Aivars Stranga

Profesors
Vēstures un filozofijas fakultāte Vēstures un arheoloģijas nodaļa

Papildus informācija

Profesora Aivara Strangas
dzīves un darba gājums.
(Curriculum Vitae)


Dzimšanas gads: 1954

Izglītība:

1972-1977 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students
1976-1980 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, aspirants

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi un zinātniskie nosaukumi:

1983 Vēstures zinātņu kandidāts
1992 Docents
1992 Vēstures doktors
1994 Vēstures habilitētais doktors
1995 LU Profesors
1998 Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
2009 - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

Nodarbošanās:

1980-1989 LVU, PSKP vēstures katedra, pasniedzējs,
1991-1995 docents
Kopš 1993  LU, Latvijas vēstures katedra, docents
Kopš 1995 LU Latvijas vēstures katedra, vadītājs
LU Latvijas vēstures katedra, profesors
Galvenās publikācijas: 2002-2008.
 
Monogrāfijas:
 • Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940).-R., 2002.-344 lpp
 • History of Latvia the 20th century/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2006 -560 pp
 • Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 -582 lpp  
 • Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz 1945. - Rīga, 2008, 592. lpp.
Zinātniski raksti, tēzes:  
 • 1905.-1906. gada revolūcijas vēstures lappuses// Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. - 2006. - Nr. 2. -  85.-95 lpp.
 • Jaunākie pētījumi Latvijas ebreju un antisemītisma vēsturē//Varas patvaļa . Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2002.-R., 2003.-430.-441. lpp.
 • Padomju vara Latvijā 1919. gadā: komunistiskā terora nacionālais aspekts//Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. - 2007. - Nr. 2. -  104.-108. lpp.
 • Holokausts Latvijā 1941-1945//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. Holokausta izpēte Latvijā 12. sējums. R., 2004.-209.-224. lpp.
 • LSDSP un neatkarīgās Latvijas izveide. 1918-1920 //Kārlim Ulmanim 125.-R., 2003.-106.-128. lpp.
Akadēmiskie kursi:
 • Latvijas jaunāko laiku vēsture
 • Jaunāko laiku vēsture
 • Baltijas valstis Otrā pasaules kara laikā (1941-1945)
 • Ievads Eiropas diplomātijas vēsturē 1648-1918
 • Eiropas diplomātijas vēsture 1918-1939
 • Ebreju vēsture Eiropā un Latvijā 16.-20. gs.
 • Mīti Latvijas vēsturē – doktora studiju programmā
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • Viesprofesors Stenfordas univ . ASV- 2003
 • Viesprofesors Joensuu universitātē , Somijā 1996, 1998
 • Viesprofesors Turku Universitātē , Somijā 2002, 2004
 • LU Vēstures nozares profesoru padomes loceklis
 • LU Vēstures nozares promocijas padomes loceklis.
2008. gada 11. aprīlī