Gundega Knipše

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Medicīnas fakultāte Anatomijas un histoloģijas katedra

Papildus informācija

Dr. med., prof. Gundega Knipše
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1950.

Izglītība:

1968.-1974. Studijas Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē
1974.-1975.  Klīniskā ordinatūra Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē
1978.-1981.  Aspirantūra 1.Ļeņingradas Medicīnas institūta Anatomijas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1982.   Medicīnas zinātņu kandidāte
1991.   Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente
1992.   Nostrificēts medicīnas doktora grāds, Dr. med.
1998.  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas asociētā profesore
1998.  Latvijas Universitātes asociētā profesore
2002. Latvijas Universitātes profesore

Nodarbošanās:

1974.-1976.  ārste-terapeite Saldus raj. centrālajā slimnīcā
1976.-1977.  ārste-terapeite Rīgas pilsētas 1. poliklīnikā
1977.-1978. asistente RMI anatomijas katedrā
1978.-1981. aspirante 1.Ļeņingradas medicīnas institūta Anatomijas katedrā
1981.-1987. asistente RMI anatomijas katedrā
1987.-1991. vecākā pasniedzēja LVFKI anatomijas katedrā
1991.-1995. docente LSPA anatomijas katedrā
1995.-1996.  katedras vadītāja AML anatomijas katedrā
1996.-1997. docente LSPA anatomijas katedrā
1997.-2001.  katedras vadītāja LSPA anatomijas katedrā
1998.-2002.  asociētā profesore LSPA  anatomijas katedrā un LU anatomijas un histoloģijas katedrā
2002.  profesore LU anatomijas un histoloģijas katedrā
2003.  katedras vadītāja LU anatomijas un histoloģijas katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
  1. Knipshe G., Aboltina M., Umbrasko S. Physical development and physical fitness  of Latvian schoolchildren. European Journal of Physical Education, Vol 12., Nr.1, 1997.
  2. Knipše G., Pontaga I. Lielā liela kaula un augšstilba kaulu strukturālā adaptācija  ikdienas slodzēm. LSPA Zinātn. raksti. 2000, 130-135. lpp.
  3. Knipshe G., Umbrasko S. Assessment of Anthropometric Foot Parameters in Athletes under Physical Load. Mediacl Rewiev Scripta Periodica. vol.2. 2000.
  4. Knipše G., Āboltiņa M. Latviešu etniskās cilmes morfofunkcionālā statusa dinamika gadsimta laikā. LU Medicīnas fakultātes zinātniskie raksti, IV (I), 631.sēj. Rīga. 2001,65-  77. lpp.
  5. Knipshe G., Baumanis J. Physical Activity Related to Physical Development and physical fitness in the city and countryside. Pediatric Exercise Science. The Official Journal of the  North American Society of Pediatric Exercise Medicine and the European Group of   Pediatric Work Physiology. Vol.13, No 3. 2001, p.301-302.
  6. Knipše G., Pontaga I. Gūžas locītavas endoprotezēšana sportistiem. LSPA Zinātn.  raksti. Rīga, 2001,124-129.
  7. Šavlovskis J., Isajevs S., Knipše G. Arteria epigastrica inferior topogrāfiskā anatomija un  gaitas atkarība no atropometriskajiem rādītājiem. Latvijas ķirurģijas žurnāls/ActaChirurgica Latviensis, 2004(4), 22-25.lpp.
  8. Knipshe G., Cupriks L. Morphological changes in quadriceps femoris muscle of the  schoolchildren during isometric and isokinetic exercises. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto. Vol.3 N 3, Julho-Dezembro 2003, p. 64.-66.
  9. Markovs J., Isajevs S., Knipshe G. Immunological tolerance and recurrent tonsillitis //Eesti Arst, 2005,Vol.6, p.74-76.
Zinātniski pētnieciskā darbība

Speciāliste normālajā, funkcionālajā un regionālajā anatomijā, sporta morfoloģijā, statiskajā un dinamiskajā anatomijā, vecumposmu morfoloģijā. Pētījusi aknu mikrocirkulācijas izmaiņas hipokinēzijas apstākļos.

No 1990.g. piedalās un vada LZP granta projektus. Kopš 1990.g. strādā LZP grantā Nr.90.703 „Latvijas skolēnu fizisko darbaspēju, veselības stāvokļa izpēte un uzlabošanas ceļi”. Kopš 1994.g. LZP grantā Nr.94.1082 „Fiziskās audzināšanas teorētiskie pamati’. Kopš 1995.g. vada LZP granta projektu Nr. 95.1153 „Latvijas dzīvā spēka fiziskās attīstības antropoloģiskais izvērtējums mūsdienās un vēsturiskajā aspektā”. Kopš 1996.g. vada LZP grantu „Latviešu skolēnu fiziskās attīstības un fiziskās sagatavotības izpēte un uzlabošanas iespējas”. Kopš 1999.g. vada LZP grantu Nr.99.1006 „Kardiovaskulārā veselība un SAS riska faktoru izpēte Latvijas skolēniem”, strādā LZP grantā Nr.0949 „Sporta treniņu ietekme uz balsta un kustību sistēmas attīstību pusaudžiem un jauniešiem”.

Tempus-Phare programmas ietvaros divi mobilitātes granti 1995., 1997.gadā. Ir 80 publikācijas. Regulāri piedalās starptautiskās konferencēs un kongresos (pēdējos 6 gados – 23). Vadījusi 26 bakalauru darbus (LSPA), 7 maģistru darbus (LSPA).

Izstrādāts LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pārvaldes institūcijas pasūtītais projekts „Fiziskās sagatavotības paaugstināšana, kustību prasmju un iemaņu apgūšana un sociālo prasmju attīstība bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem sporta stundās” – 2002.

Piedalījusies LAPSA un Sorosa fonda – Latvijas programmas „Pārmaiņas izglītībā” projektā 1999.g. un Starpaugstskolu projektā „Pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālās kompetences pilnveide” 1999.-2000.

Kopējais zinātniski metodisko publikāciju skaits – 116.

Pedagoģiskā darbība

Kopš 1977.g. RMI Ārstniecības fakultātē „Normālā anatomija” 120 akad.st.
Kopš 1987.g. LSPA „Anatomija un sporta morfoloģija” 110 akad.st. 4 KRP
1995.-1996.g. AML Medic.fak. latviešu un ārzemju studentiem „Normālā anatomija” 120 akad.st. un rehabilitologiem „Anatomija” 80 akad.st.
Kopš 1996.g. LSPA „Vecumposmu morfoloģija” 20 akad.st.
  fizioterapeitiem „Funkcionālā anatomija” 60 akad.st. 2 KRP
Kopš 1998.g. LU MF latviešu un ārzemju studentiem „Klīniski orientēta anatomija” 220 akad.st. 12 KRP
Kopš 1998.g. LU kosmetologu profesionālajā studiju kursā „Plastiskā anatomija” 24 akad.st.
Kopš 2000.g. LSPA treneru profesionālajā studiju kursā „Funkcionālā anatomija” 42 akad.st.

Izstrādātas studiju programmas:

„Anatomijā un sporta morfoloģijā” (LSPA)
„Klīniski orientētā anatomijā” (LU MF).
„Kustību anatomija” (I pakāpes augstākās profesionālās izglītības treneru skolai)
„Cilvēka anatomija” (starpaugstskolu studiju programma veselības zinātņu maģistra grāda iegūšanai uzturzinātnē)

Organizatoriskais darbs

LU MF Domes sekretāre, Latvijas Augstskolu Pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) locekle, Latvijas Profesoru asociācijas biedre, Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centra konsultante medicīnas jautājumos, Ņujorkas ZA locekle, Eiropas Sporta zinātnes koledžas locekle, LZA Sporta terminoloģijas apakškomisijas locekle, LSPA VEK locekle, LU MF anatomijas studiju kursa vadītāja, LU MF VEK locekle, ESF eksperte Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai uzturzinātnē.
 
2008. gada 20. marts