Antonijs Zunda

Pasniedzējs (Dr.)
Vēstures un filozofijas fakultāte
Konsultācijas
Katru nedēļu ceturtdienās no 15:30 līdz 16:30, Vēstures un filozofijas fakultāte, 232.kab.

Papildus informācija

Dr.habil.hist., profesora Antonijs Zunda
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1947.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1979. Vēstures zinātņu kandidāts
1984. Docents
1992. Vēstures doktors
1997. Asociētais profesors
1999. Vēstures habilitētais doktors
2002. LU Profesors

Nodarbošanās:

1974-1976 Saldus 1. vidusskolas vēstures skolotājs
1978-1983 LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, pasniedzējs, vecākais pasniedzējs
1983-1984 LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, vadītājs
1983-1999 LU Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, docents
1999-2002 LU Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko laiku vēstures katedras, asociētais profesors
Kopš 2000 Latvijas Republikas Valsts prezidenta padomnieks vēstures jautājumos
Kopš 2002 LU Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko laiku vēstures katedras, profesors
Galvenās publikācijas: 1998.-2007.

Monogrāfijas:
 
Latvijas un Lielbritānijas attiecības 1930.-1940. Realitāte un ilūzijas.-R., 1998. -267 lpp.
Latvijas vēsture 20. gadsimts.-R., 2005.-444 lpp.(līdzautors)
History of Latvia 20th century.-r.,2006.(līdzautors)
Histoire de la Lettonie. Au 20 eme siecle.-R., 2006.(līdzautors)
Geschichte Lettlands 20.Jahrhunert.- R., 2007.(līdzautors)
Latvija Otrajā pasaules karā 1939.-1945.-R.,2008(līdzautors)
Latvijas Zemnieku savienības vēsture.-R., 1995(līdzautors)
Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940-1968.Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 22.sējums.-R., 2008(viens no sastādītājiem)
 
 Zinātniski raksti:  
 
Vācu okupācijas varas politika Latvijā; nostādnes vēstures literatūrā//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 3. sējums.-R., 2001.-186.-207. lpp.
Kolaborācija vācu okupētajā Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā://Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 7. sējums.-R., 2002.-141.-164. lpp.
Lielbritānija un integrācijas procesi Rietumeiropā leiboristu kabineta laikā//Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. -2000.-Nr. 1.-93.-99. lpp.
Baltijas valstu problēma un Lielbritānija Otrā pasaules kara gados//Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. -2004.-Nr. 3.-60.-74. lpp.
Vācu okupācijas varas politika Latvija (1941-1945): vērtējums historiogrāfijā // Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941-1945. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 11.sēj., Rīga, 2004, 17.-29.lpp.
Kārlis Ulmanis un Latviešu zemnieku savienība Latvijas valsts izveides posmā (1918-1920) // Kārlim Ulmanim 125.-Rīga, 2003, 129.-142.lpp.
Vācu nacistu okupācijas politika Latvijā padomju historiogrāfijas skatījumā // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964.gadā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 13.sēj., Rīga, 2004, 189.-209.lpp.
The Baltic States and Great Britain during the Second World War // Britain and the Baltic. Ed by Patrick Salmon and Tony Barrow. University Suderland Press, Suderland, 2003, pp.267.-293
Collaboration in German Occupied Latvia: assessments of the historical literature // Collaboration and Resistance during the Holocaust. Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania. Ed by David Gaunt, Paul A.Levine, Laura Palosuo.-Peter Lang, Bern, 2004, pp.111.-126.
Resistance against Nazi German Occupation in Latvia // The Hidden and Forbidden History of Latvia Under Soviet and Nazi Occupations 1940-1991.-Riga, 2005, pp.148.-160.
Baltijas valstu problēma un Lielbritānija// Totalitārie režīmi Baltijā: Izpētes rezultāti un problēmas. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 15.sēj., Rīga, 2005, 71.-91.lpp.
Baltijas valstis un Apvienotā Karaliste Otrā pasaules kara sākumā(1939-1941) // Okupētā Latvija 20.gadsimata 40.gados. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 16.sēj., Rīga, 2005, 73.-92.lpp.
Hundert Jahre nach der Revolution von 1905 // Baltische Brief nr.9(683), September 2005, 58.Jahrgang, seite 6.-8.
Aktuāli Otrā pasaules kara Latvijas vēstures jautājumi: nostādnes historiogrāfijā // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata.-Rīga, 2005, 57.-65.lpp.
Baltijas valstu problēma un Lielbritānija 2.psaules kara gados(1939-1945) // Starptautisko attiecību problēmas. Latvija, Baltija, Eiropa. Profesoram Albertam Varslavānam 75. Jubilejas rakstu krājums.-Rīga, 2005, 181.-198.lpp.
Baltijas jautājums pēckara perioda starptautiskajās attiecībās (40.gadu otrā puse- 50.gadu sākums) // Latvijas Vēsture 2006, nr.2., 54.-78.lpp.
Lielbritānijas un Padomju Savienības abpusējās finansiālās pretenzijas un Latvijas zelts // Okupētā Latvija 1940-1990. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 19.sējums.-Rīga, 2007, 71.-98.lpp.
Baltijas jautājums 20.gadsimta 60.gadu starptautiskajās attiecībās // Latvija un Austrumeiropa 20.gadsimta 60.-80.gados. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti 20.sējums.-Rīga, 2007, 17.-29.lpp.
Baltijas jautājums un Rietumvalstis: 40.gadu otrā puse – 50.gadu sākums // Latvijas vēsture 20.gadsimta 40.-90.gados. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti 21.sējums.-Rīga, 2007, 271.-304.lpp.
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
 
1976.-1998. Lielbritānijas un Latvijas attiecības 20.gadsimta 30.gados.
1999.- 2008. Baltijas jautājums 20.gadsimta otrās puses starptautiskajās attiecībās un Rietumvalstis
1990.- 2008. Latvijas Republikas ārpolitika aktuāli jautājumi
2000.-2004. Latvijā Otrā pasaules kara gados: nostādnes historiogrāfijā, Latvijas diplomātu darbība Rietumvalstīs Otrā pasaules kara gados
1994.-1995. Latvijas Zemnieku savienības vēsture(1917-1995)
Starptautiskās konferences „Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940.-1990.): izpētes rezultāti un problēmas ” rīcības komitejas loceklis
 
Akadēmiskie kursi:
 
Mūsdienu vēstures historiogrāfijas problēmas, Rietumeiropas un Amerikas jaunāko laiku vēsture; Lielbritānija un Baltijas valstis 1919-1945; Anglijas jaunāko laiku vēsture; Drošības problēma un tās risinājums Eiropā starpkaru posmā(1918-1939), Eiropas Savienības integrācijas vēsture  
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 
2003., 2004., 2005., 2006. un 2007.gadā cēlis kvalifikāciju  Lielbritānijas Nacionālajā Arhīvā(The National Archive)Londonā.
Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Valsts prezidenta izveidotās Vēsturnieku komisijas loceklis
LU Vēstures studiju programme padomes loceklis
LU Vēstures zinātnes promocijas padomes
 
2008.gada 19.martā