Valdis Pīrāgs

Centra direktora p.i.
Indijas studiju un kultūras centrs
Centra direktors
Komplementārās medicīnas centrs
Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Medicīnas fakultāte Internās medicīnas katedra

Papildus informācija

Dr.med., prof.Valdis Pīrāgs
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:  1961.

Izglītība:

1979.-1984.   Studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē
1984.-1990.   Studijas RMI Ārstniecības fakultātē
1993.-1995.   Doktorantūra Rūras Universitātes Medicīnas     fakultātē (Vācijā)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1995.   Medicīnas doktora grāds ar izcilību Vācijā,   dr.med summa cum laude
1995.   Nostrificēts medicīnas doktora grāds, Dr.med.
1996.   Latvijas Medicīnas akadēmijas docents
2001. Latvijas Universitātes asociētais profesors

Akadēmiskā nodarbošanās

1990.-1992.   jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks LEKMI
1992.-1996. asistents LMA Ārstniecības fakultātes 3.Iekšķīgo slimību katedrā
1996.- 2001. docents LMA Ārstniecības fakultātes Iekšķīgo slimību katedrā
2001.- 2005. asociētais profesors LU Medicīnas fakultātes iekšķīgo slimību profesoru grupā
2005. - profesors LU Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Pīrāgs,V. Slimību patoģenēzes intracellulārie pamati. Latvijas Ārsts 1994, 7:550-62
 2. Pirags,V., R.Assert, K.Haupt, H.Schatz, A.Pfeiffer. Activation of Human Platelet Protein Kinase C-beta2 in vivo in Response to Acute Hyperglycemia. Exp Clin Endocrinology and Diabetes 1996,104:431-440
 3. Pīrāgs V, Vēliņš R. Augstākās medicīniskās izglītības nacionālā koncepcija līdzdiploma apmācībai Latvijas Republikā 1998.-2010. gadam. –R.: AML izdevniecība, 1998, 15 lpp.
 4. A.Zvaigzne, P.Tretjakovs, V.Pirags. Increased Synthesis of Protein Kinase C-beta1 in Platelets of Diabetic Patients During in vitro Incubation. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences 2000, 54(3):68-72
 5. R.Assert, A.Bumbure, V.Pirags, H.Schatz, A.Pfeiffer. Regulation of Protein Kinase C by Short Term Hyperglycemia in Human Platelets in vivo and in vitro. Diabetologia 2001, 44:188-195
 6. M.Marga, A.Denisova, A.Sochnevs, V.Pirags, NF Farid. Two HLA DRB1 Alleles Confer Independent Genetic Susceptibility to Graves' disease: The Relevance of Cross-Population Studies. Am J Med Genetics 2001, 102:188-191
 7. A.Kalvelis, J.Raibarts, A.Lejnieks, V.Pīrāgs. Metabolais sindroms. Rīga, 2002, 20 lpp.
 8. A.Bērziņa, I.Dzīvīte, M.Marga, I.Rasa, V.Pīrāgs. Vairogdziedzera slimību diagnostika un ārstēšana. Rīga, 2002, 59 lpp.
 9. P.Tretjakovs, A.Jurka, A.Stifts, V.Pirags. Alpha-lipoic acid therapy improves cutaneous vasomotor responses in type 2 diabetic patients. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences 2003, 57(6):209-214
 10. P.Tretjakovs, U.Kalnins, I.Dabina, A.Erglis, I.Dinne, A.Jurka, G.Latkovskis, V.Pirags. Nitric oxide production and arachidonic acid metabolism in platelet membranes of coronary heart diasease patients with and without diabetes. Journal of Medical Principles and Practice 2003,12(1):10-16
 11.  V.Pirags, E.Grens. The Latvian Genome Project. In: J.Sandor (ed.). Society and Genetic Information. Codes and Laws in the Genetic Era. Budapest – New York, CPS Books, Central European University Press, 2003, pp. 225-231
 12. T. Sjakste, J. Eglite, A. Sochnevs, M. Marga, V. Pirags, Y. Collan, N. Sjakste. Microsatellite genotyping of Chromosome 14q13.2-14q13 in the vicinity of proteasomal gene PSMA6 and association with Graves' disease in the Latvian population. Immunogenetics 2004, 56:238-243
 13. V.Pīrāgs. Latvijas medicīnas zinātne Eiropas krustcelēs. Latvijas Universitātes raksti. Jubilejas izdevums. –R.: LU, 2004; 257.-274.lpp.
 14. P.Tretjakovs, A.Jurka, A.Stifts, V.Pirags. Serotonin 5-HT2 receptor inhibitor naftidrofuril improves vasomotor responses in diabetics with atherosclerosis. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences 2005, 59(1):10-15
 15. JA Dormandy, … V.Pirags, et al. Secondary Prevention of Macrovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomised Trial of Pioglitazone. The PROactive Study. Lancet, 2005; 366 (9493):1279-1289
 16. Wilcox R., Bousser M.G., Betteridge D.J., V.Pirags Effects of pioglitazone in patients with type 2 diabetes with or without previous stroke: results from PROactive (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events 04). Stroke 2007, 38 (3): 865-873
 17. V. Pīrāgs, I.Rasa, I.Dzīvīte, G.Freimane, U.Gailiša, A.Lejnieks, A.Lurie, I.Pavliņa, A.Valtere. 2.tipa cukura diabēta profilakses, diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas Diabēta asociācija un Latvijas Endokrinologu asociācija, 2007, Rīga, 180 lpp.
 18. Sjakste, T.; Kalis, M.; Poudziunas, I.; Pirags, V.; Lazdins, M.; Groop, L.; Sjakste, N. Association of Microsatellite Polymorphisms of the Human 14q13.2 Region with Type 2 Diabetes Mellitus in Latvian and Finnish Populations. Annals of Human Genetics 2007, 71 (6): 772-776
 19. T. Sjakste, I. Poudziunas, E. Ninio, C. Perret, V. Pirags, V. Nicaud, M. Lazdins, A. Evans, C. Morrison, F. Cambien, N. Sjakste. SNPs of the PSMA6 gene: Investigation of possible association with myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus. Russian Journal of Genetics 2007, Volume 43 (4): 444-450
 20. Tretjakovs, P; Latkovskis, G; Licis N; Juhnevica, D; Jurka, A; Bormane, I; Aivars, J; Stifts, A; Pirags, V. Interleukin-6 gene promoter-174G/C polymorphism and insulin resistance: a pilot study 1. Clinical Chemistry & Laboratory Medicine 2007, 45(9):1145-1148
 21. KapaI, Kalnina I, Pirags V, Schioth H, Klovins J. Rare polimorphism in the intron of human Agouti- related protein gene is associated with obesity. Endocrine Abstracts 2007: 14 P257
 22. ORIGIN Trial Investigators. Rationale, design and baseline characteristics for a largeinternational trial of cardiovascular disease prevention in people with dysglycemia: the ORIGIN Trial (Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention). American Heart Journal 2008; 155(1):26-32, 32.e1-6.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 95
Konferenču tēzes  70

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1990.-1992.   Gremošanas endokrīnā regulācija
1993.-1999.   Proteīnkināzes C loma cukura diabēta komplikāciju patoģenēzē
2000.- Endokrīno slimību ģenētika un diabēta izraisītie mikrocirkulācijas traucējumi
Eiropas pēcdiploma izglītības kursu „EFES 10th Postgraduate course in clinical endocrinology” (Riga, 29-31 May, 2003) organizācijas komitejas vadītājs
3. Baltijas Aterosklerozes kongress (Rīga, 20.-22.maijs 2004.) - organizācijas komitejas vadītājs, kongresa prezidents
5. Eiropas Endokrinoloģijas kongress (Gothenburg, Sweden, 3-7 September, 2005) – programmas komitejas loceklis
3. Baltijas Endokrinologu kongress (Rīga, 21.-23.jūnijs 2006.) - organizācijas komitejas vadītājs, kongresa prezidents

Akadēmiskie kursi:
 • Iekšķīgās slimības III,  A daļa,  3 kredītp.
 • Endokrinoloģija,  B daļa,  2 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas vadītājs
Eiropas Endokrinoloģijas biedrības (ESE) direktoru padomes loceklis
Eiropas diabēta izpētes asociācijas (EASD) padomes loceklis
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) loceklis un Stratēģijas grupas loceklis
LZP ekspertu komisijas loceklis bioloģijas un medicīnas zinātnēs
LU MF Domes loceklis
 
2008. gada 20.martā