Nikolajs Sjakste

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Medicīnas fakultāte Medicīnas bioķīmijas katedra

Papildus informācija

Dr.habil.biol., prof. Nikolajs Sjakste
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1955.

Izglītība:

1972 -1978 . - Studijas 2. Maskavas valsts medicīnas institūta mediko-bioloģiskajā fakultātē specialitātē “biofizika”. Pēc fakultātes absolvēšanas izsniegts ārsta-biofiziķa diploms ar izcilību.
1980 - 1983 Aspirantūra Vissavienības onkoloģijas zinātniskā centra Audzēju bioķīmijas laboratorijā (Maskavā) specialitātē “eksperimentāla onkoloģija”.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1984.   Bioloģijas zinātņu kandidāts
1992.   Bioloģijas zinātņu doktors
1992.   Nostrificēts bioloģijas doktora grāds, Dr.biol.
1993.   Nostrificēts bioloģijas habilitēta doktora grāds, Dr.habil.biol.
1998.   Latvijas Universitātes profesors
2005.   LZA korespodētājloceklis

Nodarbošanās:

1978. - 1980. un
1983 - 1987 Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Vēža šūnas ķīmijas laboratorijā.
1988 -1990 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Vēža šūnas ķīmijas laboratorijā.
1990 - Bioķīmijas laboratorijas vadītājs Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
1995 un 1998. g. - Francijas Nacionālā zinātnisko pētījumu centra (CNRS) asociētais pētnieks Žaka Mono institūtā, Universitāte Parīze VII, Diferencēšanas bioķīmijas laboratorija, Parīze, Francija.
1998 – Profesors medicīniskās bioķīmijas apakšnozarē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
  1. Sjakste N, Sjakste J, Boucher JL, Baumane L, Sjakste T, Dzintare M, Meirena D, Sharipova J, Kalvinsh I. Putative role of nitric oxide synthase isoforms in the changes of nitric oxide concentration in rat brain cortex and cerebellum following sevoflurane and isoflurane anaesthesia. Eur J Pharmacol. 2005, V. 513, No 3, P.193-205.
  2. Sjakste N, Gutcaits A, Kalvinsh I. Mildronate: An antiischemic drug for neurological indications. CNS Drug Reviews. 2005, V.11, No 2, P. 151-168.
  3. N.Sjakste, O.Iarovaia, S.Razin, G.Linares – Cruz, T.Sjakste, V. Le Gac, Z. Zhao and K. Scherrer. A No vel gene is transcribed in the chicken