Mārcis Leja

Institūta direktors
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
Profesors
Medicīnas fakultāte Onkoloģijas katedra

Papildus informācija

Dr.med., asoc. prof. Mārcis Leja
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1964.
 
Izglītība:

1982.-1988. Studijas Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības  fakultātē.
1988.-1990.   Klīniskā ordinatūra Iekšķīgo slimību specialitātē  Latvijas Medicīnas akadēmijā.
1991.-1994.   Aspirantūra / doktorantūra. Latvijas Medicīnas akadēmijā.
2000.-2003.   Profesionālā maģistrantūra (MBA)  RSEBAA.
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2003.   Medicīnas doktors.
2007.   LU asociētais profesors
 
Nodarbošanās:

1992.-1998.   ārsts-docētājs, gastroenteroloģijas
programmas vadītājs AML klīnikā „Linezers”.
1999.-2005.   gastroenterologs, slimnīca „Linezers”.
1999. –  gastroenterologs, Gremošanas slimību Centrs GASTRO.
2004. –2007. asistents, LU Medicīnas fakultāte.
2005. –  zinātnes daļas vadītājs, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.
2007. –  LU asociētais profesors
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
1. Sivins, A.; Pedrazzani, C.; Roviello, F.; Ancans, G.; Timofejevs, M.; Pcholkins, A.; Krumins, V.; Boka, V.; Stengrevics, A.; Leja, M. Surgical treatment of gastric cancer in Latvia: Results of centralized experience. Eur J Surg Oncol. Accepted. Published online: 2008 Dec 29.
2. Shirin, H.; Leja, M., and Niv, Y. Helicobacter pylori and non-malignant diseases. Helicobacter. 2008 Oct; 13 Suppl 1:23-7.
3. Kalnina, Z.; Silina, K.; Meistere, I.; Zayakin, P.; Rivosh, A.; Abols, A.; Leja, M.; Minenkova, O.; Schadendorf, D., and Line, A. Evaluation of T7 and lambda phage display systems for survey of autoantibody profiles in cancer patients. J Immunol Methods. 2008 Feb 21.
4. Leja, M.; Chiu, H. M.; Funka, K.; Jonaitis, L.; Kuidelis, G.; Kupcinskas, L.; Sudraba, A.; Tolmanis, I., and Lin, J. T. The value of pepsinogen II in the detection of active H.pylori infection. Helicobacter. 2008; 13(5):407.
5. Kupcinskas, L.; Wex, T.; Leja, M.; Kupcinskas, J.; Funka, K.; Ivanauskas, A.; Jonaitis, L.; Kuidelis, G.; Janciauskas, D.; Sudraba, A.; Tolmanis, I.; Vanags, A.; Stirna, D.; Krams, A.; Chiu, H. M.; Lin, J. T., and Malfertheiner, P. The relationship of interleukin-1B and IL-1 receptor antagonist polymorphisms with premalignant gastric conditions. Helicobacter. 2008; 13(5):392.
6. Sudraba, A.; Chiu, H. M.; Funka, K.; Engstrand, L.; Eriksson, L.; Janciauskas, D.; Jonaitis, L.; Kuidelis, G.; Kupcinskas, L.; Lin, J. T.; Rudzite, D., Leja, M. Performance of routine H.pylori tests in patients with and without gastric mucosal atrophy in the corpus. Helicobacter. 2008; 13(5):454.
7. Leja, M.; Kupcinskas, L.; Lin, J.-T.; Funka, K.; Janciauskas, D.; Sudraba, A.; Jonaitis, L.; Ivanauskas, A., and Chiu, H.-M. The validity of biomarker method for indirect detection of gastric mucosal atrophy versus standard histopathology. Gastroenterology. 2008; (Suppl.):T 1078 (708).
8. Funka, K.; Leja, M.; Janciauskas, D.; Putnins, V.; Jonaitis, L.; Sudraba, A.; Ivanauskas, A.; Chiu, H.-M.; Tolmanis, I.; Kupcinskas, L., and Lin, J.-T. Interobserver variations for the detection of atrophy and intestinal metaplasia of the stomach. Gastroenterology. 2008; (Suppl.):T 1115 (708).
9. Leja, M. and Dumitrascu, D. L. Should we screen for Helicobacter pylori to prevent gastric cancer? Dig Dis. 2007; 25(3):218-21.
10.  Jonaitis, L.; Ivanauskas, A.; Janciauskas, D.; Funka, K.; Sudraba, A.; Tolmanis, I.; Krams, A.; Stirna, D.; Vanags, A.; Kupcinskas, L.; Leja, M., and Lin, J. T. Precancerous gastric conditions in high Helicobacter pylori prevalence areas: comparison between Eastern European (Lithuanian, Latvian) and Asian (Taiwanese) patients. Medicina (Kaunas). 2007; 43(8):623-9.
11.  Jonaitis, LV. ; Ivanauskas, A.; Janciauskas, D.; Funka, K.; Sudraba, A.; Tolmanis, I.; Stirna, D.; Vanags, A.; Kupcinskas, L.; Leja, M., and Lin, J. Precancerous gastric conditions in high Helicobacter pylori prevalence areas: comparison between Eastern European and Asian (Taiwan) patients. Gut. 2007; 56 (suppl III)A94.
12.  Leja M, Stengrevics A, Eglite A, Boka V, Zauber A. Increasing colorectal cancer incidence in Latvia 1980-2004. Gut. 2006;55. Suppl. II, A248-249.
13.  Sudraba A , Leja M, Zvirbule Z, Tolmanis I, Vikmanis U. 14C methacetine liver breath test dynamics after the admission of paclitaxel based chemotherapy. Gut. 2006;55. Suppl. II, A254.
14.  Leja M, Lin JT, Kupcinskas L. Atrophic gastritis in elderly. The Taiwan-Latvia-Lithuania study. Gastroenterol J Taiwan. 2005;22(3):44-45.
15.  Funka K, Leja M, Bandere B, Gavars D. Low seroprevalence of celiac disease among patients with irritable bowel syndrome in Latvia. Gut. 2004;53. Suppl. VI:A198-A199.
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 24
Konferenču tēzes  12
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1984.-1988.   Kuņģa funkcionālā diagnostika.
1988.-2003.   Duodenogastrālā atviļņa diagnostika un klīniskās nozīmes izvērtējums.
1989.-1992.   Černobiļas avārijas seku izvērtējums.
1988.-1995.   Vides piesārņojuma faktoru ietekmes izvērtējums (svins, PCB).
1992.-1998.   Starptautiskā astmas un alerģiju pētījuma (ISAAC) I fāzes organizēšana Latvijā.
1998.-2004.   Barības vada motorikas traucējumu un gastroezofageāla atviļņa diagnostikas metodes.
1999. -  H.pylori izplatība un terapijas efektivitāte Latvijā.
2000. -  Stabilo izotopu elptestu izmantošanas iespējas medicīnā.
2000. -  Atrofiska gastrīta neinvazīvas diagnostikas iespējas.
2004. -  Kolorektālā vēža epidemioloģija un profilakses iespējas Latvijā.
  • Starptautisku konsorciju koordinētājs ES projektu pieteikumu sagatavošanā par kuņģa vēža profilaksi Austrumeiropā.
  • Starptautiskās gremošanas sistēmas audzēju alianses (IDCA – International Digestive Cancer Allinace) epidemioloģijas un pētījumu darba grupas loceklis.
  • Lektors Eiropas Gastroenteroloģijas skolā un Eiropas Gastroenteroloģijas un Endoskopijas asociācijas (EAGE) pēcdiploma apmācības kursā, Eiropas Tilta konferences Latvijas koordinators un lektors.
  • Vairāku starptautisku izglītības pasākumu un zinātnisko konferenču organizators Latvijā, tostarp Eiropas Helikobaktērijas pētniecības grupas konferences reģionālās orgkomitejas prezidents (2008.), Britu Gastroenteroloģijas biedrības barības vada sekcijas kursa (plānots 2006.), kursa „Gastroenteroloģija un hepatoloģija starp kontinentiem” (Rīga, 2005.), Baltijas valstu –Taivānas 1. konferences gastroenteroloģijā (Rīga, 2004.), Eiropas Hepatoloģijas Pētniecības Asociācijas pēcdiploma apmācības kursa (Jūrmala, 2002.), Skandināvijas-Baltijas Helikobaktērijas pētniecības grupas konferences (Jūrmala, 2002.) vietējais organizators.
Akadēmiskie kursi:
  • Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna  A daļa  5 kredītpunkti
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Gastroenterologu asociācijas valdes loceklis.
Amerikas Gastroenterologu asociācijas ārvalstu loceklis
Vesela kuņģa iniciatīvas starptautiskās iniciatīvas grupas loceklis
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Domes loceklis
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Zinātniskās padomes loceklis un sekretārs
Valsts pētījumu programmas (veselībā) projekta vadītājs
Vairāku LU akadēmisko un zinātnisko projektu pieteikumu (t.sk. Struktūrfondiem) vadītājs un vadītāja asistents. 

2009. gada 12.janvārī