Annija Kārkliņa

Fakultātes prodekāns
Juridiskā fakultāte
Asociētais profesors
Fakultātes katedras vadītājs
Juridiskā fakultāte Valststiesību zinātņu katedra

Papildus informācija


Dr.iur., doc. Annija Kārkliņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1979.

Izglītība:

1998. – 2003. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (jurista kvalifikācija) 2003. – 2004. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistrantūra (sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē)
2004. – 2008. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - doktorantūras studijas

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:


2008. tiesību zinātņu doktora grāds

Nodarbošanās:

2001. - 2007. Starptautiskā juridiskā biroja „Carrington, Hall& Hamburg” Law office juriste
2005. - 2007. LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras stundu pasniedzēja
2007. - J.Kārkliņa advokātu birojs, zvērināta advokāte
2007. - 2008. LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras asistente
2008. - 2010. LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektore
2010. - LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docente
2008. - LU Juridiskās fakultātes prodekāne, Tiesību zinātņu otrā līmeņa profesionālās studiju programmas direktore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
 1. A. Kārkliņa. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (I), Likums un Tiesības. 2005., 7.sēj., Nr. 66., 46.-56. lpp.
 2. A.Kārkliņa. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (II), Likums un Tiesības. 2005., 7.sēj., Nr. 67., 86.-95.lpp.
 3. A.Kārkliņa. Valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās ES valstīs. 2007.gada janvārī notikušās starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” izdevums (iesniegta publicēšanai).
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”. Nolasīts referāts: Valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās ES valstīs. 2007.gada 25.-26. janvāris, Rīga.
 • No 2005.-2006. gadam veikta profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība” (saņemts sertifikāts)
 • International conference „Constitutional Dimension”. Report: The removal of the president from office: legal aspects in the Republic of Latvia. 2006.gada 24.oktobris, Viļņa, Mykolas Romeris University
 • LU 66.zinātniskā konference. Nolasīts referāts: „Valsts prezidenta impīčmenta institūts Eiropas parlamentārajās republikās” 2008.gada 5.februāris, Rīga.
 • LU 67.zinātniskā konference. Nolasīts referāts: „Valsts prezidenta atlaišanas regulējums Latvijā un tā iespējamie pilnveidošanas virzieni”2009.gada 5.februāris, Rīga
 • LU 67.zinātniskās konferences Valststiesību zinātņu sekcijas norises sarīkošana un vadīšana - 2009. gada janvāris, februāris
 • Nolasīts referāts Latvijas Juristu biedrības rīkotajā konferencē „Satversmes grozīšanas nepieciešamība” 2009. gada 20. aprīlī

Akadēmiskie kursi:
 • Konstitucionālās tiesības A daļa 5 kredītpunkti
 • Darba tiesības A daļa 3 kredītpunkti
 • Salīdzinošās konstitucionālās tiesības B daļa 2 kredītpunkti
 • Ārvalstu konstitucionālās tiesības B daļa 2 kredītpunkti

Papildu ziņas par profesionālo darbību:
 • LU Juridiskās fakultātes domes locekle
 • LU Juridiskās fakultātes Studiju programmu padomes locekle
 • LU Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja 2009./2010. akad. gadā
 • Skolēnu zinātnisko darbu konferences Tieslietu sekcijas priekšsēdētāja (2006.-2009.g.)
Rīgā, 2010.gada 4.janvārī.