Māris Kļaviņš

Profesors
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Vides zinātnes nodaļa Vides aizsardzības katedra
LU Senāta priekšsēdētājs
Senāta sekretariāts
Prombūtne
02.01.2019 - 30.01.2019

Papildus informācija

Dr.habil.ķīm., prof. Māris Kļaviņš
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1956.

Izglītība:

1974.-1979. LVU Ķīmijas fakultāte, students
1979.-1982. LVU Ķīmijas fakultāte, aspirants

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1982. jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
1985. ķīmijas zinātņu kandidāts
1986. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1988. vadošais zinātniskais līdzstrādnieks
1991. docents
1992. ķīmijas doktors, Latvijas Universitāte
1993. habilitētais ķīmijas doktors
1993. vadošais pētnieks
1994. profesors LZA Bioloģijas institūtā
1995. profesors Latvijas Universitātē
1997. Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis vides zinātnē
1999. Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis

Nodarbošanās:

1974.-1979. LVU, students
1979.-1982. LVU aspirants
1982.-1985. PSRS ZA Pielietojamās bioķīmijas institūta zinātniskais līdzstrādnieks
1985.-1989. PSRS ZA Pielietojamās bioķīmijas institūta laboratorijas vadītājs
1989.-1994. Latvijas ZA Bioloģijas institūta hidroķīmijas grupas vadītājs, vadošais pētnieks, profesors
1991.-1995. Latvijas Universitātes docents
1995.-pašlaikLatvijas Universitātes profesors
1995.–2000. Latvijas Universitātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs
1996.-2006. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. A.Roska, M.Kļaviņš, A.Zicmanis. (1988) Polymer bound crown-ethers. I. Synthesis and complexation of polybenzocrowns. React. Polym., 1988, 9, 59-66.
 2. J. Hammar, P.Larsson, M.Klavins. (1993) Persistent pollutants in normal and dwarf forms of an Arctic Charr population (Salvelinus alpinus L.) Can. J. Fish. Aq. Sci., 12, 2574-2580.
 3. M.Kļaviņš, A.Briede, I.Kļaviņa, V.Rodinov. (1995) Metals in sediments of lakes in Latvia. Environ. Internat., 21(4), 451-458.
 4. 4. I.Rozenbaha, G.Odham, U.Jarnberg, T.Alsberg, M.Klavins. (2002) Characterisation of humic substances by acid catalysed transesterification. Anal.Chim.Acta, 452, 105-114.
 5. M.Klavins, L.Eglite. (2002) Immobilisation of humic substances. Colloids and Surfaces A: Physicochem., Eng. Aspects, 203, 47 – 54.
 6. M.Klavins, K.Babre. (2002) Decarboxylation and alkaline colour fading reactions in presence of humic substances. Chemophere, 49(6), 685-689.
 7. Zenkevics H., Klavins M., Vose V., Bucena A. (2005) Humic acid reduces gonadotropin activity and hormonal sensitivity of frog oocytes Aquatic Toxicology, 75(4), 380 – 383.
 8. M.Klavins, L.Eglite, A.Zicmanis. (2006) Immobilized humic substances as sorbents. Chemosphere, 62(9), 1500-1506.
 9. M.Kļaviņš. (1998) Aquatic humic substances: characterisation, structure and genesis, LU:Rīga, 280 pp.
 10. M.Kļaviņš, V.Rodinovs, I.Kokorīte (2002) Aquatic chemistry of surface waters of Latvia, LU:Rīga, 285 pp.
 11. M.Kļaviņš, J.Zaļoksnis (2005) Ekotoksikoloģija, Rīga: Elpa2, 357 lpp.
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 164, tai skaitā 5 zinātniskās monogrāfijas

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1978.-1982. Biospecifiskie sorbenti
1983.-1989. Reaģētspējīgie sorbenti, mikronesēji šūnu kultūrām
1989.-1992. Ūdens vides piesārņojums, vides analīzes metodes
1992.- Humusvielas, ūdeņu piesārņojums, klimata mainības ietekmes uz ūdens vidi, ilgtspējīga attīstība

Pedgoģiskā darbība:

Promocijas darbu vadīšana – 6 darbi
Maģistra darbu vadīšana – 12 darbi
Bakalaura darbu vadīšana – 24 darbi

Docētie studiju kursi
 • Ekotoksikoloģija – 4 kredīp.
 • Vides piesārņojums – 6 kredīp.
 • Vides ķīmija – 4 kredīp.
 • Vides tehnoloģijas – 4 kredīp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Vides zinātnes studiju programmu padomes priekšsēdētājs
LU ĢZZF Dome Domes dalībnieks
LU Senāts Senāta akadēmiskās komisijas priekšsēdētājs
LU Ķīmijas promocijas padome dalībnieks
LU Vides zinātnes promocijas padome priekšsēdētāja vietnieks
LU Bioloģijas Institūta Dome dalībnieks
LU ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes profesoru padome priekšsēdētājs
LU ķīmijas profesoru padome dalībnieks
LZP 6. nozaru ekspertu komisijas priekšsēdētājs
Latvijas Universitātes Raksti (Zemes un Vides zinātņu sērija) redkolēģijas loceklis
Zinātniskā žurnāla “LZA Vēstis” redkolēģijas loceklis
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības padome, priekšsēdētājs
International Society of Humic Substances, Nacionālais koordinators
UNESCO Programma "Man and Biosphere" (MAB), priekšsēdētāja vietnieks
Permanent Court of Arbitration, the Hague, zinātniskais eksperts
 
2007. gada 1. februārī