Gita Bērziņa

Pētnieks (Dr.)
Humanitāro zinātņu fakultāte
Fakultātes nodaļas vadītājs Asociētais profesors
Humanitāro zinātņu fakultāte Klasiskās filoloģijas nodaļa

Papildus informācija

Dr. philol., lekt. Gita Bērziņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1974.
 
Izglītība:

1998. – 2002. LU doktorante
1996. – 1998. LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas maģistra programmas studente
1992. – 1996. LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas bakalaura programmas studente
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2011. Dr. philol.
1998. M. philol.
1996. B. philol.
 
Nodarbošanās:

1999. – lektore LU Filoloģijas/ tagad Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
1996. – 1999. asistente LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
 

1.  V. Paparinska, G. Bērziņa. Current Challenges for the Latin Language Instruction in Latvia.// www.cambridge.org/Latinconference05.

2. V. Paparinska, G. Bērziņa. Classics Teaching in Latvia.// Classics Teaching in Europe. London: Duckworth, 2006, pp.81–89.

3. G. Bērziņa. Monologs dialogā: sengrieķu filozofiskās prozas liecības.// Vārds un tā pētīšanas aspekti, 12 (1) . Liepāja: LiePA, 2008, 27.–39. lpp.

4. G. Bērziņa. Spoudaiogeloion in Lucian’s dialogue Symposium or the Lapiths.// Antiquitas viva, III. Studia classica. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 73.–83 lpp.

5. V. Paparinska, G. Bērziņa. Klasiskās filoloģijas vieta un loma Latvijas Universitātē. // Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē 1919 – 2009. Procesi un personības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 31.–38. lpp.

6.  G. Bērziņa. Teksta strukturējums sengrieķu satīriskajā dialogā.// Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010, 41. –49. lpp.

7. G. Bērziņa. Dialoga žanra teksti sengrieķu prozā: lingvostilistiskais aspekts. Promocijas darba kopsavilkums.Rīga, 2011, 73 lpp.