokulārās redzes un acs izmeklēšanā bērnu vecuma pacientiem, tiek apgūta bērnu acu slimību etioloģija, klīnika, diagnostika un diferenciāldiagnostika.

 

Acu kustības

Kursa kods : RedZ5002
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 25 7 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par acu kustību īpašībām, raksturlielumiem un to neirālajiem un motorajiem mehānismiem, veidot izpratni par acu kustību nozīmi redzes uztveres procesos, acu kustību analīzi kā pētniecības metodi vizuālās informācijas uztveres pētījumos un acu kustību novērtēšanas nozīmi oftalmoloģijā un optometrijā pielietojamo iekārtu precizitātes uzlabošanā.

 

Studiju kursa uzdevumi:

 • sniegt zināšanas par acu kustību iedalījumu, īpašībām, raksturlielumiem, to neirālajiem un motorajiem mehānismiem;
 • iepazīstināt ar acu kustību novērtēšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem;
 • dot prasmes un iemaņas analizēt zinātnisko literatūru par acu kustību pieraksta iekārtu darbības principiem un acu kustību parametriem, spēt izvērtēt acu kustību analīzes nozīmi oftalmoloģijā un optometrijā pielietojamo iekārtu darbības uzlabošanā, kā arī studenta pētnieciskā darba izstrādē.

Studiju kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās. 

Acu slimības un farmakoterapija

Kursa kods : Medi5058
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 60 4 96

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par acs priekšējo daļu (plakstu, asaru orgāna, orbītas, konjunktīvas), acs ābola (radzenes, uveālā trakta, lēcas, stiklveida ķermeņa, tīklenes), redzes nerva, redzes ceļu, kā arī sensorās, veģetatīvās un motorās inervācijas patoloģiskām pārmaiņām, ietverot dažādu šo struktūru slimību etioloģiju, epidemioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, un to ārstēšanas iespējām, liekot uzsvaru uz oftalmoloģijā pielietojamo diagnostisko un ārstniecisko medikamentu pielietošanu.

Studiju kursa uzdevumi:

 • sniegt zināšanas par dažādu acs struktūru un palīgstruktūru slimībām, to klīniskām izpausmēm, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas metodēm;
 • sniegt zināšanas par sistēmisko slimību ietekmi uz acs veselību;
 • sniegt zināšanas par biežākajām acs traumām un pirmās palīdzības sniegšanu;
 • sniegt zināšanas par diagnostisko metožu pielietojumu acs veselības stāvokļa novērtēšanā, iegūto rezultātu interpretēšanā un pielietošanā, lai izvēlētos pareizo ārstēšanas taktiku un novērotu slimības gaitu dinamikā;
 • sniegt zināšanas par oftalmoloģijā pielietojamo diagnostisko un ārstniecisko medikementu klāstu, pielietošanas indikācijām un kotrindikācijām, kā arī blakusefektiem un to novēršanas iespējām;
 • sniegt zināšanas par optomtrista un oftalmologa sadarbības iespējām, pacientu nosūtīšanas pie oftalmologa pamatprincipiem.

Studiju kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās.

Adaptācija izturības un pretestības slodzēm

Kursa kods : Biol6044
Fakultāte : Bioloģijas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 76 30 30 84

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par akūtām izmaiņām cilvēka organismā izturības un pretestības fizisko slodžu laikā un šo slodžu radītām adaptācijas reakcijām. Sākotnēji kursā tiek izvērtētas fizioloģiskas un neiromuskulāras atšķirības starp aerobām un spēka tipa slodzēm, kā arī metodoloģiskie principi šo atšķirību noteikšanai. Studiju kursa otrā daļā uzmanība tiek vērsta uz savstarpēji konkurējošiem adaptācijas mehānismiem, ja pretestības un izturības fiziskās slodzes tiek veiktas vienlaicīgi. Studiju laikā tiek izvirzīts jautājums, vai persona var vienlaicīgi veikt aerobas un spēka slodzes, nekompromitējot katras atsevišķās slodzes veicinātās adaptīvās izmaiņas cilvēka ķermenī.

 

Adaptācijas process pirmsskolā

Kursa kods : PedaPI21
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48

Kursa anotācija :

Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā.

Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas:

adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi;

sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi;

pedagoga kompetence adaptācijas procesā;

 

 dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības

Kursa kods : Medi2137
Fakultāte : Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir papildināt zināšanas par biežāk sastopamajām nozoloģijām speciālajā dermatoloģijā un veneroloģijā, papildinot zināšanas par dermatoveneroloģisko slimību diagnostiku, terapiju un profilaksi. Kursā paredzēts iepazīstināt studentus ar ādas slimību diagnostikas pamatprincipiem, akadēmiskās slimības vēstures pareizu noformēšanu, kas iekļauj pilnīgu anamnēzes ievākšanu, slimnieka subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtēšanu, lokālā stāvokļa izvērtēšanu – primāro un sekundāro eflorescenšu atpazīšanu un apkopošanu, ārstēšanas pamatprincipu apgūšanu. Ādas un venērisko slimību diagnostikai veltītajās nodarbībās plānots studentam iemācīt biežāk izmantojamo laboratorisko diagnostikas metožu principus, pareizu materiāla savākšanas tehniku. Plānots iemācīt biežāk sastopamo ādas un venērisko slimību etioloģiju un patoģenēzi, klīnisko atradni, diagnostiku un ārstēšanas pamatprincipus, kā arī padziļināti pievērsties diferenciāldiagnostikas jautājumiem. Padziļināti plānots iemācīt ādas uzbūvi un funkcijas. Kursa gaitā plānots iepazīties ar psoriāzes, Lichen ruber planus, bullozo dermatožu, nagu un matu slimību, acne vulgaris, rosacea, dermatītu (alerģiska kontaktdermatīta, seborejiska dermatīta, atopiska dermatīta), lupus erythematosus, sclerodermia, sarcoidsis, bakteriālo slimību, virspusējo un dziļo

sēnīšu infekciju, onihomikozes, vīrusu izraisīto dermatožu etiopatoģenēzi, klīnisko ainu, diagnostikas principiem, ārstēšanu un profilaksi. Plānots iepazīties ar seksuāli transmisīvo slimību – sifilisa, hlamidiozes, ureoplazmozes, mikoplazmozes, trihomoniāzes, gonorejas etiopatoģenēzi, klīnisko simptomātiku, laboratorisko diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Plānots padziļināti pievērsties slimnieku ar hronisku un smagi noritošu ādas slimību psiholoģiskajam stāvoklim, izvērtēt slimības ietekmi uz dzīves kvalitāti.

 

Administratīvā procesa tiesības

Kursa kods : JurZ4082
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 48 32 16 72

Kursa anotācija :

Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss, kas ir turpinājums studiju kursam Administratīvās tiesības. Studiju kursa mērķis ir studentiem sniegt zināšanas par administratīvā procesa tiesību institūtiem un to praktisko pielietošanu. Studiju kursa saturs aptver administratīvā procesa vispārīgo daļu (administratīvā akta, faktiskās rīcības jēdziens, administratīvā procesa principi, lietas dalībnieki, procesuālie termiņi u.c.), administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvo pārkāpumu lietvedību, valsts atbildību, kā arī administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildes procesu.

Kurss tiek īstenots latviešu valodā.

 

Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.

Administratīvās tiesas process

Kursa kods : JurZ3534
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 2 30 48

Kursa anotācija :

Administratīvās tiesas procesa tiesību kurss kā izvēles kurss ir paredzēts tiem studentiem, kuri jau ir noklausījušies administratīvo tiesību kursu un vēlas padziļināti iepazīsties ar administratīvā tiesas procesa specifiku.

Kursa ietvaros paredzēts strādāt ne vairāk kā ar 25 studentu lielu grupu, jo tajā tiek izmantota Sokrāta pasniegšanas metode, tas ir, studentiem pirms lekcijas ir jāizlasa norādītā literatūra, tiesu spriedumi un pasniedzēja sagatavotais mācību materiāls, patstāvīgi jāsagatavo atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, savukārt lekcijā, kas vienlaicīgi ir arī seminārs, notiek diskusija par attiecīgajiem jautājumiem.