Jānis Taurēns

Asociētais profesors
Vēstures un filozofijas fakultāte Vēstures un arheoloģijas nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 16:00 līdz 17:00, Aspazijas bulvāris 5, 232. telpa

Papildus informācija

Asociētā profesora Jāņa Taurēna
dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1969

Akadēmiskie un zinātniskie grādi un nosaukumi

2009 Asociētais profesors vispārīgajā vēsturē (jauno un jaunāko laiku vēsturē)
1999 Vēstures docents
1999 –Vēstures doktors.
1993- Vēstures maģistrs

Nodarbošanās:

Kopš 2009 LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, asociētais profesors.
1999 -2009 LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, docents.
1997- 1999 LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, lektors.
1996-  1997 Vēstures un filozofijas fakultāte, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, asistents.
1994-1995 LU Vēstures un filozofijas fakultāte, pētnieks.

Zinātniskā darbība

LZP un citi valsts finansēti pētījumu projekti.

2005  LZP granta Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918-2000) dalībnieks
2006-2008 LZP granta Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918-2004)   dalībnieks
2007-2009 Valsts pētījumu programmas  Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu, kultūru apakšprogrammas Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā  dalībnieks

Publikācijas

Raksti zinātniskajā perodikā par  Latvijas ārpolitiku starpkaru periodā, Baltijas jautājumu starptautiskajās attiecībās (1941-1991), Latviju trešās atmodas periodā, 20. gadsimta Latvijas vēstures historiogrāfiju.

Akadēmiskie kursi

Vēstures teorijas problēmas, Latvijas un ārvalstu vēstures historiogrāfijas problēmas, Latvijas, Rietumeiropas un ASV politiskā vēsture 20. gadsimtā, 20. gadsimta starptautisko attiecību vēstures problēmas.

Organizatoriskā darbība

Kopš 1999 – LU Vēstures nozares doktora studiju programmas padomes sekretārs
Kopš 2003 - LU Vēstures un filozofijas fakultātes Domes sekretārs
2005-2008 LU Satversmes sapulces delegāts
2003 -2008 Triju Latvijas Vēsturnieku komisijas organizētu starptautisku zinātnisku konferenču organizācijas komitejas sekretārs
 
2009. gada 8. aprīlī