Ina Druviete

Profesors
Humanitāro zinātņu fakultāte
Profesors
Humanitāro zinātņu fakultāte Latvistikas un baltistikas nodaļa
Prorektors humanitāro un izglītības zinātņu jomā
Vadība

Papildus informācija

Ina Druviete
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

DZIMŠANAS DATI
1958. gada 29. maijs, Rīgā.

DARBA GAITAS
Latvijas Universitātes profesore (kopš 1997. g.).
LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece (kopš 1992. g.).
Latvijas Republikas 8.-11. Saeimas deputāte, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja (2002-2014).
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre (2004-2006, 2014).
LZA Valodas un literatūras institūta zinātniskā līdzstrādniece (1985-1992).
LZA Valodas un literatūras institūta aspirante (1981-1984).

IZGLĪTĪBA, TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte (diploms ar izcilību C 465592 1981. gada 27. jūn.) (1976-1981).
Latvijas ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūra (1981-1984).
Ziemeļvalstu Padomes studiju grants Stokholmas un Oslo universitātē (1993).
Ziemeļvalstu Padomes studiju grants Roskiles universitātē (1995).
ASV Fulbraita stipendija Pitsburgas universitātē (1996-1997).
Stažēšanās Rokfellera fonda Belladžo Pētījumu un konferenču centrā (2000).
Studiju vizīte F. Ramovša Slovēņu valodas institūtā (2015).
EEZ stipendija pētnieciskajam darbam A.Magnusona Islandiešu valodas institūtā (2015).

ZINĀTNISKAIS GRĀDS, AKADĒMISKIE NOSAUKUMI
Filoloģijas zinātņu kandidāta grāds 1985. g. par disertāciju "Kārļa Mīlenbaha zinātniskās darbības nozīme latviešu literārās valodas normu attīstībā"; 1992. gada 25. sept. nostrifikācijas kārtībā iegūts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds;
Habilitētā filoloģijas doktora (Dr.habil.philol.) zinātniskais grāds 1996. g. par habilitācijas darbu "Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija (izpētes metodes un raksturojums: statistika, psiholoģija, politika)";
Latvijas Universitātes profesore vispārīgās valodniecības un tās vēstures apakšnozarē (ievēlēta ar LU Habilitācijas un promocijas padomes 1997. gada 11. jūlija lēmumu); atkārtoti ievēlēta 2003., 2009., 2015. gadā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle (ievēlēta 1999. gada 26. novembrī, diploms K-207).

EKSPERTA DARBĪBAS JOMA
Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas Ekonomisko un sociālo zinātņu eksperte programmas "People" apakšprogrammā " Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways" (kopš 2006).
LZP eksperte Valodniecības nozarē (kopš 2003; 2013. g. 23. maijā piešķirtas eksperta tiesības uz 3 gadiem ar LZP lēmumu Nr. 42-2-1).
“Accord International” eksperte EEZ un Norvēģijas finanšu mehānisma monitoringa jomā (2009-2014).

ADMINISTRATĪVIE PIENĀKUMI, DARBS PADOMĒS, KOMISIJĀS, DELEGĀCIJĀS
Valsts prezidenta Valsts valodas komisijas locekle (2002-2011).
TM Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle (līdz 2002. g. decembrim – priekšsēdētāja).
Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European Federation of National Institutions for Language) viceprezidente (2006-2009).
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Domes locekle (1997-2003).
LU Latviešu valodas institūta Domes locekle (līdz 2002. g. decembrim – priekšsēdētāja).
LU Valodniecības nozares Promociju padomes locekle.
LU Valodniecības nozares Profesoru padomes locekle.
LU Valodniecības nozares Doktorantūras padomes locekle.
UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas locekle (2004-2006, 2014).
Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” locekle (2004-2006, 2014).
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes locekle (2011-2013).
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekle (2002-2004).
Starpparlamentu savienības Latvijas delegācijas locekle (2006-2009).
EDSO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekle (2010-2011).
Eiropas Savienības un Vidusjūras valstu parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja (2011-2013).

DALĪBA REDAKCIJAS KOLĒĢIJĀS

Dalība Latvijas izdevumu redakcijas kolēģijās:
Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” A daļas redakcijas kolēģijas locekle (1992-).
Žurnālā "Linguistica Lettica" redakcijas kolēģijas locekle (1997-).
Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle (2003-).
Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu sērijas "Valodniecība" redakcijas kolēģijas locekle (2006-).

Darbība starptautisko izdevumu redakcijas padomēs:
1. Redakcijas padomes locekle grāmatu sērijai “Multilingualism and Linguistic Diversity” (Swets & Zeitlinger Publishers).
2. Žurnāla “Language Policy” (Springer Publishers) redakcijas kolēģijas locekle (2005-2009).
3. Eiropas Sociolingvistikas gadagrāmatas “Sociolinguistica” (Max Niemeyer Verlag) Latvijas korespondente.
4. Sērijas "Studies in World Language Policies" (Benjamins) redakcijas kolēģijas locekle.
5. Žurnāla “Taikomoji kalbotyra” (Viļņas universitāte) redakcijas kolēģijas locekle.

APBALVOJUMI
Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija prēmija (1982, 1990).
Annas Ābeles balva (1990).
Ārlietu ministrijas Atzinības raksts par Latvijas valsts stiprināšanu (2002).
Draudzīgā aicinājuma balva (2002).
Cicerona balva (2005).
Igaunijas Republikas Māras zemes ordenis, 2. šķira (2005).
Latvijas Republikas Triju zvaigžņu ordenis, 3. šķira (2012).
Latvijas Zinātņu akadēmijas K.Mīlenbaha balva valodniecībā (2015).

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (PAR PĒDĒJIEM 6 GADIEM)
Studiju kursi LU Humanitāro zinātņu fakultātē un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē: Sociolingvistika I, II, III, Lingvistiskās cilvēktiesības, Bilingvālās izglītības sociolingvistiskie aspekti, Valoda un komunikācija, Valodas politika, Multikulturālās izglītības pamati, Sociolinguistics, Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States, Valodniecība, Vispārīgā valodniecība, Daugavpils universitātē: Mūsdienu sociolingvistikas pētījumi, Starpkultūru kompetence, Valodas politika Eiropas Savienībā.
Kopš 2002. gada I.Druvietes vadībā izstrādāti un aizstāvēti 6 promocijas darbi. 2014./2015. studiju gadā – zinātniskā vadītāja 3 doktorantiem.

DARBĪBA ZINĀTNISKAJOS PROJEKTOS
Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā” (2015-).
Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (2010-2014).
Lietuvas Zinātnes fonda projekts "Baltic sociolinguistics (BalSoc): linguistic awareness and orientation in Lithuania and Latvia" (2009-1010).
LZP Zinātnisko pētījumu projekts "Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija" (2004-2008).
LZP projekts 09.1172 "Sociolingvistisko un terminoloģisko procesu dinamika Latvijas sabiedrībā un latviešu valodā" (2009-2010).
FP 6 integrētais projekts "Language Dynamics and Management of Diversity, DYLAN". (LU reģ nr. 2006/2333) (2006-2009). (Projekta valdes locekle).
FP 6 ekselences projekts "LINEE. Languages in a Network of European Excellence". (LU reģ. Nr. 2006/2330). (2006-2008). (Latvijas koordinatore).
ESF projekts "Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana" (2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063). (2006-2007).
Lielbritānijas padomes pētījumu projekts "Baltic Language and Integration Network, BLaIN" (2004-2006).
Briseles Katoļu universitātes Multilingvisma pētījumu centra projekts “Euromosaic III. Presence of Regional and Minority Language Groups in the European Unions new acceding countries" (2001-2003).

PUBLIKĀCIJAS
Kopš 1982. gada – vairāk nekā 300 zinātniskas publikācijas vispārīgās valodniecības, valodas politikas, izglītības zinātnes jomā.

Monogrāfiski izdevumi:
Druviete I. Valoda un etnoss. R.: Latvijas Zinību b-ba, 1990.
Druviete I. Kārlis Mīlenbahs. - R.: Zinātne, 1990.
Druviete I. Ievads valodniecībā. Ceļvedis specialitātes labirintos. R.: LU, 1994.
Druviete I. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai. R., LZB, 1994.
Druviete I. Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija (izpētes metodes un raksturojums (statistika, psiholoģija, politika). Habilitācijas darba kopsavilkums. R.: Tapals, 1996.
Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. R.: LZA Ekonomikas institūts, 1998.
Druviete I. Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States. Rīga: Mācību apgāds, 2000.
Druviete I. Baltaiskalna D., Ernstsone V., Poriņa V. Latvijas valodas politikas analīze: ekonomiskie aspekti. R.: Mācību apgāds, 2001.
Druviete I. Gavriļina M. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. R.: Puse Plus, 2003.
Druviete I..Skatījums. Valoda, sabiedrība, politika. R., LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

Tulkotie darbi:
K.Beikers. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. Tulk. I. Druviete. R.: Nordik, 2002.
B. Spolskis.Valodas pārvaldība. Tulk. I.Druviete. R.: Zinātne, 2011.
Dž.Aičisone. Runātspējigais zīdītājdzīvnieks. Ievads psiholingvistikā. Tulk. I.Druviete. R.: Zinātne, 2015.

Sastādītie un rediģētie darbi (kopš 2008.g.):
Valsts valodas aģentūra. Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. Zinātniskā redaktore Ina Druviete. R.: Zinātne, 2008.
Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase divos sējumos. Sast. Ina Druviete, zin. red. Sarmīte Lagzdiņa. 1. sējums. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009.
Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase: 2. sēj. Sast. Ina Druviete, zin. red. Sarmīte Lagzdiņa. 2. sēj. R.: Latviešu valodas institūts, 2011.
Valodas situācija Latvijā 2004-2010. Zinātniskā redaktore I.Druviete. R.: Latviešu valodas aģentūra, 2011.
Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets. Sast. Ina Druviete, atb. red. Sarmīte Lagzdiņa. R: LU Latviešu valodas institūts, 2014.

Nozīmīgākās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos:

Druviete I. Politica del lenguaje y derechos humanos linuisticos en los Estados balticos. – Alteridades: Derechos humanos linguisticos en sociedades multiculturales / Univ. Autonoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa Division de Ciencias Sociales y Humanidades. Dep. de Antropologia. – Mexico: Univ. Autonoma Metropolitana, 1995/1997. – Ano 5, num.10 (1995), p.105-120.
Druviete I. Change of language hierarchy in Latvia: language skills and attitudes to language policy . – Recent studies in contact linguistics / Research Centre on Multilingualism at the Catholic Univ. of Brussels; W.Wolck; ed. A.De Houwer. – Bonn: F.Dummler, 1997. – (Plurilingua; XVIII). – P.84-91.
Druviete I. Linguistic human rights in the Baltic States. – International Journal of the Sociology of Language / gen. ed. J.A.Fishman. – Berlin; New York: W. de Gruyter, 1997. – Vol.127 (1997), p.161-185.
Druviete I. Sprachkontakte in den westlichen GUS-Staaten und im Baltikum = Language contacts in Balticum. - Kontaktlinguistik: ein intern. Handbuch zeitgenossischer Forschung = ed.: H.Goebl, P.H.Nelde, Z.Stary … [et al.]. – Berlin; New York: W. de Gruyter, 1997. – Vol.2 (1997), p.1906-1912.
Druviete I. Republic of Latvia. – Linguistic minorities in Central and Eastern Europe / ed. by Ch.B.Paulston, D.Peckham. – Clevedon … [et al.]: Multilingual Matters, 1998. P.160-183.
Druviete I. Language policy in a changing society: problematic issues in the implementation of international linguistic human rights standards . – Bibliogr.: p.275-276 ([13] ref.) // Language: a right and a resource: approaching linguistic human rights / ed.: M.Kontra … [et al.]. – Budapest: CEU Press, 1999. – P.261-276.
Druviete I. Linguistic integration of the society through naturalisation: the case of Latvia . - Multilingual cities and language policies = Villes plurilingues et politiques linguistiques: proc. of the Sixth Intern. conf. on law and language, 10-12 Sept., 1998, Vaasa, Finland / Abo Akad. Univ., Social Science Research Unit, Inst. for finlandssvensk samhallsforskning (IFS); ed. by K.Herberts, J.G.Turi. – Vaasa, 1999. P.339-346.
Druviete I. The Latvian language law debate: some aspects of linguistic human rights in education // Rights to language: equity, power and education: celebrating the 60th birthday of Tove Skutnabb-Kangas / ed. by R.Phillipson. – Mahwah,NJ: L.Erlbaum Assoc., 2000. – P.83-86.
Druviete I. La Charte de la langue francaise et les lois linguistiques dans les Pays baltes. – Bibliogr.: p.220-221 ([18] ref.) // L’amenagement linguistique au Quebec: 25 ans d’application de la Charte de la langue francaise / nr. prepare sous la direction de P.Bouchard et R.Y.Bourhis. – Saint-Laurent, Quebec: Publications du Quebec, 2002. – (Terminogramme. Hors serie: Revue d’amenagement linguistique; automne 2002). – P.217-221.
Druviete I. Language in education in Latvia: the changes after independence . – Bibliogr.: p. 208-209 ([13] ref.) // Droit et language(s) d’enseignement: IVe conf. intern. sur le droit et la langue, Univ. de Fribourg, Suisse (14-17 sept. 1994) = Law and language(s) of education: IVth intern. conf. on lang. and law, Univ. of Fribourg, Switzerland (14-17 Sept. 1994) / Intern. Acad. of Ling. Law; eds: T.Fleiner, P.H.Nelde, J.G.Turi. – Bale; Geneve; Munich: Helbig et Lichtenhahn, 2001. – (Publications de l’Institut du Federalisme Fribourg, Suisse: Etudes et colloques; Vol. 19). – P. 195-209: tab.
Druviete I. The Latvian language in the 21st century world. – Bibliogr.: p.49-50 ([15] ref.) // Languages in development / ed. H.Metslang, M.Rannut. – Munchen: LINCOM Europa, 2003. – (Linguistics Edition; 41). – P.43-50.
Druviete I. The Baltic States/Die baltischen Staaten. – Bibliogr.: p.1869 ([15] ref.) // Sociolinguistics: an intern. handb. of the science of language and society = Soziolinguistik: ein intern. Handb. zur Wiss. von Sprache und Ges. / ed.: U.Ammon, N.Dittmar, K.J.Mattheier … [et al.]. – 2nd completely rev. a. extended ed. – Berlin; New York: W. de Gruyter, 2006. – XV, Vol.3/3 (2006), p.1864-1869. – Offprint.
Druviete I., Strelēvica-Ošiņa D. Some aspects of the sociolinguistic situation in Latvia: Causes and effects. – Suvremena Lingvistika, godina 34, svezak 1. Zagreb: Hrvatsko filološko drusko, 2008, 89.-114.
Druviete I. The Latvian language: Official language of the Republic of Latvia and the offcial language of the European Union. – Duisburg Arbeiten zur Sprach- und Wissenschaft. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. European and National Language Policies.Ed. G.Stickel. Peter Lang, 2009, 14-23.
Druviete I. The development of sociolinguistics in the Baltic States. - The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World. Ed by Martin J.Ball.Routledge: London and New York, 2010, 402-411.
Druviete I., Valdmanis J. Language use in higher education establishments in Latvia. – National Languages in Higher Education. Ed. by M.Humar and M.Žagar Karer. Ljubljana: Založba ZRC, 2010, 91-95.
Druviete I. Tolerance and non-discrimimation policies in the multilingual European Union. – Perspectives on European Integration and European Union History. A CLIOHWORLD Reader. Ed, by A.K. Isaacs. Pisa: Cliohworld, 2011, 195-205.
Druviete I. English in Latvia: symbol of European identity, tool for career promotion or “the third force”? - European National Language Institutions Attitudes and Policies towards English as European Lingua Franca. Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics. Berlin/Boston: Walter de Gryuter, 2014, 69-88.
Simpson J., Druviete I., Kirchmeier-Andersen S., Sabatini F. Panel discussion: Language use in university teaching and research: What future do we want? - Stickel G., Robustelli C. (eds.). Language Use in University Teaching and Research. Contributions to the Anual Conference 2014 of EFNIL in Florence. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Vol. 109. Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2015, 263-275.
Druviete I., Ozolins U. The Latvian referendum on Russian as a second state language February 2012. - Language Policy and Language Problems. 2015 (in press).