Harijs Tumans

Profesors
Vēstures un filozofijas fakultāte Vēstures un arheoloģijas nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu ceturtdienās no 14:00 līdz 15:00, LU VFF 227. kab.. 31. maijā konsultācija nenotiks. Jūnijā konsultācijas notiks: 12.06. plkst.11-00- 12-00; 20.06. plkst. 11-00 - 12-00.

Papildus informācija

Dr. Hist. Harijs Tumans
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1967.
 
Izglītība:

1984-1986 Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures fakultāte
1988-1992 Ļeņingradas – Sankt-Pēterburgas Universitāte
1992 -1995  Latvijas Universitāte, doktorantūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1996 Vēstures zinātņu doktors
1999 Latvijas Universitātes docents
2001  Latvijas Universitātes asociētais profesors 

Nodarbošanās:
   
1992 -1997  Lektors Teoloģijas fakultātē
1992-1997  Asistents un stundu pasniedzējs Vēstures fakultātē
1997 –2001 Lektors - docents LU Vēstures un Filozofijas fakultātē
Kopš 2001 Asociētais Profesors LU Vēstures un Filozofijas fakultātē
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
H. Tumans. Ieskats antīkās demokrātijas vēsturē // Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis. A daļa, 1995.
H. Tumans. Antīkās kultūras politiskais mantojums // Itaka. Klasiskās filoloģijas gadagrāmata. Rīga, 2001..
H. Tumans. Antīkā Temīda mūsdienu kontekstā // Antiquitas viva. Studia Classica. Rīga, 2001.
H. Tumans. Mēs un hellēņi – dialogs vai muzejs? // Klasiskās Filoloģijas gadugrāmata, Rīga, 2003.
H. Tumans. Senie romieši – ”pirmie vācieši” vai ”pirmie amerikāņi”? Kultūras identifikācijas problēmas // Klasiskās Filoloģijas gadugrāmata. Rīga, 2004.
H. Tumans. Olimpisko spēļu ideoloģija senajā Grieķijā // O. Lāms, I. Rūmniece, H. Tumans. Olimpiskās tradīcijas kultūrvēsturiskā dimensijā. Rīga, 2004, lpp. 9 – 28.
H. Tumans. Globalizācija un kultūra vēsturiskā retrospekcijā // Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras Akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. 1. laidiens. Rīga, 2004, lpp. 116 – 132.
H. Tumans Cilvēks, vara un politika senajā Grieķijā. Avotu teksti sengrieķu vēstures un kultūras izpētei. Sastādījis, tulkojis un komentējis Harijs Tumans // sērija ”vēstures avoti augstskolai”, 3. sēj.. Rīga, 2004.
H. Tumans. Miesiskims vai garīgums? Kultūru konflikts Tertulliāna spogulī // Kentaurs XXI, 2007, Nr. 43. Lpp. 28 – 38.
H. Tumans. Tertulliāns. Par sieviešu rotājumu ( fragmenti no Otrās grāmatas ). Tulkojums no latīņu valodas // Kentaurs XXI, 2007, Nr. 43. Lpp.39 – 49.
H. Tumans. Par Homēra varoņu ētisko motivāciju – pieņemts publicēšanai žurnālā Latvijas Universitātes raksti. Filosofija, 2008.g., 714. numurā.
Х. Туманс. Идеологические аспекты власти Писистрата // ВДИ. 2001, Nr. 4. 44 стр.
Х. Туманс. Две потестарные модели в древней Греции // Античное общество IV. Власть и  общество в античности. Спб., 2001. 9 стр.
Х. Туманс. Будут ли у нас свои ”Анналы? // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Спб., 2002. 20 стр.
Х. Туманс. Псевдо – Ксенофонт – Старый олигарх” или демократ? // ВДИ, 2004, Nr. 3, стр. 75 –92.
Х. Туманс. К идее государства в архаической Греции // ВДИ, 2006, Nr. 3. стр. 77 – 105.
Х. Туманс. Заметки на полях ( вместо рецензии на книгу И. Сурикова ”Античная  Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика” ) // Studia historica. Вып. VI. M., 2006. С. 259-273.
Х. Туманс. Еще раз оз аристократизме и «буржуазности» Солона // ВДИ, 2007, Nr. 2. Стр. 19 – 39.
Monogrāfija: ”Рождение Афины. Афинской путь к демократии: от Гомера до Перикла” . Спб., 2002. ( 538. lpp. )
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 19
Konferenču tēzes    15
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 
1992.-1999. Antīkās demokrātijas izcelsme. Darbs pie monogrāfijas.
2000. – 2005. Darbs pie publikācijām par dažādām antīkās vēstures un kultūras problēmām. Seno avotu tekstu tulkošana un izdošana.
Kopš 2006. - Darbs pie jaunas monogrāfijas par sengrieķu politiskajiem modeļiem  un stereotipiem.
 
Akadēmiskie kursi: 
  • Seno laiku vēsture  A daļa 4 kredītp.
  • Seminārs seno laiku vēsturē A daļa  4 kredītp.  
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 
1998. – Vieslektors Minsteres Universitātē ( Vācija )
2008. – Vislektors Minsteres Univeristātē ( Vācija ) 
 
2008. gada 19.martā