Oļģerts Nikodemus

Fakultātes nodaļas vadītājs
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Vides zinātnes nodaļa
Profesors
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Vides zinātnes nodaļa Lietišķās vides zinātnes katedra
Konsultācijas
Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 18:00, Jelgavas iela 1, Dabas zinātņu akadēmiskais centrs. 339. kabinets

Papildus informācija

Dr.ģeogr., prof. Oļģerts Nikodemus
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1954.

Izglītība:

1975.-1981. LVU Ģeogrāfijas fakultātes students
1995.-1996. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorands
1994. ASV Vides aģentūras rīkotie kursi par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1993. Vides zinātnes maģistrs
1996. Ģeogrāfijas doktors
1997. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents
1998. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors
2002. LU profesors
2005. LZA korspondentājloceklis

Nodarbošanās:

1997.-1998. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents
1998.-2002. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors
kopš 2002. LU profesors
2001.–2007. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs
kopš 2007. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Nikodemus O., Brūmelis G., Tabors G., Lapiņa L., Pope S. 2004. Monitoring of air pollution in Latvia between 1990 and 2000 using moss. Journal of Atmospheric Chemistry 49; 521-531.
 2. Tabors G., Brūmelis G., Lapiņa L., Pospelova G., Nikodemus O. 2004. Changes in element concentrations in moss segments after cross – transplanting between a polluted and non – polluted site. Journal of Atmospheric Chemistry 49; 191-197.
 3. Nikodemus O., Bell S., Grīne I., Liepiņš I. 2005. The impact of economic, social, and political factors on the landscape structure of the Vidzeme uplands in Latvia. Landscape and Urban Planning. V 70, Issues 1-2. pp. 57 – 67.
 4. Sepp K., Jagomagi J., Kaasik A., Gulbinas Z., Nikodemus O., 2001. National Ecological Networks in the Baltic Countries // The NEBI Yearbook 2001/2002. Springer, NORDREGIO, pp. 103 – 122.
 5. Bells S., Nikodemus O. 2000. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. – Rīga, Valsts meža dienests, LTS International Ltd., 75 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos72
Konferenču tēzes 41

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2005.-2007.LZP Projekts Nr. 833/05.1508. “Latvijas ainavas struktūras attīstību ietekmējošiefaktori un tās ainavekoloģiskais vērtējums” (projektavadītājs)
2006. Projekta Nr. 2005/2193 “Monitorings gaisa piesārņojuma ietekme uz veģetāciju” (projektavadītājs)
2005.-2007.ES 6. ietvaru projekts “European Coordination Action for Demonstration of Efficient Soil and Groundwater Remediation” (projektaizpildītājs)
2006. Projekts Nr. LVĢMA 2006/9 “ Gaisa piesārņojuma ietekme uz ekosistēmām monitorings (ICP – Integrated Monitoring) (projektavadītājs)
2006.-2007.UNDP projekts Nr. 2193 – 110 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavekoloģiskā plāna izstrāde” (projekta zinātniskais vadītājs)

Pedagoģiskā darbība:

Promocijas darbu vadīšana:
 1. Tērauda E. Ķīmisko elementu migrācija priežu mežu ekosistēmās.
 2. Penēze Z. Marginalizācijas procesa ietekme uz Latvijas kultūrainavu.
 3. Tērauds A. Ainavekoloģiskās struktūra un tās izmaiņa Latvijā.
 4. Rasa I. Ainavu struktūras maiņas ietekme uz teritorijas biologisko daudzveidību.

Maģistra un bakalaura darbu vadīšana

 • Maģistra darbu vadīšana – 48 darbi
 • Bakalauru darbu vadīšana – 62 darbi

Docētie studiju kursi:

 • Ekoloģija ar ainavas ekoloģijas pamatiem, 3 krdeīp.
 • Ievads vides zinātnes studijās, 5 kredīp.
 • Zemes vērtēšana un kadastrs, 3 kredītp.
 • Fiziskā plānošana, 4 kredīp.
 • Augsnes aizsardzība un izmantošana, 4 kredīp.
 • Latvijas dabas ģeogrāfija, 3 kredīp.
 • Vides ģeogrāfija, 4 kredīp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Ģeogrāfijas bakalauru un maģistru studiju programmu padome – vadītājs 1995. – 2001. gads
Ģeogrāfijas bakalauru un maģistru studiju programmu padome – loceklis kopš 2001. gada
Ģeogrāfijas doktorantūras studiju programmas padome – loceklis kopš 1995. gada
Vides zinātnes bakalaura studiju programmas padome – vadītājs kopš 2001. gada
Latvijas Zinātnes Padomes 4. NEK -eksperts kopš 2007. gada
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pētījumu programma- eksperts 2006. gads
 
2007. gada 1. februārī