Ausma Cimdiņa

Profesors
Humanitāro zinātņu fakultāte Latvistikas un baltistikas nodaļa

Papildus informācija

 Dr.philol., prof. Ausma Cimdiņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:  1950
 
Izglītība:

1992 – 1999  Stipendijas studijām un pētniecībai ārzemēs: Oslo universitātē, Stokholmas universitātē, Utrehtas universitātē, Centrāleiropas Universitātē Budapeštā
1976 - 1983 LU neklātienes aspirantūra /doktorantūra
1969 - 1974   Studijas Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2003  profesore 
1992  filoloģijas doktore

Nodarbošanās:

2007 -    LU Filoloģijas fakultātes dekāne, profesore, LU Senāta priekšsēdētāja vietniece.
1998 -    pētījumu centra Feministica Lettica vadītāja
2005 – 2007 LU Senāta senatore
2004 - 2007 LU profesore, Baltistikas nodaļas (bij. Baltu filoloģijas)
1999 – 2004 LU asociētā profesore
1985 - 1999 pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente LU FF Latviešu literatūras katedrā, metodiķe-inspektore LVU Mācību daļas neklātienes nodaļā; Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā Vecpiebalgā līdzstrādniece (paralēli studijām)
   
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Monogrāfijas
Cimdiņa A. Dzīve tekstā.- Rīga, Atēna, 2006
Cimdiņa A. Teksts un klātbūtne. Rīga: Jumava, 2000
Cimdiņa A. Brīvības vārdā. Biogrāfiska apcere par Vairu Vīķi- Freibergu.- Rīga, Jumava, 2001 (2002 krieviski, 2003 angliski, spāņu valoda 2006)

Sastādīti / rediģēti izdevumi ar sastādītajas Ievadu:
Jaunākā latviešu literatūra: žanru pārskati, teorija, kritika. A.Upīša konferences materiāli[sast. un galvenā redaktore A.Cimdiņa].-LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 98 lpp.
Latvijas un latviešu identitātes: kultūra izziņa, komunikācija.- Letonikas 1.kongresa
materiāli (galvenā redaktore un līdzautore A.Cimdiņa).- LZA, 2006, 150 lpp.
CLIOHnet Latvijas Nacionālā konference[A.Cimdiņas Ievadraksts].Rīga,LU,2004.-107. lpp
Zentai Mauriņai- 100. Eiropa Latvija-kultūru dialogs.-Rīga, Nordic, 1998, 375. lpp.
Feminisms un literatūra.- Rīga, Zinātne, 1997, 158 lpp.
Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Sērija Literatūrzinātne, Folkloristika, Māksla .Literature, Folklore, Arts - 2004, nr.666; 2005, nr.681; 2006, nr.705 Sērijas galvenā redaktore A.Cimdiņa
Almanahs “Feministica Lettica”, 2-3 Rīga, 2001-2003
Enciklopēdija. 100 Latvijas sievietes: kultūra un politika.Sast.un galvenā redaktore A.Cimdiņa.-LU Akadēmiskais apgāds (sagatavošanā)

Svešvalodā
Andrejs Pumpurs. Bearslayer. The Latvian Legend.- Eds. A.Cropley, A.Cimdina: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 366 p. [Akadēmiskais izdevums ar ievadu un zinātniskiem komentāriem]
Power and Culture: Identitity, Ideology and Representation Dissent.- Ed.and introduced by A.Cimdina, J.Osmond: Edizioni Plus, Universita di Pisa, p.
Power and Culture: Hegemony, Interaction, Dissent[ Ed. And Introd. By A.Cimdina and J.Osmond]- Edizioni Plus, Universita di Pisa, 2006.- 177 p.
Religion and Political Change in Europe: Past and Present [Ed. and Introd. by A.Cimdina]- Edizioni PLUS, Universita di Pisa, 2003.- 304 p.
Feminism and Latvian Literature.- Riga, LSPIC,1998, 183 lpp.
Kopumā vairāk nekā 200 zinātniski, populārzinātniski un publicistiski raksti latviešu, angļu, vācu, krievu, zviedru un igauņu valodā.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Latvijas Zinātnes padomes finansēto un valsts pasūtīto pētījumu projektu vadība:
2005-2008 Letonikas programmas projekts “Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā”
2004-2008  Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās zinātnēs
2005  Letonikas programmas attīstības projekts “Identitātes un to loma mūsdienu kultūras, izziņas un komunikācijas procesos”
2002  Sieviete un zinātne Latvijā: problēmas un risinājumi
1999-2003  Latviešu literatūra un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

Darbība Eiropas Komisijas finansētos starptautiskos pētījumu projektos:
2005- 2009  6. Ietvara Programmas Ekselences tīkla CLIOHRES.net tematiskās grupas “Power and Culture, including Language, Arts and Achitecture” vadītāja ( Pizas universitāte)
2000-2008  SOCRATES/CULTURE 2000 CLIOHnet projekts “Creating Links and Innovative Overvieviews to Enhance Historical Perspective in European Culture" ( Pizas universitāte)
2004- 2005   „EUA Doctoral Programmes Project Structure and Organization of Doctoral Programmes (P. M. Kirī Parīzes Universitāte);
2003 – 2006  5. Ietvara Programmas projektā “Enlargement, Gender and Governance: The Civic and Political Participatin in EU Candidate Countries” (Belfāstas universitāte,);

Darbība koleģiālās un profesionālās institūcijās:
kopš 1999  Latvijas Rakstnieku savienība biedre (LRS)
kopš 2004 Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle
kopš 2004  LU Doktora studiju programmu direktoru padomes priekšsēdētāja
kopš 2004 Latvijas Universitātes fonda valdes locekle (LUF);
2004- 2005, 2007- 2008 Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperte
kopš 2005  LU Senāta senatore
kopš 2006  Latviešu akadēmisko mācību spēku un zinātnieku apvienībā ( LAMZA)
kopš 2006  Daugavpils Universitātes Promocijas padomes Literatūrzinātnē locekle
kopš 2007  LU Promocijas padomes Literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslā priekšsēdētāja
 
Akadēmiskie kursi:
  • Literatūras kritika: teorija un prakse,   B daļa, 2 kredītp.
  • Literatūrpētniecība 20.gs.
    (Salīdzinošā literatūrzinātne. Feminisms un literatūra),  B daļa, 2 kredītp.
  • Latviešu literatūras vēsture (1945. – 2000.), A daļa,  4 kredītp.
  • Baltijas tautu literatūra, A daļa,  2 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

2007  Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē
2007  LR Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēta eksperte Eiropas Komisijas Helsinku darba grupā “Women and Science”
2007  Eiropas Komisijas Directory L, Scientific Culture and Gender Questions: Histories and Identities: National and European identities neatkarīgā eksperte
2005  Jaunpiebalgas goda cilvēks
2004  LR Izglītības un zinātnes ministra padomniece.

2008.gada 22.februārī