Atrasti - 630

Adaptīvās uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšana ar ABAS-II (vecums 6-21 gads) un LMST-II (vecums 6-12 gadi) testiem

Kursa kods : PsihT017
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
38 26 12

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar Adaptīvās uzvedības novērtēšanas testa (ABAS-II) un Latvijas kultūrvidē oriģināli izstrādāta Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma testa (LMST-II) struktūru un pielietojuma mērķiem izglītības un klīnisko psihologu darbā. Kursa klausītāji apgūst ABAS-II un LMST-II testēšanas iemaņas: darba vides sakārtošana, kontakta veidošana, testa vadīšana, protokola aizpildīšana, skalu sākotnējo un svērto ballu noteikšana, to pārvēršana saliktās ballēs, indivīda skalu profila izveide, tā interpretācija, ieteikumu izstrāde. Pēc sākotnējo testēšanas iemaņu apguves, kursa klausītāji padziļina savas zināšanas šī testa lietošanas un interpretācijas specifikā kādā no klīniskajām grupām: garīga atpalicība, autisms, uzmanības un aktivitātes traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi un to analizē citu testu, kā, piemēram, WISC-IV un CBCL mērījumu kontekstā.

 

Administratīvo sodu piemērošanas process

Kursa kods : JurZT012
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
16 16 -16

Kursa anotācija :

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt administratīvo sodu procesā iesaistītajām iestādēm un amatpersonām iespēju sistemātiskā un pārskatāmi izklāstītā formā iegūt praksē noderīgas zināšanas par administratīvo pārkāpumu tiesībām un administratīvo pārkāpumu procesu. Studiju kursā tiek apgūtas svarīgākās administratīvo atbildību regulējošās materiālās un procesuālās tiesību normas un to piemērošanas problēmas. Studiju kursā īpaši tiek uzsvērts administratīvajai atbildībai un administratīvo pārkāpumu procesam kopīgais un atšķirīgais ar kriminālatbildību un kriminālprocesu.

Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next

Kursa kods : PsihT016
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
36 21 15 -36

Kursa anotācija :

 

Kurss piedāvā iespēju psihologiem, logopēdiem un latviešu valodas skolotājiem apgūt ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes sasniegumu testu DIBELSNext. Tests ir Latvijā adaptēts, standartizēts un validēts. Tiesības mācīt šī testa lietošanu ir tikai LU. Kursa laikā tiek apgūta prasme lietot DIBELSNext, veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu.

 

Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3. klasei

Kursa kods : PsihT018
Fakultāte : Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
32 22 10 -32

Kursa anotācija :

 

Kurss piedāvā iespēju latviešu valodas skolotājiem, izglītības psihologiem, speciāliem skolotājiem un logopēdiem apgūt ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes attīstības pārbaudes testu DIBELSNext, kas ir adaptēts, standartizēts un validēts Latvijā no sagatavošanas līdz 3. klasei bērniem ar dzimto latviešu valodu. Kursa laikā tiek apgūta prasme vadīt DIBELSNext, veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu un iegūto mērījumu rādītāju rezultātu interpretāciju, ievērojot testa izmantošanas ētikas normas, kā arī gūt izpratni par iespējamajiem atbalsta pasākumiem, ja kāda no lasītprasmes komponentēm ir nepietiekami attīstīta.

Akadēmiskā angļu valoda (B2)

Kursa kods : Valo2749
Fakultāte : Studentu servisu departaments
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 96 96 144

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sagatavot ārvalstu studentus studijām angļu valodā Latvijas Universitātē. Kursa uzdevumi ir paaugstināt studentu vispārējo angļu valodas zināšanu līmeni, pilnveidot speciālās literatūras lasīšanas prasmes, prasmi uztvert lekcijas un tās konspektēt, veidot prezentācijas un piedalīties semināros, strādāt patstāvīgi un grupā.

 

 

Akadēmiskā angļu valoda (C1)

Kursa kods : Valo2750
Fakultāte : Studentu servisu departaments
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 96 96 144

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir paaugstināt studentu akadēmiskās angļu valodas līmeni: palielināt akadēmisko vārdu krājumu, domas izteiksmes precizitāti un loģiskumu, rakstītā teksta saistījumu un lasāmību, spēju lasīt zinātniskos rakstus un sekot lekcijām, pat tad ja tām nav skaidras struktūras, aktīvi piedalīties akadēmiskā diskursa veidošanā.

 

Akadēmiskā personāla angļu valodas zinātniskās un akadēmiskās kapacitātes pilnveide (B2 līmenis)

Kursa kods : ValoT216
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 32 48

Kursa anotācija :

Profesionālās pilnveides kursa apguve angļu valodā dažādu zinātņu nozaru zinātniskajam un akadēmiskajam personālam sniedz nepieciešamo angļu valodas atbalstu, lai stiprinātu un uzlabotu personāla zinātnisko kapacitāti sazināties precīzā un raitā angļu valodā multimodālās situācijās dažādiem mērķiem, t.sk. referātu lasīšanai starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, zinātnisku publikāciju sagatavošanai, lekciju lasīšanai. Kursa saturs ir izstrādāts, balstoties uz kursa klausītāju zinātniskajām un akadēmiskajām angļu valodas vajadzībām. Interaktīva kursa apguve, kurā tiek pilnveidotas klausītāju lingvistiskā kompetence un mutvārdu un rakstveida zinātniskās un akadēmiskās komunikācijas prasmes, tiek integrēta ar tālmācības formu, kas ļauj klausītājiem saņemt individuālu vērtējumu un konsultācijas par rakstiskajiem uzdevumiem kursa apguves gaitā. Kursa sākumā un noslēgumā klausītājiem ir iespēja pārliecināties par savām angļu valodas komunikācijas prasmēm individuāli atbilstīgā līmenī, izmantojot Moodle vidē izvietoto angļu valodas zināšanu pārbaudes materiālu.

Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē - B2 līmenis

Kursa kods : ValoT249
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
216 216

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir pilnveidot dažādu zinātņu nozaru akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas lietojuma prasmes darbam akadēmiskā studiju vidē. Kursa saturs sniedz nepieciešamo angļu valodas atbalstu profesionālās angļu valodas leksikas un gramatikas zināšanu, akadēmiskās rakstveida un mutvārdu saziņas prasmju, profesionālās literatūras lasīšanas un klausīšanās prasmju pilnveidei, veicot akadēmiskus darba pienākumus angļu valodā dažādās multimodālās situācijās. Kurss tiek pielāgots konkrētas grupas specializācijai un profesionālajām vajadzībām. Kursa apguves klātienes forma tiek integrēta ar tālmācības formu, kas ļauj klausītājiem saņemt individuālas konsultācijas par uzdevumiem kursa apguves gaitā.

Kursa apguves sākumā un beigās tiek veikta akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu pārbaude.

 

Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē – B1 līmenis

Kursa kods : ValoT248
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
216 216

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir attīstīt dažādu zinātņu nozaru akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas lietojuma prasmes darbam akadēmiskā studiju vidē. Kursa saturs sniedz nepieciešamo angļu valodas atbalstu profesionālās angļu valodas leksikas un gramatikas zināšanu, akadēmiskās rakstveida un mutvārdu saziņas prasmju, profesionālās literatūras lasīšanas un klausīšanās prasmju pilnveidei, veicot akadēmiskus darba pienākumus angļu valodā dažādās multimodālās situācijās. Kurss tiek pielāgots konkrētas grupas specializācijai un profesionālajām vajadzībām. Kursa apguves klātienes forma tiek integrēta ar tālmācības formu, kas ļauj klausītājiem saņemt individuālas konsultācijas par uzdevumiem kursa apguves gaitā.

Kursa apguves sākumā un beigās tiek veikta akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu pārbaude.

 

Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē – C1 līmenis

Kursa kods : ValoT229
Fakultāte : Humanitāro zinātņu fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
216 216

Kursa anotācija :

Kursa mērķis ir sistemātiski pilnveidot eksaktās, sociālās, humanitārās, medicīnas vai dzīvības zinātņu nozaru akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas lietojuma prasmes darbam akadēmiskā studiju vidē. Kursa saturs sniedz nepieciešamo angļu valodas atbalstu profesionālās angļu valodas leksikas un gramatikas zināšanu, akadēmiskās rakstveida un mutvārdu saziņas prasmju, profesionālās literatūras lasīšanas un klausīšanās prasmju pilnveidei, veicot akadēmiskus darba pienākumus angļu valodā dažādās multimodālās situācijās. Kurss tiek pielāgots konkrētas grupas specializācijai un profesionālajām vajadzībām. Kursa apguves klātienes forma tiek integrēta ar tālmācības formu, kas ļauj akadēmiskajam personālam saņemt individuālas konsultācijas par uzdevumiem kursa apguves gaitā. Tā sākumā un beigās tiek veikta personāla angļu valodas zināšanu pārbaude.

Akomodācijas un verģences darbības traucējumi

Kursa kods : RedZT004
Fakultāte : Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
32 8 8 -32

Kursa anotācija :

Tālākizglītības kursa mērķis ir veidot izpratni par akomodācijas un verģences sistēmas darbības traucējumiem un to novēršanas iespējām.

Kursa uzdevumi ir:

1. Iepazīstināt ar akomodācijas un verģences sistēmas fizioloģiskajiem procesiem;

2. Sniegt zināšanas par akomodācijas un verģences sistēmas darbības traucējumiem un to diagnostiku;

3. Sniegt zināšanas par akomodācijas un verģences sistēmas darbības traucējumu novēršanas iespējām ar redzes treniņu un redzes korekcijas palīdzību;

4. Dot prasmes un iemaņas novērtēt akomodācijas un verģences sistēmas darbību, tās atbilstību normai un saistību ar pacienta refrakcijas stāvokli;

 

5. Dot prasmes un iemaņas pielāgot atbilstošu redzes korekcijas līdzekli vai izstrādāt redzes treniņu plānu pacientiem ar dažādiem akomodācijas un verģences sistēmas darbības traucējumiem.

 

Aktualitātes gerontopsihosomatikā un gerontopsihoterapijā

Kursa kods : MediT057
Fakultāte : #Latvijas Universitātes ģimenes veselības izglītības centrs
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
10 6 4

Kursa anotācija :

Vienas dienas studiju kursa 6 lekciju stundās tiek apgūta izpratne par novecošanu un ar to saistītiem bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem faktoriem mūsdienās - saskaņā ar bioloģisko no vecošanas teoriju, deficitārā modeļa teoriju, psiholoģisko novecošanas teoriju. Tiek dota izpratne par normālu un patoloģisku novecošanu, veselīgas novecošanas pamatnostādnēm, iespēju klīniskās pārbaudēs konstatēt indivīda neirologisku un neiropsihisku deficītu. Klausītāji tiek iepazīstināti ar Eiropas un pasaules gerontologu, gerontopsihiatru un gerontopsihoterapeitu atklājumiem par priekšlaicīgu novecošanu, aktuālas palīdzības, prevencijas iespējām, ar gerontopsihoterapijas iespējām.

4 praktiskās semināra nodarbību stundās klausītāji apgūst pozitīvas pašietekmes, autogēnā treniņa un kognitīvas hipnoterapijas pielietošanas iespējas mūsdienu gerontopsihoterapijā, kā arī dažādu testu (vizuālo analogu skala, depresijas un trauksmes tests, miega kvalitātes tests) pielietošanas iespējas, lai spriestu par ģerontoloģiska vecuma indivīda pašsajūtu un dzīves kvalitātes vērtējumu – pirms un pēc gerontopsihoterapijas.

 

Aktuālākie tiesību jautājumi Iekšējās drošības biroja izmeklētājiem un pieaicinātām Iekšējās drošības biroja amatpersonām

Kursa kods : JurZT011
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
32 32 -32

Kursa anotācija :

 

Studiju kursa mērķis, nolūkā pilnveidot programmas klausītāju profesionālo meistarību atbilstoši nodarbinātības jomas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm tiesību teorijā un metodē, kā arī krimināltiesību jomas materiālajās un procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar krimināltiesību, kriminālprocesa, tiesību teorijas un metodes jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā klausītāju nodarbinātības jomas specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Aktuālākie tiesību jautājumi Militārās policijas Izmeklēšanas dienesta izmeklētājiem un pieaicinātām Militārās policijas amatpersonām

Kursa kods : JurZT009
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits
16 16

Kursa anotācija :

 

Studiju kursa mērķis, nolūkā pilnveidot izmeklētāju profesionālo meistarību atbilstoši izmeklētāja profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar krimināltiesību, kriminālprocesa, kriminālistiku un operatīvās darbības un teoriju. Kursa ietvaros, ņemot vērā izmeklētāju pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Aktuālākie tiesību jautājumi prokuroriem

Kursa kods : JurZT008
Fakultāte : Juridiskā fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits
16 16

Kursa anotācija :

 

Studiju kursa mērķis, nolūkā pilnveidot prokuroru profesionālo meistarību atbilstoši prokurora profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā prokuroru pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.