Aija Žileviča

Vadošais pētnieks
Medicīnas fakultāte

Papildus informācija

Dr.habil.med. prof. Aija Žileviča
dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1940.

Izglītība:

1958.-1964. Studijas Rīgas Medicīnas Institūta Vispārējās ārstniecības fakultāte
1964.-1967. Aspirantūra Latvijas ZA A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1968. Medicīnas zinātņu kandidāte
1976. RMI Mikrobioloģijas katedras docente
1980. Medicīnas zinātņu doktore
1982. Mikrobioloģijas profesore
1992. Nostrificēts medicīnas habilitētā doktora grāds
1994. LZA korespondētājlocekle
1998. Latvijas Universitātes profesore

Nodarbošanās:

1967.-1974. zinātniskā līdzstrādniece Latvijas PSR ZA A.Kirhenšteina mikrobioloģijas institūtā,
1974.-1975. docente Rīgas Medicīnas Institūta mikrobioloģijas katedrā
1975.-1996. mikrobioloģijas katedras vadītāja Rīgas Medicīnas Institūtā ( Latvijas Medicīnas akadēmijā – AML)
1993.-1994. AML mācību prorektore
1996.-1998. mikrobioloģijas katedras profesore AML
1995.- VTOS mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja (uz nepilnu slodzi)
1998.- LU profesore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
  1. A.Žileviča, D.Rinkuža, U.Viesturs. Mikroorganismi un vīrusi: morfoloģiskās, fizioloģiskās un antigēnās īpašības. Rīga, Zinātne, 1992. ,292. lpp. (krievu val.)
  2. U.Viesturs, I.Smite, A.Zilevica. Biotechnologie agenti biotehnologici. Tehnologii aparatura. Bucuresti, 1991, 288p.
  3. D.Bondare, A.Zilevica, I.Strozha. Interferon alpha therapy in chronic myeloid leukemia and detection of bcr/abl transcripts. ZA vēstis, 1998, 3/4, 52.sēj., 102.-107.lpp.
  4. A. Zilevica, T. Tracevska. 2005. Biotechnological methods for precise diagnosis of methicillin resistance in Staphylococci. Bioautomation, 2, 54-64.
  5. Zilevica A., Viesturs U. 2005. Integrative models for optimization of infectious disease surveillance. International symposium” Bioprocess Systems”.October 25-26, Sofia, Bulgaria. Proceedings, pp. III.7 – III.12. R
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 179
Konferenču tēzes  178
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1964.-1980. Onkogēno vīrusu ietekme uz šūnām. Adenovīrusi. Govju leikozes vīruss.
1975.-2000. Imunoloģiskie procesi organismā monocitārās un hroniskās mieloleikozes leikožu
  slimniekiem, interferona terapija.
1997.- 2000.  Nacionālās pētniecības programmas Nr. 12 vadātāja. Vide un veselība.
1997.- 2000.  Seksuāli transmisīvās infekcijas. Hlamidioze. Slimnīcas infekcijas.
2000. - 2003. Nozokomiālās infekcijas
2002. - 2005. Baktēriju rezistences ģenētiskie mehānismi.
2002. - 2004. TOP. Jaunu antibakteriālu preparātu meklējumi.
2004.-  Klīniski svarīgu patogēnu virulences faktori
2001. - 2003. BIOTECHNET projekts ( Erasmus).
2002. - 2004. Latvijas darba grupas vadītāja Norvēģijas Task Force projektā par Baltijas reģiona veselību – antimikrobiskā rezistence.
2004. - 2007. BIOTECHUNTE projekts ( Erasmus).
 
Akadēmiskie kursi:
  • Mikrobioloģija I,  A daļa,  3 kredītp.
  • Mikrobioloģija II,  A daļa,  3 kredītp.
  • Imunoloģija, B daļa,  2 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Medicīnas Mikrobiologu asociācijas prezidente
Latvijas Veselības aizsardzības ministrijas goda raksts (1990.g.)
Latvijas ZA prēmija par grāmatu ‘’Biotehnoloģija’’ (1992.g.)
LZP medicīnas ekspertu padomes priekšsēdētāja (1992.-1999.)
INCO-Copernicus eksperte (1996.g.)
Apvienotās ekspertu padomes priekšsēdētāja (1994.-1997.)
LZP medicīnas ekspertu padomes locekle (1999.-2002.)
Organizācijas komitejas locekle Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā 2001.gada augustā.
Programmas komitejas un rīcības komitejas locekle Biotechnet darba grupas sanāksmei Rīgā, 2003.gada aprīlī.
Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas locekle (2003.- 2005.)
Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas eksperte (2005.-)
Eiropas Klīniskās mikrobioloģijas asociācijas valdes locekle
LLU Pārtikas tehnoloģijas nozares Habilitācijas un promocijas padomes locekle;
LU Medicīnas un bioloģijas nozares Habilitācijas un promocijas padomes locekle;
LU Medicīnas fakultātes zinātnisko rakstu redakcijas kolēģijas locekle
LU Medicīnas fakultātes Studiju Padomes locekle
LU Medicīnas fakultātes Profesoru Padomes locekle
 
2008. gada 7. aprīlī