Ivars Strautnieks

Pētnieks (Dr.)
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Ģeogrāfijas nodaļa
Asociētais profesors
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Ģeogrāfijas nodaļa Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
Prombūtne
22.10.2018 - 28.10.2018

Papildus informācija

Dr.geol., asoc. prof. Ivara Strautnieka
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:
1962

Izglītība:

1980-1988 students LU Ģeogrāfijas fakultātē
1994-1998 doktorands LU Ģeogrāfijas fakultātes doktorantūrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1993 ģeogrāfijas maģistrs
1998 ģeoloģijas doktors (promocijas darbs- “Glacigēnais reljefs un tā ģenēze Austrumkursas augstienē”)
1989 Latvijas Universitātes pasniedzējs
1992 Latvijas Universitātes lektors
1999 Latvijas Universitātes docents
2005 Latvijas Universitātes asociētais profesors

Nodarbošanās:

1988-1989 vecākais inženieris, LVU, Ģeogrāfijas fakultātē, Ģeoloģijas muzejā
1989-1992 pasniedzējs LU Ģeogrāfijas fakultātē Ģeomorfoloģijas un ģeoekoloģijas katedrā
1992-1999 lektors LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Dabas ģeogrāfijas katedrā
1999-2005 docents LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Dabas ģeogrāfijas katedrā
Kopš 2005 Asociētais profesors LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedrā
Kopš 2005 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Domes priekšsēdētājs

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Laimdota Kalnina, Ivars Strautnieks, Aija Cerina. 2007. Upper Pleistocene biostratigraphy and traces of glaciotectonics at the Satiki site, Western Latvia. Science Direct. Quaternary International. Elsevier. Ol. 164-165, April, pp. 197-206.
 2. Markots A., Strautnieks I., Zelčs V. 2007. Morphology, internal structure and genetic interpretation of the moraine ridge at Cēre, central part of the Northern Kursa Upland, NW Latvia. Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to evolution of the Baltic Sea. Proceedings. International Field Symposium, May 27 – June 02, pp. 51-52.
 3. Strautnieks I., Zelčs V. and Markots A., 2006. Morphological features and internal structure of ice-shoved composite ridge at Rauda, Northern Kursa Upland. In: The International Field Symposium on Late Pleistocene Glacigenic Deposits in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet,. Abstracts of papers and posters. Geological Survey of Finland, Northern Finland Office, Oulu.
 4. Strautnieks I.,. Kvartāra nogulumi., 2001. Latvijas ģeoloģiskā karte M 1:200 000, 32.lapa. Rīga: VĢD,. Lpp. 9.-18.
 5.  Strautnieks I., Zelčs V., Markots A., 2004.  The Pūnenieki composite hill. International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes, Western Latvia, Excursion Guide, University of Latvia, Rīga, , p. 25-29.
 6. Strautnieks I., Zelčs V., Markots A., Dzelzītis J., 2004. The gravel pits at Cēre. International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes, Western Latvia. Excursion Guide, University of Latvia, Rīga, , p. 21-24.
 7. Zelčs V., Strautnieks I., Āboltiņš O., Markots A., 2004. The Braņķi gravel pit at Zirņi. International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes, Western Latvia. Excursion Guide, University of Latvia, Rīga, , p.60-63.
 8. Strautnieks I., 2006. Dobeskalni: uzbūve un ģenēze. LU 64.zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes.- Rīga, LU.- 124-126.lpp.
 9. Strautnieks I., Markots A., Zelčs V. u.c. 2005. Cēres radiālās grēdas morfoloģijas un uzbūves īpatnības.  LU 63.zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes.- Rīga, LU.- 156-158.lpp.
 10. Āboltiņš O., Strautnieks I., Markots A. u.c. 2005. Glaciotektoniskās deformācijas Lētīžas labajā krastā pie Lēģerniekiem. LU 63.zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes.- Rīga, LU.- 110-112.lpp.
 11. Markots A., Āboltiņš O.,  Strautnieks I. u.c. 2005. Ledāja reljefa topogrāfija, uzbūve un glaciotektoniskās struktūras pārejas joslā no Austrumkursas augstienes uz Pieventas līdzenumu. LU 63.zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes.- Rīga, LU.-133-135.lpp.
 12. Kalnina L., Strautnieks I., Cerina A., 2005. The other aspects of the Pleistocene Stratigraphy in Latvia. In: Dehnert A., Preusser F. (eds), The Quaternary Record of Switzerland. Book of Abstracts. INQUA, Subcomission on European Stratigraphy, Bern University, p. 22-24.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 2
Konferenču tēzes: 26
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1999-2000 LZP finansētais projekta Glacigēnais mezoreljefs un tā ģenēze cokoltipa augstienēs vadītājs

2001-2004 LZP finansētais projekta Glacigēnās reljefa formas un to ģenēze salveida augstienēs vadītājs

kopš 2005 LZP finansētais projekta Ledāja starplobu augstieņu paugurgrēdas un paugurmasīvi vadītājs

Kopš 2007 Sadarbības projekts projektā „Determination of the temporal course and amplitude of water-level fluctuations of lakes of different hydrological regimes in the northern Baltic area; finding out their causes and regional regularities, paleoclimatological and paleoecological reconstructions.” ar Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūtu

Akadēmiskie kursi:

 • Zemes zinātnes, A.daļa, 5kredītp.
 • Pasaules reģionālā ģeogrāfija, A daļa, 2 kredītp.
 • Pasaules reģionālā ģeogrāfija II, A daļa, 2 kredītp.
 • Ievads reģionālā ģeogrāfijā, A daļa, 2 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • Association of the Baltic States Geologists IGCP 253 Termination of the Pleistocene Peribaltic Group dalībnieks
 • Latvian Association for Quaternary Research (LATQUA) loceklis

2008.gada 31.janvārī