Kodifikators 37302
Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Programmas mērķis un uzdevumi Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš 12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors Zanda Rubene
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri(s)
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018.rudens semestrī
Budžeta vietas - 5
2018.rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Minimālais studējošo skaits -
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri(s)
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018.rudens semestrī
Budžeta vietas - 0
2018.rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Minimālais studējošo skaits -
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Pedagoģijas DSP piedāvā studijas šādās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs:

 • vispārīgā pedagoģija,
 • sociālā pedagoģija,
 • pirmsskolas pedagoģija,
 • skolas pedagoģija,
 • augstskolas pedagoģija,
 • pieaugušo pedagoģija,
 • nozaru pedagoģija.
Programmas mērķis un uzdevumi

PDSP mērķis un uzdevumi ir dot doktorantiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības kontekstā, apgūstot komplicētu pētniecības metodoloģiju, veicot patstāvīgu un novatorisku pētniecisko darbu pedagoģijas teoriju izstrādei un pilnveidei, lai uzlabotu pedagoģisko praksi dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai), projektu vadību un mācībspēku profesionālo kvalifikāciju.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un prasme tās demonstrēt

 • paplašinātas zināšanas par izglītības un pedagoģijas zinātnes  attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē;
 •  padziļnātas zināšanas un izpratību par izglītības un pedagoģijas pētnieka lomu sabiedrības attīstībā;
 • izpratību par pedagoģijas pētnieka lomu izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā;
 • izpratību par starpdisciplināru pieeju pētniecībā.

Analīze, salīdzināšana, sintēze

 • sistēmiski analizēt pedagoģijas zinātnei saistošos jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
 • noteikt potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to lietošanu izglītības politikā un dažādos vietējos un starptautiskajos kontekstos;
 • patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas dažādos izglītības līmeņos;
 • pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumos, tos pamatot un argumentēti aizstāvēt savu viedokli;
 • piedāvāt jaunus risinājumus un perspektīvu skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību nākotnē;
 • demonstrēt izpratību un ētisko atbildību par pedagoģijas zinātnes iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā.

Prasme

 • patstāvīgi lietot izglītības saskares zinātņu teorijas, pētnieciskās metodes, lai veiktu pētniecisku darbību izglītības jomā starptautiski salīdzinošā kontekstā;
 • argumentēti izskaidrot un starptautiski prezentēt izglītības savu pētījumu rezultātus; diskutēt par pedagoījas zinātnes aktualitātēm gan ar speciālistiem, gan plašāku sabiedrību;
 • vadīt un/vai koordinēt daudzdisciplināras studiju komandas un/vai strādāt un sadarboties starptautiskā kontekstā;
 • rosināt un īstenot pārmaiņas izglītībā un iespēju robežās sabiedrībā kopumā, kā arī savā izglītības institūcijā.

Tālākizglītības prasme

 • patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
 • patstāvīgi apgūt jaunas kompetences un pilnveidot savu personību;
 • veikt pētniecisko darbību  un/vai tālāku mācīšanos sarežģītos un/vai neprognozējamos apstākļos; ja nepieciešms, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas un veidojot jaunas idejas;

Komunikācija

 • darboties daudzkultūru/starptautiskā vidē;
 • uzņemties atbildību par savu iniciatīvu, par personāla/komandas darba rezultātiem, to kritisku izvērtēšanu;
 • veidot un vadīt zinātniski pētnieciskos projektus un/vai piedalīties to realizēšanā.
Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā; maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīga, Jūrmalas gatve 76

Programmas direktors profesore Zanda Rubene, e-pasts: zanda.rubene@lu.lv

Programmas sekretāre  Aija Grāvīte, e-pasts: aija.gravite@lu.lv

 

Pedagoģija   144
Obligātie kursi   115
Promocijas darba izstrāde   100
Peda7009 Promocijas darbs I Ieskaite 15
Peda7010 Promocijas darbs II Ieskaite 15
Peda7011 Promocijas darbs III Ieskaite 10
Peda7012 Promocijas darbs IV Ieskaite 20
Peda7013 Promocijas darbs V Ieskaite 20
Peda7014 Promocijas darbs VI Ieskaite 20
Pētījuma gaitas un rezultātu starptautiskā apspriešana   15
Peda7016 Pētījuma gaitas un rezultātu starptautiskā apspriešana I Ieskaite 5
Peda7017 Pētījuma gaitas un rezultātu starptautiskā apspriešana II Ieskaite 5
Peda7018 Pētījuma gaitas un rezultātu starptautiskā apspriešana III Ieskaite 5
Ierobežotās izvēles kursi   29
Aktuālās metodoloģijas problēmas pedagoģijas nozarē un izvēlētajā apakšnozarē   12
Peda7092 Aktuālās metodoloģijas problēmas pedagoģijas nozares pētniecībā un sociālās un nozaru pedagoģijas apakšnozarēs Ieskaite 2
Peda7110 Inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā Ieskaite 2
Peda7078 Pētījumi pieaugušo pedagoģijā: tradicionālais un inovatīvais Ieskaite 2
Peda7114 Pētījums organizētā pedagoģiskajā procesā Ieskaite 2
Peda7093 Starpdisciplinaritāte pētījumos speciālajā un nozaru pedagoģijā Ieskaite 2
Peda7090 Vēsturiskā pieeja pedagoģijas pētniecībā Ieskaite 2
Promocijas eksāmens svešvalodā   2
Valo7000 Promocijas eksāmens nozares angļu valodā Eksāmens 2
LU doktora studiju vai starptautisko studiju kursi   4
Peda7117 Bērnības pētījumi Ieskaite 4
PedaZ000 Doktorantūras skolas zinātniskie semināri "Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos" Ieskaite 4
Peda7116 Pētnieciskās kompetences pilnveide starptautiskajās doktorantūras skolās Ieskaite 4
VadZ7000 Pētniecības metodes izglītības vadībā Ieskaite 4
Augstskolas didaktika un profesora asistenta prakse   9
Peda7115 Ievads docētāja darbā Ieskaite 4
Peda7015 Profesora asistenta prakse Ieskaite 5
Promocijas eksāmens   2
Peda7113 Promocijas eksāmens vispārīgajā pedagoģijā un izvēlētajā apakšnozarē Eksāmens 2
Zinātnes nozare Pedagoģija
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Programma piedāvā specializāciju vairākos pedagoģijas virzienos: vispārīgajā, pirmskolas, skolas, augstskolas, iekļaujošajā un speciālajā, sociālajā un pieaugušo pedagoģijā, kā arī pedagoģijas vēsturē, ņemot vērā gan mācībspēku, gan studentu pētnieciskiskās intereses. Programmā īpaši gaidīti ir gados jauni mācībspēki no Latvijas Universitātes un citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

      Studiju saturs un disertāciju tēmas ir vērstas uz starpdisciplināriem jautājumiem gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī.

      Katru gadu PDSP tiek iesaistīti vieslektori no citām LU sociālo un humanitāro zinātņu programmām, citām Latvijas augstskolām, kā arī ārvalstu pētnieki un profesori.

      Programmā plaši ir īstenota elektroniskā apmācība sistēmā Moodle, kas ir platforma mācībspēkiem un studentiem, kurā viņi var apmainīties ar saviem pētniecības materiāliem, publicēt dažādus resursus un izmantot diskusiju platformu. Tā kā vairāki studenti katru gadu izmanto mobilitātes iespējas Eiropas universitātēs, Moodle platforma ļauj viņiem sekot norisēm savā universitātē.

     Visiem DSP mācībspēkiem ir laba angļu vai/un vācu valodas prasme, un viņi lasa lekcijas svešvalodās. Tā kā mācībspēki kopā ar doktorantiem veic pētniecisko darbu dažādos starptautiskos tīklos, tas neapšaubāmi veicina viņu svešvalodu prasmju pinveidi (jo īpaši pētniecības terminoloģijas jomā).

      Pateicoties aktīvai un zinātniski nozīmīgai doktorantūras skolas “Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos” darbībai, doktora programma spēj izpildīt prasības attiecībā uz lielākas doktora darbu tēmu dažādības nodrošināšanu, kur valda starpdisciplināra pieeja. Izglītības zinātniskā izzināšana tās formācijā un attīstībā ir starpdisciplināra, taču tās izpausme ir transdisciplināra. Tāpēc spēja formulēt un risināt ar pētniecību izglītībā saistītas problēmas, kā arī diferencēt pētniecības izglītībā priekšmetus apliecina pētnieka profesionalitāti un ir svarīgākais kritērijs darba vērtēšanā un tā aizstāvēšanā.

      Studenti tiek aicināti apmeklēt fakultatīvos kursus ārpus programmas vismaz 6 kredītpunktu apjomā. Jāatzīst, ka tiem studenitem, kuri izrāda lielāku iniciatīvu un ir atvērtāki mobilitātei, ir lielākas iespējas piemeklēt iespējas, kuras atbilst viņu pētnieciskajām interesēm.

       Studējošie doktoranti ir iesaistīti aktivitātēs un kursos vai moduļos šādās doktorantūras skolās:  Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos; Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē; Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās; Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā; Letonika un starpkultūru pētījumi.

      Tradicionāli, pateicoties DSP mācībspēku starptautiskajai sadarbībai, studentiem ir iespējas apspriest savu pētniecisko darbu un tā rezultātus starptautiskos semināros Leipcigas un Tībingenas universitātēs, kā arī Dānijas Pedagoģijas Universitātē.

Vērtēšanas sistēma

Studentu akadēmiskajiem sasniegumiem tiek sekots visā kursa norises laikā, un vienu reizi gadā  doktora grāda programmas padome organizē doktorantu atestāciju, kur studenti tiek novērtēti, balstoties uz individuālajām atskaitēm par sasniegtajiem rezultātiem saskaņā ar iesniegto gada plānu. Vērtēšana notiek atklāti, lai studenti varētu mācīties no citu pieredzes. Par šo izvērtēšanas procesu atbild LU Doktorantūras padome pedagoģijā, un ir jāpiedalās visiem darbu vadītājiem. Padome lemj, vai sasniegtie rezultāti atbilst studenta individuālajam gada plānam, un pozitīva lēmuma gadījumā students tiek pārcelts uz nākamo studiju gadu.

       Programmā ir paredzēti divi promocijas eksāmeni: svešvalodā un pedagoģijā. Studiju programmas rezultāti tiek apspriesti starptautiski – starptautiskās zinātniskās konferencēs un publikācijās, kā arī zinātniskajās diskusijās starptautiskajos semināros un kolokvijos ar viesprofesoru piedalīšanos.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.