Jānis Lazdiņš

Profesors
Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra

Papildus informācija

CURRICULUM VITAE

Dzimšanas gads: 1966

VALODU ZINĀŠANAS – latviešu, krievu, vācu un angļu (sarunvalodas līmenī)

IZGLĪTĪBA, AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI

 1. 2001. gada 6. aprīlī piešķirts Latvijas Republikas tiesību zinātņu doktora grāds (Dr. iur.). Promocijai izvirzīto darbu kopnosaukums – „Privāttiesību ģenēze un evolūcija Latvijā (X–XX gs.)” (Genesis and evolution of private law in Latvia (10th-20th century).
 2. 2002. gada 17. jūlijā ievēlēts par LU Juridiskās fakultātes asociēto profesoru.
 3. 2008. gada 11. martā ievēlēts par LU Juridiskās fakultātes profesoru.

Zinātniskā kvalifikācija

PUBLIKĀCIJAS (nozīmīgākās publikācijas pēdējos 6 gados):

Raksti zinātniskos žurnālos un nozīmīgākie publicētie zinātniskie referēti

 1. Kurzemes un Zemgales hercogistes tiesību avoti un komentāri. Grām.: Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laika tiesību avoti (1561–1795) / Dr. hist. V. Blūzmas redakcijā. Autori: Romāns Apsītis, Valdis Blūzma, Jānis Lazdiņš. – Rīga: Juridiskā koledža, 2006. – 189.–289. lpp.
 2. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana de facto. Juridiskā pēctecība // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki. – 2007. – Nr. 3 (67) – 62.–72. lpp. (1,2 a.l.)
 3. 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse. // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki (Žurnāla numurs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai). – 2008. – Nr. 3 (71) – 19.–33. lpp. (1,5 a.l.)
 4. Profesors Arveds Švābe politiķis, vēsturnieks, jurists un ... (1888–1959). // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki. 2009 // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki (Žurnāla numurs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai). – 2009. – Nr. 2/3 (74/75) – 83.–93. lpp. (1 a.l.)
 5. Experience of Nationalisation and Denationalisation of Land Ownership in Latvia (19th and 20th centuries). // Law and Justice. – 2007 – p. 15–22. (1,2 a.l.)
 6. Vēsturiskā tiesību skola un Latvija. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. – 703. sēj. – 21.–43. lpp. (1,85 a.l.)
 7. Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – Nr. 719 – S. 76–90. (1,22 a.l.)
 8. Taisnīguma principa ievērošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. – Nr. 740 – 95.–111. lpp. (1,2 a.l.)
 9. Ievads nodokļu tiesībās. // Jurista Vārds. 2006. 10. oktobrī – Nr. 40 (443), 1.–7. lpp; 2006. 17. oktobrī – Nr. 41 (444), 8.–14. lpp. (1,9 a.l.)
 10. Проблема соблюдения принципа справедливости в налоговой политике как неотъемлемый элемент механизма защиты прав человека. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: «Международно-правовые механизмы защиты прав человека» 22-23 мая, Сп-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена. Publicēts: Международно-правовые механизмы защиты прав человека. Сборник научных статей, посвященный 60-летию Всеобщей декларации прав человека. / под ред. С.А. Гончарова, В.Ю. Сморгуновой, А.А. Дорской. Санкт – Петербург: Астерион, 2008 – с. 51–60. (0,5 a.l.)

Kopā 54 publikācijas (tai skaitā: 1 monogrāfija, piedalīšanās 3 kolektīvās monogrāfijās, 40 raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, 14 publicēti starptautisku, zinātnisku konferenču referāti).

9 LZP un citu valsts vai starptautiski finansētu pētījumu projektu vai programmu dalībnieks vai vadītājs.

AKADĒMISKĀ KVALIFIKĀCIJA

LEKCIJU UN SEMINĀRU VADĪBA

 1. Tiesību integrācija Eiropā 96 stundas, 6 kredītpunkti, “A” grupas priekšmets (Doktora studiju programma, pasniedzēju grupas ietvaros).
 2. Tiesību filozofija, 48 stundas, 3 kredītpunkti, “A” grupas priekšmets (Maģistra studiju programma).
 3. Latvijas tiesību vēsture, 64 stundas, 4 kredītpunkti, “A” grupas priekšmets (Bakalaura studiju programma).
 4. Nodokļu tiesības, 32 stundas, 2 kredītpunkti, “B” grupas priekšmets (Bakalaura studiju programma).

STUDIJU KURSU (PRIEKŠMETU) PROGRAMMU IZSTRĀDE

 1. Latvijas tiesību vēsture (kopā ar prof. Romānu Apsīti) (Bakalaura studiju programma).
 2. Tiesību filozofija (kopā ar lekt. Elīnu Grigori) (Profesionālā studiju programma un Maģistra studiju programma).
 3. Nodokļu tiesības (Bakalaura studiju programma).
 4. Tiesību integrācija Eiropā (darba grupas ietvaros) – Doktora studiju programma.
 5. Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē (darba grupas ietvaros) – Doktora studiju programma.

2010. gada 5. janvārī.