Arturs Vīksna

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķīmijas katedra
Prombūtne
26.03.2019 - 30.03.2019

Papildus informācija

Dr.ķīm.., prof. Arturs Vīksna
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1955.
 
Izglītība:

1973.-1978.   Studijas LU Ķīmijas fakultātē
1980.-1983.   Aspirantūra LU Ķīmijas fakultātē Analītiskās ķīmijas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1990.   Maģistrs ķīmijā
1993.   Doktora grāds ķīmijā, Dr.ķīm.
1996.   Phil. lic., Gēteborgas Universitāte, Zviedrija.
2001. LU asociētais profesors Ķīmijas fakultātē
2004.   Latvijas Universitātes profesors

Nodarbošanās:

1978.-1981.   jaun. zin. līdzstrādnieks LU Analītiskās ķīmijas katedrā
1984.-1986.   jaun. zin. līdzstrādnieks LU Analītiskās ķīmijas katedrā
1986.-1988.   laboratorijas vadītājs LU Analītiskās ķīmijas katedrā.
1988.-1990.   inženieris LU Analītiskās ķīmijas katedrā.
1990.-1993.   asistents LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā
1993.-1997.   lektors LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā 
1997.–2001. docents LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā 
2001.-2004. asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes ESVTM katedrā
2004.   profesors 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Viksna A., Mwiruki G., Jagner D., Selin E. Intercomparision between energy dispersive X-ray fluorescence and stripping potentiometry for the determination of copper levels in human serum. X-ray Spectrometry, 1995, vol 24, pp. 76 - 80.
 2. Viksna A., Selin E. Intercomparison between energy dispersive and total reflection X-ray fluorescence in whole blood analysis. J. Trace and Microprobe Techniques, 1996, vol. 14, pp. 763-774.
 3. Viksna A., Selin Lindgren E. Determination of lead and cadmium in the whole blood of mothers and their babies. Anal. Chim. Acta, 1997, vol. 353, pp 307-311.
 4. Moloi K., Chimidza S., Selin Lindgren E., Viksna A., Standzenieks P. Black carbon, mass and elemental measurements of airborne particles in the village of Serowe, Botswana . Atmosph. Environ., 2002, 36, 2447-2457.
 5. Jorgensen N., Holm P.E., Laursen J., Viksna A., Pind N. EDXRF Multi-elemental Mapping of Heavy Metal Containing Pesticide Residues on Formen Horticultural Soil. Environmental International, 2005, 31, 43-52. 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 40
Konferenču tēzes  75

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1978. - 1981. g. Aminosulfoskābju neūdens potenciometriskā titrēšana.
1981. - 1991. g. Helāta tipa savienojumu izmantošana jonselektīvo membrānu pagatavošanai, šo membrānu pētīšana un lietošana analītiskiem mērķiem.
1991. g. - Stripinga potenciometrijas metožu izstrādne smago metālu noteikšanai vides objektos, kā arī medicīniskajos paraugos.
1992. g. - Rentgenfluorescento un atomabsorbciometrijas metožu izstrādne apkārtējās vides objektu analīzē (ūdens, gaiss, augsne, bioloģiskie objekti).
2000. g. – Gaisa aerosolu analīzes metožu izveide.
1993-1994.g. Dalība starptautiskā projektā (Background maritime contribution to atmospheric pollution in Europe);
1994-1996.g. Dalība starptautiskā projektā (Environmental pollution and pregnancy outcome. A cooperative study between Zabrze (Poland) and Gothenburg (Sweden)
1998-2001.g. Dalība starptautiskā projektā (Characterization of air pollution in Africa – Botswana)
2002.g. Dalība Eiropas Komisijas projektā (Training on production and use of laboratory reference materials in newly associated states – TRAP-NAS, EC contract G6MA-CT2002-0401)
2003-2005.g. Dalība Eiropas Komisijas projektā (The European Virtual Institute for Reference Materials (VIRM) contract no. G7RT-CT-2002-05104) – projekta kontaktpersona Latvijā.
2004.g. Dalība starptautiskā projektā (Human Resources for the Economic Development of Livani District and Surrounding Territoties Basing on University Municipality Partnership.) Eksperts-vadītājs apakšprojektā (FUEL CELLS and industry development).
LZP grantu, Tirgus orientēto projektu, LU pētniecības projektu, Rīgas vides aizsardzības fonda projekta vadītājs
LU Ķīmijas profesoru padomes loceklis
LU Promocijas padomes Ķīmijā loceklis

Akadēmiskie kursi:
 • Elektroķīmiskās analīzes metodes,   B daļa, 6 kredītp.
 • Augsnes un gaisa analīzes metodes,   B daļa, 3 kredītp.
 • Ūdeņu un pārtikas analīzes metodes, B daļa, 6 kredītp.
 • Analītiskā ķīmija III, A daļa,   4 kredītp.
 • Metroloģija ķīmijā, B daļa,   2 kredītp.
 • Modernās analīzes metodes, A daļa, 4 kredītp.
 • Vides analīzes metodes, B daļa,   4 kredītp.
 • Dzeramais ūdens, B daļa,   3 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Ķīmijas fakultātes Domes priekšedētāja vietnieks
LU Ķīmijas fakultātes dekāna vietnieks un Analītiskās ķīmijas katedras vadītājs
2000-2007. Starptautiskās zinātniskās konferences „EcoBalt” organizācijas komitejā
Eksperts Latvijas standartizācijas tehniskajā komitejā STK 45 “Augsnes ielabošanas un mēslošanas līdzekļi”.
Žurnāla “Analytica Chimica Acta” recenzents (no 2004. gada).
Latvijas Zinātnes padomes un Izglītības ministrijas eksperts
 
2008. gada 26. martā