Juris Smotrovs

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Datorikas fakultāte Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

Papildus informācija

Asociētā profesora Jura Smotrova
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1972.

Izglītība:

1990.–1994. Datorzinātņu bakalaurantūra LU FMF
1994.–1996. Datorzinātņu maģistratūra LU FMF
1996.–1999. Datorzinātņu doktorantūra LU FMF

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

1994. Datorzinātņu bakalaurs
1996. Datorzinātņu maģistrs
1999. Datorzinātņu doktors
2005. Latvijas Universitātes docents
2008. Latvijas Universitātes asociētais profesors

Nodarbošanās

1991.–2002. laborants, inženieris-programmētājs, asistents LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā
1996.–2001. programmētājs A/S DATI
1998.–2003. stundu pasniedzējs LU FMF
2001.– konsultants SIA SWH SETS
2003.–2005. asistents LU FMF
2005.–2008. docents LU FMF
2007.– LU FMF Diskrētās matemātikas katedras vadītājs
2008.– asociētais profesors LU FMF

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra
 1. A. Ambainis, R. Freivalds and J. Smotrovs. Inevitable gaps between upper and lower complexity bounds in inductive inference. Proceedings of the Sixth International Conference IPMU'96, pp. 833–839. Granada, 1996.
 2. K. Apsītis, R. Freivalds, R. Simanovskis, J. Smotrovs. Closedness properties in ex-identification. Theoretical Computer Science, vol. 268, no. 2, pp. 367-393, October 2001.
 3. R. Agadžanjans and J. Smotrovs. Efficient quantum query algorithms detecting Hamming and Reed-Solomon codes. Proceedings of SOFSEM 2006, pp. 64-73, Merin, Czech Republic, 2006.
 4. A. Belovs, A. Rosmanis, J. Smotrovs. Multi-letter reversible and quantum finite automata. Tero Harju, Juhani Karhumäki, Arto Lepistö, editors, Developments in Language Theory. Proceedings of the 11th International Conference. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4588, pp. 60-71. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2007.
 5. A. Belovs and J. Smotrovs. A criterion for attaining the Welch bounds with applications for mutually unbiased bases. Jacques Calmet, Willi Geiselmann, Jörn Müller-Quade, editors, Mathematical Methods in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 5393, pp. 50-69. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2008.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 3
Konferenču tēzes                                                        14
 
Dalība pētnieciskajos projektos
 1. LZP grantu projekti 93.599 un 96.0282 (vadītājs profesors R.M.Freivalds).
 2. LZP doktorantūras granta projekts 969.
 3. Latvijas-Zviedrijas starptautiskais pētījumu projekts Machine Learning-2000 (ML-2000).
 4. ESF un Latvijas nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras studiju programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekts „Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts Latvijas Universitātē”.
 5. Latvijas Universitātes zinātniskais projekts „Algebriskās metodes kvantu kriptogrāfijā un galīgo kvantu automātu teorijā”.
Docētie kursi


1. DatZ3099, Kvantu skaitļošana (1998.–2002., 2006.–2007.), DatZB, B
2. Mate2212, Analītiskā ģeometrija (2000.), DatZB, A
3. DatZ2006, Kombinatorika (2002.–2003., 2005.–2006.), DatZB, B
4. Mate3003, Kombinatorika (kopš 2007.), DatZB, B*DZ-o
5. Mate1176, Algebra (2003.–2004.), DatZB, A
6. Mate1009, Algebra (2005.), DatZB, A
7. Mate1003, Lineārā algebra (2004.–2005.), DatZB, B
8. Mate1015, Lineārā algebra I (kopš 2005.), DatZB, B
9. Mate2006, Lineārā algebra II (kopš 2006.), DatZB, B
10. Mate1007, Diskrētā matemātika I (kopš 2005.), DatZB, A
11. Mate1008, Diskrētā matemātika I (kopš 2006.), DatZB, A
12. DatZ2050, Specseminārs datorzinātnē I (kopš 2005.), DatZB, B
13. DatZ2051, Specseminārs datorzinātnē II (kopš 2006.), DatZB, B
14. Mate5033, Kombinatorika (kopš 2007.), DatzM, B
15. DatZ5045, Skaitļu teorija (kopš 2008.), DatzM, B

Lekcijas ārzemju augstskolās

1999. Kurss “Introduction to Quantum Computing”, Melardalenas Universitātē, Vesterosā, Zviedrijā.

Organizatoriskais darbs

 • kopš 1993. Latvijas matemātikas olimpiāžu un starptautisko matemātikas olimpiāžu “Baltijas ceļš” (1993., 2003.) orgkomiteju loceklis.
 • 1998.–2006. Latvijas komandas vadītāja vietnieks vai komandas vadītājs Starptautiskajā matemātikas olimpiādē (4 reizes) un Baltijas jūras reģiona valstu matemātikas olimpiādē „Baltijas ceļš” (4 reizes)
 • 2001. Starptautiskās konferences Fundamentals of Computation Theory (FCT) orgkomitejas loceklis

2009. gada 19. aprīlī