Indriķis Muižnieks

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Bioloģijas fakultāte Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Rektors
Vadība

Papildus informācija

Curriculum Vitae

Angļu valodā

Dzimšanas gads, vieta 1953., Rīga, Latvija
Izglītība 1976.g. – bioloģijas, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikācija LVU Bioloģijas fakultātē
Svešvalodu zināšanas angļu, vācu, krievu
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 2000. g. – LZA akadēmiķis
1998. g. – LZA korespondētājloceklis
1997. g. – LU profesors mikrobioloģijas apakšnozarē
1997. g. – Dr. hab. biol. grāds par darbu kopu “Dažu imūnmodulatoru mikrobioloģiskās sintēzes izpēte”.
1993. g. – nostrificēts LR zinātņu doktora grāds bioloģijā par darbu, kas 1980. g. aizstāvēts bioloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai mikrobioloģijā. Disertācijas tēma "Purīnu un pirimidīnu metabolisma paralēlie ceļi augsnes mikroorganismos"
1988.g. – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (PSRS AAK)
Nodarbošanās kopš 2015 LU rektors
2000-2015 LU zinātņu prorektors
1997–2000 LU Bioloģijas fakultātes dekāns
1992–1998 LU Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītājs
1990–1992 LU Bioloģijas fakultātes docents
1976–1990 LVU Augu attīstības fizioloģijas laboratorijas zinātniskais līdzstrādnieks
Zinātniskās intereses un publikācijas

Rekombinantu mikrorganismu ģenētika un fizioloģija, DNS topoloģijas loma gēnu aktivitātes regulēšanā, augstskolu darba vadība. Publikāciju kopējais skaits: >140, t.sk. 50 raksti, 12 autorapliecības, 7 LR patenti, 15 metodiskie līdzekļi un populārzinātniskie raksti.

Publikāciju piemēri (zinātniskie, metodiskie un populārzinātniskie raksti):

Matjuskova, N., Azena, E., Serstnova, K., Muiznieks, I. The influence of the hot water extract from shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (higher basidiomycetes) on the food intake, life span, and age-related locomotor activity of drosophila melanogaster. International Journal of Medicinal Mushrooms, (2014) 16 (6), pp. 605–615.

Hochstein N., Muiznieks I., Mangel L., Brondke H., Doerfler W. Epigenetic Status of an Adenovirus Type 12 Transgenome upon Long-Term Cultivation in Hamster Cells. J.Virol. (2007) 81(10), pp. 349–5361.

Riekstina, U., Cakstina, I., Parfejevs, V., Hoogduijn, M., Jankovskis, G., Muiznieks, I., Muceniece, R., Ancans, J. Embryonic stem cell marker expression pattern in human mesenchymal stem cells derived from bone marrow, adipose tissue, heart and dermis. Stem Cell Reviews and Reports (2010) 5 (4), pp. 378–386.

Muižnieks I., Putāns R. Mūsdienu zinātniskā pētniecība – izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs… Red: T. Muravska, Ž. Ozoliņa LU Akad. apgāds, Rīga, (2012) 110.–129. lpp.

Muižnieks, I. Ārsts un personalizētā medicīna. Latvijas Ārsts (2014, jūnijs) 116.–122. lpp.

Muižnieks, I. Kas pasūta dzērienus? Rīgas Laiks. Nr.3 (2012, marts), 12.–13. lpp.

Akadēmiskie kursi
Bakalaura programmā: Mikrobioloģija II (Virusoloģija), 64 st. kopš 1992.g.; Mikrobioloģijas pamati – 18 st., kopš 1997. g.
 
Maģistra programmā: Rekombinantu biotehnoloģija – 64 st., kopš 1998. gada; ĢM organismi pārtikā – 16 st., kopš 2005.g.
 
2008. – 2014. g. vadīti seši doktora darbi, 14 maģistra un 11 bakalaura darbi.
Zinātniskās un akadēmiskās sadarbības pieredze 1981–1988 - sadarbība ar LZA OSI un Prāgas Kārļa Universitātes Medicīnas fakultāti
1988–1989 - 10 mēneši ar DAAD stipendiju Rēgensburgas Universitātē, Ģenētikas katedrā
1992–1996 - 24 mēneši ar A. Humbolta fonda stipendiju Ķelnes Universitātes Ģenētikas institūtā. Sadarbība ar Vācijas universitātēm turpinās.
1995–1998 - ES TEMPUS projekta “Bioloģijas izglītības restrukturēšana LU” koordinators
1996– 1997 - LU Bioloģijas fakultātes Domes priekšsēdētājs. Kopš 1998. g. – LU Senāta loceklis
2003–2005 - Eiropas Institucionālās Pētniecības Asociācijas (EIAR) 27. Foruma organizācijas komitejas priekšsēdētājs
2012– Eiropas Zinātnes infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Mikroorganismu resursu pētījumu infrastruktūras (MIRRI) uzraudzības padomes loceklis
2012–2014 - Eiropas Zinātnes Asociācijas kongresa programmas komitejas ESOF (European Science Forum) programmas komitejas dalībnieks
2015 - Starptautiskās zinātniskās konferences Euronanoforum 2015 organizācijas komitejas priekšsēdētājs
Vadīti 6 LZP pētījumu projekti, 1 TOP projekts, 1 LZP sadarbības projekts, 3 ERAF lietišķie pētījumi
Darbs institucijās ārpus LU Latvijas Mikrobiologu biedrības, Ģenētiķu un selekcionāru biedrības, Bioķīmiķu biedrības biedrs
Kopš 2010.g. LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētājs
Valdes priekšsēdētājs SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”, SIA “Zaļo tehnoloģiju inkubators”
Valdes loceklis biedrībā „Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam”, nodibinājumā „Latvijas Tehnoloģiskais parks”, biedrībā „Iespējamā Misija”, biedrībā “Latvijas šitaki sēņu audzētāju asociācija”
Padomes loceklis SIA “Baltijas ciklotrona centrs”, biedrībā BIRTI
2004, 2014. g. – izglītības un zinātnes ministra ārštata padomnieks augstākās izglītības un zinātnes jautājumos

2015. gada septembrī