Immanuels Taivans

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Medicīnas fakultāte Patoloģijas katedra

Papildus informācija

Dr.habil.med., prof. Immanuels Taivans
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1946.
 
Izglītība:

1963.-1969. Leņingradas Pediatriskais Medicīnas institūts
1971.-1974. Aspirantūra RMI 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1974. Med. zin. kand., specialitāte – fizioloģija
1991.   Med. zin. dokt., specialitāte – fizioloģija, pulmonoloģija
1992.   Dr. habil med. – nostrifikācija
1998. Latvijas Universitātes profesors

Nodarbošanās:

1966.-1967.   Leņingradas 12. atskurbtuve, feldšeris
1967.-1969.   Ļeņingradas Pediatriskais Medicīnas institūts, garderobists
1969.-1971.   Krāslavas Rajona slimnīca, ārsts –pediatrs
1974.-1976.   LEKMZPI, jaun. zin. līdzstr.
1974.-1982.   Rīgas Ātras Palīdzības Stacija, ārsts
1976-1982. RMI Plaušu ķirurģijas lab. jaun zin līdzstr.
1982.-1991. RMI Plaušu ķirurģijas lab. vec zin līdzstr.
1991.-1998.   AML Plaušu fizioloģijas lab. vad.
1998.- LU Medicīnas fakultāte. Patoloģijas katedras vadītājs, profesors
1982.-1990.   Rīgas Sarkanā Krusta Slimnīca, dežūrārsts-internists
1985.-1990.   Asistents AML Patoloģiskās fizioloģijas katedrā
1996.-2002.   P. Stradiņa KUS, plaušu funkcionālās diagnostikas kabineta vadītājs
2002.-  P. Stradiņa KUS funkcionālās diagnostikas nodaļas vadītājs

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Taivans I. Plaušu funkcionālā diagnostika. Mc Ābols, Rīga, McĀbols,1997, 201.
 2. Tretjakovs P. Jurka A.Taivans I. Laser Doppler flux reveals differences between diabetic neuropathy and microangiopathy-induced alterations in cutaneous vasomotor responses. Proc Latvian Acad Sci., Section B 1999, 4, 219-224.
 3. Taivans I, Strazda G, Jurka N, Lejnieks PJ. The effect of body position change on blood perfusion measured from small bronchus with laser Doppler in humans. In: XVI World Congress of Asthma. Monduzzi Editore, Bologna, 1999, 211-216.
 4. Taivans I, Strazda G, Jurka N, Lejnieks PJ., Kvernebo K. Approches for measurement of bronchial and bronchopulmonary microcirculation with laser Doppler technique. Technol. Health Care, 1999,7, (6) 1-10.
 5. N. Jurka, I. Taivans, A. Kumerova, A. Lece, A. Šķesteris. Šūnu spektrs un antioksidatīvais satuss inducētajās krēpās pacientiem ar un bez tendences uz hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). LU zinātniskie raksti 631 sēj, 2000, 30-44.
 6. Kopeika U, Taivans I, Mihelsons M, Basko J. Complications after pulmonary lobectomy. Eur Resp J, 2002, Vol. 20, Suppl 38, p 39S.
 7. Bukovskis M., Kārkliņa L, Strazda G, Taivans I, Šiliņš V. Leukotriene receptor antagonist zafirlukast decrease blood perfusion response measured with laser Doppler technique during skin prick tests. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.57 (2003), No. 6 (629), pp.20-30.
 8. Taivans I, N. Jurka, G. Brežinskis, G. Strazda. A Simple Method of Bronchoprovocation Using a Valved Holding Chamber. Journal of Aerosol Medicine 2004 17:3, 270-277
 9. Kopeika U, Jakushenko N, Taivans I, Ba¹ko J, Pirtnieks A, Demidovs G. Changes of the diaphragmatic radius after the lung lobectomy. Latvijas Ķirurģijas Žurnāls 2005;5:6-9.
 10. Vija Klusa, Jolanta Pupure Sergejs Isajevs, Juris Rumaks, Valentina Gordjushina, Aina Kratovska, Immanuels Taivans, Simons Svirskis, Ludmila Viksna, Ivars Kalvinsh.   Protection of azidothymidine-induced cardiopathology in mice by mildronate, a mitochondria-targeted drug. Basic Pharmacol Toxicol 2006;99:.323-328.
 11. Effects of the prolonged thoracic epidural analgesia on ventilation function and complication rate after the lung cancer surgery. Medicina (Kaunas). 2007;43(3):199-207.
 12. S. Isajevs, J. Pupure, V. Gordjushina, A. Kratovska I. Taivans, L. Vīksna, I. Kalviņš V. Kluša. Mildronate protects cardiopathy caused by stavudine and lamivudine. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B., 2007,61,1/2, 26-32.
 13. S. Isajevs, I. Taivans, U. Kopeika, G. Strazda. Iekaisīgās pārmaiņas centrālajos un perifērajos elpceļos asimptomātiskiem smēķētājiem un HOPS pacientiem. Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti, Medicīna, 2007;712:64-75.
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1994.-1996. EU PECO projekts :Evaluation and standardization of laser Doppler t  echnique in bronchial measurements.
1995.,1996. Karolinska institūta kopprojekts "Investigation of the role of endogenous nitric oxide in the regulation of bronchial mucoal blood flow".
Piecas LZP grantu tēmas 1991.-2006.
1998.-1999. vadīju klīnisko medikamentu pētījumu “Theozaf” Klinge Pharma uzdevumā (35 pacienti).
1998.-1999. vadīju klīnisko medikamentu pētījumu “Serevent” Glaxo Wellcome. uzdevumā (18 pacienti).
 
Akadēmiskie kursi:
 • Vispārējā patoloģija I,   A daļa,  3 kredītp.
 • Vispārējā patoloģija II,    A daļa,  4 kredītp. 
 • Orgānu un sistēmu patoloģija I,   A daļa,  4 kredītp.
 • Orgānu un sistēmu patoloģija II,     A daļa,  4 kredītp.
 • Patfizioloģija. Slimību izcelsmes mehānismi, A daļa,  3 kredītp.
 • Vispārējā patoloģija,      A daļa,  4 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas vadītājs.
LU Medicīnas fakultātes Patoloģijas katedras vadītājs.
Latvijas Klīniskās Fizioloģijas biedrības vadītājs.
LZP projektu un programmu ekspertu komisijas loceklis.
Eiropas Respiratorās Biedrības īstenais loceklis.
Funkcionālās diagnostikas māsu sertifikācijas komisijas vadītājs.
 
2008. gada 23. marts