Andra Kalnača

Profesors
Humanitāro zinātņu fakultāte Latvistikas un baltistikas nodaļa

Papildus informācija

Dr. philol., asoc. prof. Andra Kalnača
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1965.

Izglītība:

1983 - 1988studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē, kvalifikācija - filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja
1989 - 1995 doktorantūraLatvijas Universitātes Baltu valodu katedrā (līdz 1992. gadam – Latviešu valodas katedrā)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1994 - filoloģijas maģistra grāds
1997 - filoloģijas doktora grāds
2000 – docenta akadēmiskais nosaukums
2006 – asociētā profesoraakadēmiskais nosaukums

Nodarbošanās:

1988 - 1997 asistente, 1997 -2000 lektore, 2000 – 2006 docenteLU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedrā (līdz 1992. gadam – Latviešu valodas katedrā).
Kopš 2006.g. jūnija asociētā profesore LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedrā.
Kopš 2003.g. Somugru bakalaura studiju programmas direktore LU Moderno valodu fakultātē
Kopš 2005. g. Baltu filoloģijas bakalaura programmas direktore LU Filoloģijas fakultātē
2004 - 2007 profesionālās studiju programmas “Literārais redaktors” direktore LU Filoloģijas fakultātē

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 6 gados):

Monogrāfija:

Morfēmika un morfonoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 127 lpp.

Raksti:
 1. Concurrence of Case Forms – Lapse or Norm in Standard Latvian // Kalbų studijos. Studies about Languauges. Nr.3. – Kaunas, 2002, 5-9
 2. Lietvārda locījuma formu konkurence latviešu valodā // Linguistica Lettica. 10. – Rīga, 2002, 135-150
 3. Refleksīvie verbi un darbības vārda transitivitāte latviešu valodā // Veiksmažodžio raidos klausimai (2). – Klaipėda, 2002, 109-112
 4. Alomorfi, to struktūra un funkcijas latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 7. – Liepāja, 2003, 156-163
 5. Izsauksmes vārdi un semantiskā transpozīcija // Valoda – 2003. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIII. – Daugavpils, 2003, 43-48
 6. Kvazimorfēmas latviešu valodā // Kalbos teorija ir praktika. – Kaunas: Technologija, 2004, 73-79
 7. Morfēmu pielāgošanās latviešu valodā // Linguistica Lettica. 12. – Rīga, 2003, 14-29
 8. Bemerkungen zu einigen neueren Entwicklungstendenzen der lettischen Sprache // Sprache, Literatur, Politik. Ost- und Südosteuropa im Wandel. – Hamburg: Verlag Dr.Kovač, 2004, 237-243
 9. Afiksu tipoloģija latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 8. – Liepāja: LiePa, 2004, 251-260
 10. Darbības vārda veida kategorijas realizācija latviešu valodā // Linguistica Lettica. 13. – Rīga, 2004, 5-34
 11. A Study of Aspect Correspondences Between Latvian and Finnish // Kalbų studijos. Studies about Languauges. Nr.7. – Kaunas, 2005, 26-29
 12. Morfēmu polifunkcionalitāte // Valoda – 2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV. – Daugavpils: Saule, 2005, 35-40
 13. Gramatizēšanās latviešu valodas sistēmā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 9. – Liepāja: LiePa, 2005, 125-131
 14. Gramatisko formu polisēmija, sinonīmija un homonīmija // Lietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai. Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006, 330-341
 15. Interjekcijas, to semantika un modalitāte // Lietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai. Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006, 342-356
 16. Reflexivity and Transitivity of Latvian Verb // Humanities and Social Sciences. 1(47). – Rīga: University of Latvia, 2006, 92-101
 17. Verba formas un to funkcijas laikrakstu virsrakstos // Letonika. I kongress. Valodniecības raksti. – Rīga: LZA, 2006, 170-176
 18. Virsraksti interneta portālu ziņās // Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē 2007 // [tiešsaiste] http://www.lu.lv/filol/valoda/ind_3_publ_galv.htm
 19. Modalitātes tipoloģija un latviešu valodas izteiksmes // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 11. – Liepāja: LiePa, 2007, 166-173
Vārdnīcas:
 1. Igauņu – latviešu vārdnīca. Karls Abens, 1967; pārskatījušas un papildinājušas Urve Aivare, Andra Kalnača, Ērika Krautmane, Jana Šteinberga-Ranki, 2007 [tiešsaiste] // http://www.letonika.lv
 2. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Sast. autoru kolektīvs Ojārs Bušs, Daiga Joma, Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Dace Markus, Iveta Pūtele, Valentīna Skujiņa (red.). - Rīga: Madonas Poligrāfists, 2007
Raksti (kopā) 57
Konferenču tēzes (kopā) 20
Referāti (kopā) 54

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējos 6 gados):
 
Projektu vadība:
 
2004.- 2005 KKF finansēts projekts Igauņu – latviešu vārdnīca
2006.g. LU projekts Somugristika Latvijas Universitātē I
2007.g. LU projekts Somugristika Latvijas Universitātē II
Kopš 2007 Europodians: Language Courses for Mobile Technologies (ES projekta LU darba grupas vadība)
 
Projektu dalība:
 
Kopš 2005. g. Valsts pētījumu programma LETONIKA, projekts Kultūra un vara: mijiedarbība latviešu valodā, literatūrā un folklorā
2005.- 2007. g. LU LVI projekts Valodniecības terminu vārdnīca
2006 LU projekts Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā I
2007 LU projekts Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā II
2007. g. Valsts valodas aģentūras finansēts SIA „Tilde“ projekts Mazā igauņu – latviešu interneta vārdnīca
 
Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās (pēdējos 6 gados):
 1. 2002. gadā (14.01.-24.01) zinātniskais darbs Helsinku Universitātē (Somijā)
 2. 2002. gadā (04.09.–11.09.) zinātniskais darbs Viļņas Universitātē (Lietuvā)
 3. 2003. gadā (maijā, jūnijā, jūlijā) zinātniskais darbs Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē (Vācijā)
 4. 2005.gadā (10.01.-20.01.) – zinātniskais darbs Helsinku Universitātē (Somijā)
 5. 2005.gadā (03.05.-05.05.) – piedalīšanās Lietuviešu valodas institūta rīkotajā seminārā “Morfologija ir tipologija” (Viļņā, Lietuvā)
 6. 2005. / 2006. gadā (novembrī, decembrī, janvārī, februārī) zinātniskais darbs Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē (Vācijā)
 7. 2007. gadā (16. 04.– 22.04.)zinātniskais darbs Helsinku Universitātē (Somijā)
 
Lekcijas ārzemju augstskolās:
 1. 2003. gadā (maijā, jūnijā, jūlijā) viesdocentūra Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē (Vācijā)
 2. 2005. / 2006. gadā (novembrī, decembrī, janvārī, februārī) viesdocentūra Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē (Vācijā)
 3. 2007.(16.04. – 22.04.)lekcijas Helsinku Universitātē (Somijā)
 
Akadēmiskie kursi:
 1. Baltufiloloģijasbakalaurastudijuprogrammā
  morfoloģija (A daļa, 4 KP), latviešu valodas vēsturiskā gramatika (B daļa, 4KP), funkcionālā gramatika un teksta lingvistika (B daļa, 4 KP, kopā ar otru docētāju)
 2. Somugru bakalaura studiju programmā
  latviešu valodas kultūra (A daļa, 2 KP), latviešu valodas stilistika un zinātniskā darba pamati (B daļa, 2 KP)
 3. Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā
  stilistika un tekstveide (A daļa, 2 KP, kopā ar otru docētāju), teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un semantika (B daļa, 2 KP, kopā ar otru docētāju)
 4. profesionālā studiju programma “Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs”
  novitātes latviešu valodniecībā (A daļa, 2 KP, kopā ar citiem docētājiem)
 5. profesionālajā studiju prgrammā “Literārais redaktors”
  stilistika valodas kultūras aspektā (A daļa, 4 KP, kopā ar citiem docētājiem)
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Rakstu krājuma sastādītāja un atbildīgā redaktore:
 1. Valodniecība. Somugristika // LU Rakstu 708. sējums. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 78 lpp
 2. Valodniecība. Somugristika // LU Rakstu 727. sējums. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds
 3. Valodniecība. Latvistika // LU Rakstu 728. sējums. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds

2008. gada 22.janvārī