Ella Buceniece

Vadošais pētnieks
Filozofijas un socioloģijas institūts

Papildus informācija

Dr. phil., asoc. prof. Ella Buceniece
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1949.
 
Izglītība:

1993.-Stažēšanās Oslo universitātē Sieviešu studiju centrā
1992.-Piešķirts filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskais grāds nostrificējot  zin. kand. grādu.
1980.-Aizstāvēta zin. kand. disertācija
1975.-1978.-mācības klātienes aspirantūrā
1967.-1972.- Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1999. LU asociētā profesore
1999. RTU asociētā profesore
1993. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece
1992.-Piešķirts filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskais grāds nostrificējot zin. kand. grādu.
1991. .LZA Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece
1980. Filozofijas zinātņu kandidāte
1978. LZA Filozofijas un tiesību institūta pētniece
1972. LZA Vēstures institūta pētniece
 
Nodarbošanās:

2000.- pašreiz – LU aģentūras LU Filozofijas un socioloģijas institūts Zinātniskās padomes priekšsēdētāja
1991. -pašreiz- LU FSI vadošā pētniece          
1999.-pašreiz-. asociētā profesore LU VFF Filozofijas vēstures katedrā ( 0,25 slodzē)
1999.-pašreiz- asociētā profesore RTU Humanitārā institūta Filozofijas un socioloģijas katedrā (0,5)
1978.-1991.- LZA Filozofijas un tiesību institūta pētniece
1975.-1978.- mācības klātienes aspirantūrā
1972.-1975.- LZA Vēstures institūta pētniece
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Grāmatas:

1. Ideju vēsture Latvijā (Jaunā strāva – 20. gs. sākums). Antologija, I daļa, – Sastādītāja un zinātniskā redaktore E.Buceniece, Rīga, RaKa, 2005. g.
2. Ideju vēsture Latvijā (Jaunā strāva – 20. gs. sākums). Antologija, II daļa, – Sastādītāja un zinātniskā redaktore E.Buceniece, Rīga, RaKa, 2006. g.
3. Sociālās attīstības modeļi. Tekstu krājums,( mācību līdzeklis). R., RTU izdevniecība, 2006.
4. E. Buceniece. Saprāts nav ilūzija ( Rietumu filozofija modernisma situācijā). Rīga, Pētergailis, 1999.
5. Ideju vēsture Latvijā ( NO pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem).Antologija, , – Sastādītāja un zinātniskā redaktore E.Buceniece, Rīga, Zvaigzne ABC,1995.
 
Raksti starptautiski recenzētos izdevumos:

1. E.Buceniece. Goethes Faust aus der Sicht des Feminismus 1/ Wissen. Macht, Geschlecht. Knowledge. Power. Gender. Philosophy and the future of the "Condition Feminine».. Chronos Verlag, Zürich. 2002. S. 733. - 741.
2. E.Buceniece. „Domāt ar ādu: telpas problēma mūsdienu filozofijā: E.Huserls, A.T.Timeņecka”, LU FSI Almanahs „Filosofija”, R., 2002. 58-65 lpp.
3. E.Buceniece. „Teodors Celms, Kurt Stavenhagen and Phenomenology in Latvia”. Phenomenology World – Wide, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London , 2003., 312 – 316.
4. E.Buceniece. „T.V.Adorno: notikums un (ne)iespējamās atvadas no metafizikas”, LU FSI Almanahs „Filosofija”, R., 2004. 113-121 lpp.
5. E.Buceniece. „Thinking with the skin: The problem of space in modern philosophy: E.Husserl and A-T. Tymieniecka”. Analecta Husserliana, vol. LXXIX, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2004., 719 – 727.
6. E.Buceniece. „How can we be together: intersubjectivity and communication, Analecta Husserliana LXXXIV, 119-128, 2005, Springer Academic Publishers.
7. E.Buceniece. “To communicate with a gnat”: Experience and communication within the context of life-world”, Analecta Husserliana XCIV, 361-370, 2006, Springer Academic Publishers.
8. E.Buceniece. Problem of Ppsychology in Phenomenology. – Dilemmas of Values and Contemporary Life-World, Riga, 2007, P. 87 – 96.
9. E.Buceniece „Sensuous Experience and Transcendental Empiricism (F.Brentano, E.Husserl, P.Dāle)”, Analecta Husserliana XCV, 333-342, 2008, Springer Academic Publishers
10. E.Buceniece. „Pasauliskošana un „vietas tiesības”. – Grām.: Vērotājs un sabiedrība. R., LU Akadēmiskais apgāds, R. 2008., 125-135 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 51
Konferenču tēzes: 10
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 1

Zinātniski pētnieciskā darbība:
 • LZP grants-Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz 19.gs. 90-iem gadiem (2002-2005),vadītāja
 • LZP grants-Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts).(2005-patlaban),vadītāja
 • LZP grants-Sociālā realitāte un modernisms (1999-2002),izpildītāja
 • LZP grants-Sociālā realitāte un modernisms (1999-2002),izpildītāja
 • LZP grants-Mūsdienu globālais process un dzīvespasauļu daudzveidība: teorijas, sabiedrības, identitātes un jaunās vērtības (2002-2005),izpildītāja
 • Valsts pētījumu programma- Letonika: pētījumi par valodu, vēsturi, kultūru ( 2005-2009), izpildītāja
 • LZP grants-Feminisma literatūrkritiskie un filozofiskie aspekti ( 2004.- patlaban), izpildītāja
 • Letonikas I un II kongresa orgkomitejas locekle un sekciju vadītāja,
 • Starptautisko konferenču orgkomiteju un zinātnisko komiteju locekle –„ Praktiskais prāts un dzīvespsaule”, Rīga, LU,   16.-18.10.2008., „Simonai de Bovuārai- 100. Sieviete un gadsimts”,Rīga, LU,11.-12. aprīlis,2008 u. c.
 • Enciklopēdijas -100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā, Rīga, LU apgāds, 2008,- redakcijas kolēģijas locekle, autore un apcerētā persona ( Ella Buceniece- filozofe)
Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajos starptautiskajos kongresos un zinātniskajās konferencēs
 
Piedalījusies 3 Pasaules filozofu kongresos:
 • 2008.- XXII kongresā Seulā, 30.jūlijs- 5.augusts, referāts- To Remember Memory: Phenomenologycally –Hermeneuticall Punctuations;
 • 2003.- XXI kongresā Stambulā, 30.jūlijs- 5.augusts, referāts- How Can We BE Together: Intersubjectivity and Communication;
 • 1998.-    XX kongresā Bostonā (ASV), 1.-8. augusts, referāts-The Art of Liberation of Life and Philosophy as Educator: F.Nietsche, E.Husserl, Z.Maurina.

Piedalījusies Startautiskajos kongresos un konferencēs:

 • Santjago de Kompostela (Spānija 1988.g.), Veronā(1991.g.) un Romā (Itālija1995.,2000.g.), Gvadalaharā (Meksika1993.g.), Oksfordā (Lielbritānijā 2004..g.), Cīrihē (Šveice 2000.g.), Utrehtā(1998.g.) un Neimigenā (Nīderlande 2003.g.), Debrecenā (Ungārija1992.g.),Prāgā (Čehija2007.g.), Paņevēža (Lietuva 1998.g.), Rīgā un Daugavpilī (Latvija).
 • Ref. „Sieviete un dzīves stadiju fenomenoloģija”, Starptautiska konference-Simonai de Bovuārai -100. Sieviete un gadsimts, Rīga, 2008.g. 11.-12. aprīlis
 • Ref. Sensuous Experience and Transcendental Empiricism (F.Brentano, E.Husserl, P.Dāle)”, Daugavpils, 2006.g., 10.-12. augusts
 • Ref. “ Life-world: communication and meaning of signs.”,. Oxford,Anglija, 2004.g., 16.-21. augusts
 • Ref. „T.Adorno: notikums un (ne)iespējamās atvadas no metafizikas”, T.Adorno 100 gadei veltīta Starptautiska konference Gētes institūtā Rīgā, 2003.g, 5 -6 novembrī
  u. c.
Akadēmiskie kursi:
 • Mūsdienu filozofija, A daļa, 2 KP
 • Modernitātes un modernisma teorijas un sociālās dzīves formas, B daļa, 2 KP
 • Sociālā realitāte un modernisms, B daļa, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • LU aģentūras LU Filozofijas un socioloģijas institūts Zinātniskās padomes priekšsēdētāja
 •  LU FSI almanaha „Filosofija” redkolēģijas locekle
 • LU FSI peridiskā izdevuma „ Reliģiski filozofiskie raksti” redkolēģijas locekle
 • LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes izdevuma „Feministika Lettica” redkolēģijas locekle
 • Starptautiskās fenomenologu asociācijas locekle – Bostona, ASV
 • Enciklopēdijas „ 100 Latvijas sievietes politikā un kultūrā” redkolēģijas locekle
 • I un II Letonikas kongresa orgkomitejas locekle
Apbalvojumi

Latvijas Zinātņu akadēmijas Teodora Celma balva par „ Pētījumiem ideju vēsturē un fenomenoloģijā”, 2009 gads

2009. gada 6. aprīlis